ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БАПЗГ МИЛКА ВАСИЛЕВА ПОДКРЕПИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗИД НА ЗСОМСААМС ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И ПОМ.-ФАРМАЦЕВТИТЕ

На 28.06.2018 г. на първо четене в Парламентарната комисия по здравеопазване беше дискутиран и приет Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. С предложения от д-р Дариткова и група депутати проект се регламентират като съсловни съществуващите организации на зъботехниците и помощник-фармацевтите, които към този момент нямат национално представителство и никога не са членували в БАПЗГ. В дискусията беше потвърдено, че този акт е наложителен, за да се регламентират наболели обществени отношения, свързани с регулирани професии и с чувствителни за обществото теми като контрол и самоконтрол на професиите, етични отношения и продължаващо обучение през целия живот. Между първо и второ четене ще се направят необходимите уточнения и допълнения, за да може законът да изпълни своята функция за регулиране на всички професии от направление „Здравни грижи“, без да се нарушава дейността и структурата на вече утвърдената БАПЗГ.