ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ОТ ВАРНА ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР, ПОСВЕТЕН НА МОДЕРНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Регионалната колегия на БАПЗГ във Варна организира семинар за продължаващо обучение за професионалисти по здравни грижи на тема “Приложение на ПНУ в съвременната рехабилитационна медицина” , съобщи председателят на регионалната колегия в морската столица Райна Бояджиева.

Проприоцептивно Невромускулно Улеснение (PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) e концепция, която накратко би могла да се обясни така: подобряване на функционалността на невро-мускулната система, чрез стимулиране на проприорецепторите и екстерорецепторите.  Когато е развивал лечебната концепция д-р Херман Кабат е стъпил на научни открития.

Обучението се проведе на 11 март 2017 г. в зала в сградата на Факултета по фармация и на него присъстваха освен рехабилитатори и медицински сестри, акушерки, рентгенови лаборанти и студенти.

Присъстващите проявиха голям интерес към изложената информация от лектора Стоян Стоев – магистър по кинезитерапия в ортопедията и травматологията. В рамките на няколко учебни часа той представи философията на концепцията  и нейното развитие чрез теоретични материали, както и кратки видео и снимкови материали. Лекторът посочи и литературни източници свързани с темата.

От 2006 г. до Олимпийските игри в Пекин през 2008 г. Стоян Стоев е работил като кинезитерапевт на Националния отбор на България по кану-каяк. Пред курсистите той демонстрира основните процедури и техники, както и някои от диагоналите на д-р Херман Кабат. Беше направено практическо онагледяване с участието на реален пациент на методите за диагностика, измерване и отчитане на резултатите. Целта е професионалистите по здравни грижи да могат да прилагат ПНУ при различни пациенти. В края на семинара всички участници получиха възможност да проверят новите си познания  с тест от няколко въпроса. Целта беше да затвърдят същността на концепцията в резюмиран вид. Специалистите проявили желание за по-задълбочено изучаване на метода на ПНУ, получиха информация за възможностите за обучение в системата на IPNFA (Международната ПНУ Асоциация).