РК НА БАПЗГ – ГР. ГАБРОВО ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА

На 08.06.2018 г. Регионална колегия на БАПЗГ – гр. Габрово проведе обучителен модул  на тема „Айсберг на конфликтите” с лектор д-р Антония Григорова. В обучението се включиха близо 100 специалисти от Габровска област, работещи в частния и публичен здравен сектор, информира председателят на РК на БАПЗГ – гр. Габрово Нели Тодорова. Тя коментира, че зачестилите случаи на конфликти между медици и пациенти или техни близки, които често преминават в саморазправа и нанасяне на побой на работещите в системата на здравеопазването, са предизвикали остри коментари на неодобрение и масово недоволство в обществото.

Темите „Усещане за конфликт”, „Природа на конфликта” и „Управление на конфликта” са част от основния модул на програмата за обучение.

Според Нели Тодорова, именно появата на това ново, деформирано състояние в отношенията „медик – пациент” е наложило търсенето на адекватен отговор за справяне с него. Много често в резултат на стресови ситуации и натоварване по време на работа възникват конфликти и между самите професионалисти по здравни грижи.

Друга причина за проведения курс е необходимостта от усъвършенстване на социалните умения на фелдшери, медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. Подобно виждане се подкрепя и в изследването на д-р Антония Григорова сред 101 медицински специалисти, проведено през 2016 г. Според него почти половината от изследваните лица (48,6%) се съмняват в общото ниво на социална компетентност в българската здравна система. По-голямата част от анкетираните (75,3%) са декларирали, че медиците имат потребност от усъвършенстване на социалните умения. 67,4% са на мнение, че е необходимо надграждане на придобитите знания чрез образование в областта на етиката и правото.