ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ЗА СТАНДАРТА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

На 16.06.2018 г. в Централата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се състоя редовно заседание на Националния съвет по качество на БАПЗГ. Членовете на НСК продължиха своята работиха по Стандарта по здравни грижи по ортопедия и травматология. В него е залегнало участието  на специалистите по здравни грижи във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Изискванията за вида и обема на професионалните дейности в съответната структура ще бъдат разписани като самостоятелни дейности и грижи, както и като дейности и грижи по лекарско назначение.

В стандарта по здравни грижи по ортопедия и травматология ще бъде отразено и квалификационното ниво на професионалистите по здравни грижи (според Квалификационната рамка за професионално развитие на БАПЗГ).

“Засега сме сформирали работни групи за специфичните дейности на рехабилитаторите и операционните медицински сестри, работещи в сферата на ортопедията и травматологията”, обясни председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова. Тя допълни, че когато стандартът стане напълно готов, ще бъде качен на сайта на БАПЗГ за обществено обсъждане.