ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ИЗПРАТИ ПИСМА ДО ВСИЧКИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ

В началото на месец юни 2018 г. председателят на УС на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи г-жа Милка Василева изпрати информационни писма до всички ръководители на лечебни заведения в страната във връзка с дейността на  БАПЗГ по отношение на продължаващото обучение и повишаването на професионалната квалификация на специалистите по здравни грижи у нас. Целта на писмата е да се постигне по-голямо взаимодействие между БАПЗГ и ръководствата на лечебните заведения за по-добър достъп на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, лаборантите и рехабилитаторите до продължаващо обучение.

В съответствие с Директива 2005/36/ЕО, Закона за здравето (чл. 182, ал. 1) и

Закона на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (ЗСОМСААМС – чл. 8, ал. 7) организацията, регистрацията и координацията на продължаващото обучение е възложено на БАПЗГ в качеството ѝ на съсловна организация.

През 2016 г. бе приета Квалификационна рамка за професионалното развитие на специалистите по здравни грижи, състояща се от различни квалификационни нива (степени). Тя е залегнала в член 7а от ЗСОМСААМС. Приетите квалификационни нива се удостоверяват със сертификат, издаден от Националния съвет по качество на БАПЗГ.

Съгласно член 39, ал. 5 от ЗСОМСААМС членовете на БАПЗГ са длъжни да повишават своята професионална квалификация чрез участие в курсове за продължаващо обучение и други специализирани форуми, които да гарантират надграждане на техните знания и умения и предоставяне на по-качествени здравни грижи.

Професиите на специалистите по здравни грижи спадат към т. нар. “регулирани професии”. Сертификатите за професионална квалификация удостоверяват и правото им да упражняват своята професия в рамките на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.