ОТ 1 ОКТОМВРИ 2021 Г. НЗОК ЗАПЛАЩА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ ЗА НОВОРОДЕНИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ В ДОМА

Здравните грижи за новородени, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти от 1 октомври 2021 г. вече се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Промените и допълненията в Наредба  №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности,  за които заплаща НЗОК, бяха обнародвани в последния брой на „Държавен вестник“ (брой 82 от 01.10.2021 г.).

Здравните грижи за новородени ще се осъществяват до 14 дни след изписване от лечебното заведение от медицински сестри, акушерски или лекарски асистенти от амбулатория от първична медицинска помощ.

Пакетът със здравни грижи за новородени включва следните дейности:

  • предоставяне на информация за възможностите за укрепване и подобряване на здравето на детето и утвърждаване на положителни здравни навици и жизнени умения;
  • оценка от здравна гледна точка на средата, в която се отглежда детето и запознаване с рисковите фактори за заболявания и вредата от нездравословните навици в средата;
  • даване на необходимата информация (консултиране) на родителите за рационално хранене на кърмачето, ползите от изключителното кърмене през първите шест месеца и продължителността на естественото хранене съгласно приетите норми, а при кърмачета на смесено и кърмачета на изкуствено хранене – на препоръки за подходящите адаптирани млека;
  • даване на указания за правилния хигиенен режим за отглеждане и закаляване на детето;
  • консултиране по въпроси за подобряване на родителските практики за отглеждане и възпитание на детето;
  • при необходимост измерване, регистрация и оценяване на витални показатели, разпознаване на индикациите на застрашаващи живота състояния и предприемане на своевременни действия.“

Предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени ще става „след насочване от лекаря, установил бременността“, се уточнява в допълнение на Наредба № 26 от 2007 г.