РАБОТНА ГРУПА КЪМ БАПЗГ ПРЕДЛАГА ДА СЕ СЪЗДАДАТ САМОСТОЯТЕЛНИ АКУШЕРСКИ ЗВЕНА В ИЗНЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

Във връзка с проекта за Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“, качен на сайта на Министерство на здравеопазването на обсъждане и създадената работна група в МЗ, Консултативният съвет на акушерките към Българската асоциация по здравни грижи се срещна с представители на Управителния съвет на БАПЗГ и Националния съвет по качество на БАПЗГ. На срещата, която се състоя на 5 август 2017 г. в конферентната зала на БАПЗГ, присъстваха Антоанета Димитрова – зам.-председател на Управителния съвет на БАПЗГ, Петя Недкова – председател на Националния съвет по качество на БАПЗГ, Димитрина Бачева, Виолета Стоянова, Петя Дилова и Петя Запрянова – членове на Националния съвет по качество на БАПЗГ от квота “Акушерки”; Надежда Стаменова – акушерка в МБАЛ “Надежда”, Благовеста Костова – член на БАПЗГ и на Управителния съвет на Алианса на българските акушрки.
Бяха обсъдени предложения, допълнения  и промени, касаещи дейностите в професионалната практика  на правоспособните акушерки.
След широко обсъждане, бяха взети предвид и други становища на работещи акушерки и въз основа на обстойно прегледани нормативни документи всички предложения бяха обобщени.
Основните предложения за промяната на текстове в Медицински стандарт  „Акушерство и гинекология“ касаят възможностите за разкриване на самостоятелни акушерски звена в извънболничната медицинска помощ, в които акушерки самостоятелно да оказват акушерски и гинекологични здравни грижи, свързани с  промоцията, превенцията и профилактиката на женското здраве във всички възрастови периоди.
Обърна се особено внимание на предложенията, касаещи здравно-образователната, здравно-консултативната дейност и следродилния домашен патронаж за: бременни, раждащи, родилки и новородени, както и извършване на специфични дейности, изискващи допълнителна квалификация според квалификационните нива за професионално развитие и правилата за сертифициране на БАПЗГ.
Направени бяха и предложения за допълнения на IХ, ХI и ХVI глави от проекта за Медицинския стандарт “Акушерство и гинекология” с цел подобряване на количествените и качествени показатели и етичните правила в акушерските дейности. Според работната група предложените текстове ще гарантират в по-голяма степен правата на пациентките и ще регламентират техните задължения.
Изготвено бе и предложение броят на работещите акушерки при обгрижване на жените в лечебните заведения да се определя по разработена методика на БАПЗГ. Тази методика не се отнася за родилни зали, интензивни сектори и  неонатологични отделения, поради спецификата и интензитета на грижите в тези структури.