РЕГЛАМЕНТИРАХА В НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ГРИЖИТЕ ЗА НОВОРОДЕНИТЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ

Общопрактикуващите лекари ще кандидатстват пред НЗОК за изпълнение на пакета дейности, включени в приложение „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“ по Наредба № 9. Това става ясно от анекса към НРД 2020-2022, който беше подписан днес, информира Zdrave.net на 29.04.2022 г.

За целта общопрактикуващите лекари трябва да наемат медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по съответната специалност от професионално направление „Здравни грижи“ и трябва да подават заявления, към които се прилагат сертификат за квалификация по професията от Българската асоциация по здравни грижи с Уникален идентификационен номер (УИН) от Националния електронен професионален регистър, издаден от съответната Регионална колегия на БАПЗГ – за медицинските сестри /акушерки/ лекарски асистенти, които работят в лечебното заведение или копие от удостоверение за признаване на професионална квалификация по медицинска професия, издадени от министъра на здравеопазването по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чужденци.

Всяка медицинска сестра, акушерка или лекарски асистент осъществява здравни грижи в дома за новородени, като първото посещение е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписване от лечебното заведение, а второто посещение е до 14 дни след изписване от лечебното заведение. Здравните грижи се осъществяват за новородени здравноосигурени лица, включени в регистъра на съответния ОПЛ след осъществен избор от родителите/ законните настойници на детето. Оказаните здравни грижи се отразяват от медицинската сестра, акушерката или лекарския асистент в „Амбулаторен лист“.

За посещение в дома на новороденото НЗОК ще плаща по 14 лв. като са предвидени 25 000 посещения до края на годината.

Професионалистите по здравни грижи, извършващи посещението трябва да предоставят информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения; да дават оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето и запознаване с рисковите фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата;  да дават необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и продължителността на естественото хранене съгласно приетите норми, а при кърмачета на смесено и кърмачета на изкуствено хранене – на препоръки за подходящите адаптирани млека; да дават указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето; да консултират въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание на детето и при необходимост да измерват, регистрират и оценяват виталните показатели, да разпознават индикациите на застрашаващи живота състояния и да предприемат своевременни действия. Те могат да извършват до две посещения до 14 дни след изписване от лечебното заведение, като първото е в ранния неонатален период на новороденото до 7 дни след изписването му от лечебното заведение.