СФОРМИРАХА СЕ РЕГИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ, НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛАБОРАНТИ И НА РЕХАБИЛИТАТОРИТЕ КЪМ РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ НА БАПЗГ – ВАРНА

Регионална колегия към БАПЗГ – Варна проведе Общи събрания за сформирането на Регионални професионални консултативни съвети на рентгеновите лаборанти, на медицинските лаборанти и на рехабилитаторите, съобщи за сайта на БАПЗГ председателят на РК на БАПЗГ – Варна г-жа Райна Бояджиева.

Създаването на Регионални професионални консултативни съвети (РПКС) и Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, на акушерките, на фелдшерите/лекарските асистенти, на рехабилитаторите, на рентгеновите лаборанти и на медицинските лаборанти залегна в Устава на БАПЗГ, чиито допълнения и изменения бяха приети от делегатите на Петия редовен конгрес на БАПЗГ, който се проведе на 11.01.2020 г. в София. Членовете на професионалните консултативни съвети се избират на доброволен принцип. Те ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране.

На 8-ми февруари 2020 г. в зала 105 на Факултета по фармация към Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна се състоя Общо събрание на рентгеновите лаборанти към Регионална колегия на БАПЗГ – Варна. Председател на Общото събрание бе Райна Бояджиева, а протоколчик – Кичка Димитрова. На събранието присъстваха рентгенови лаборанти и членове на УС на РК на БАПЗГ – Варна. Бе сформиран Регионален професионален консултативен съвет (РПКС) на рентгеновите лаборанти с председател Ваня Кирчева и членове – Таня Костадинова, Галя Момчева, Васко Василев и Станислава Мавродинова.

На 9-и февруари 2020 г. от 10:00 часа в зала 105 на Факултета по фармация към МУ-Варна се проведе Общо събрание на медицинските лаборанти към РК на БАПЗГ – Варна. Председател на Общото събрание бе Райна Бояджиева, протоколчик – Кичка Димитрова. На събранието присъстваха медицински лаборанти от различни звена, членове УС на РК на БАПЗГ – Варна, както и г-жа Красимира Димитрова – член на УС на БАПЗГ. Бе сформиран Регионален професионален консултативен съвет на медицинските лаборанти с председател Миглена Маринова и членове – Надежда Станкова, Петя Панайотова, Ваня Ямболова и Саусан Торк.

На 9-и февруари 2020 г. от 12:00 ч. в зала 105 на Факултета по фармация към МУ – Варна се проведе Общо събрание на рехабилитаторите към РК на БАПЗГ – Варна, по време на което бе сформиран Регионален професионален консултативен съвет на рехабилитаторите с председател Йорданка Иванова и членове – Татяна Георгиева, Гюляй Халил и Едже Ридван. Председател на Общото събрание бе Райна Бояджиева, протоколчик – Кичка Димитрова. На събранието присъстваха членове УС на РК на БАПЗГ – Варна, както и г-жа Красимира Димитрова – член на УС на БАПЗГ.

“До края на месеца ще проведем Общи събрания и за сформирането на РПКС на медицинските сестри, на акушерките и на фелдшерите/лекарските асистенти към Регионална колегия та БАПЗГ – Варна”, обясни г-жа Райна Бояджиева.

След като всички 28 Регионални колегии на БАПЗГ обявят, че са сформирани РКПС за всички професии, ще бъдат организирани Общи събрания на национално ниво за сформирането на Национални професионални консултативни съвети на медицинските сестри, на акушерките, на фелдшерите/лекарските асистенти, на рентгеновите лаборанти, на медицинските лаборанти и на рехабилитаторите. Председателите на НКПС ще участват в работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ и ще дават експертни становища.


Участниците в Общото събрание на рентгеновите лаборанти.

 


Председателят на Регионалния професионален консултативен съвет на рентгеновите лаборанти към РК на БАПЗГ – Варна Ваня Кирчева (втората от дясно наляво)с членовете на Съвета.

 


Участниците в Общото събрание на медицинските лаборанти.

 


Председателят на Регионалния професионален консултативен съвет на медицинските лаборанти към РК на БАПЗГ – Варна Миглена Маринова (първата вляво) с членовете на Съвета.

 


Участниците в Общото събрание на рехабилитаторите.

 


Председателят на Регионалния професионален консултативен съвет на рехабилитаторите към РК на БАПЗГ – Варна Йорданка Иванова (втората от ляво надясно) с членовете на Съвета.