ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КОМИСИИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

На 15 октомври 2016 г. в конферентната зала на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се състоя обучение на новоизбраните председатели на регионалните комисии по професионална  етика към Националната комисия по професионална етика (НКПЕ) на БАПЗГ.

Председателят на НКПЕ Катя Христова запозна участниците в обучението с Наръчника за работа на регионалните комисии по професионална етика, който съдържа извадки от Устава и Закона на съсловната организация, Правилника за организация на дейността на Комисията по професионална етика на БАПЗГ, Етичния кодекс на професионалистите по здравни грижи.

Присъстващите бяха запознати и с Процедурата за приемане и разглеждане на жалби и нейното прилагане. Детайлно бяха представени документите, свързани с налагането на санкции за констатирани нарушения. Председателите на етичните комии на БАПЗГ в страната получиха нагледни материали, както и богат набор от материали в електронен вид.

Част от участниците в обучението

Катя Христова, председател на Националната комисия по професионална етика на БАПЗГ