НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ОБСЪДИ ОБРАЗЕЦ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАНДАРТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

На 18 март 2017 г. се проведе заседание на Националния съвет по качество. Една от важните точки в дневния ред на заседанието беше обсъждането на образец за разработване на стандарти по здравни грижи.

“Изработването  на законово регламентиран модел за извършване на качествени здравни грижи, който да отразява принципните постановки на утвърдените национални, европейски и световни стандарти в областта на здравните грижи.

е  основна задача на НСК до края на мандата, обясни председателят на НСК на БАПЗГ Петя Недкова. Тя допълни, че създаването на стандарти по здравни грижи е необходимо както за професионалистите по здравни грижи, така и за българските пациенти.

“Стандартите по здравни грижи ще осигурят оптимален ред в ежедневната практика на медицинските специалисти, ще въведат изисквания за качество на грижите и ще осигурят защита на правата на пациентите и на специалистите по здравни грижи”, изтъкна Петя Недкова.

По време на заседанието стана ясно, че към стандартите по здравни грижи ще се създават методични указания за поведение (протоколи и алгоритми за дейности).

Стандартите по здравни грижи ще се създават чрез консенсус в следния ред:

  • Предложенията за стандарти по здравни грижи по различните специалности се изготвят от НСК съгласно чл. 20 т. 3 от Закона на съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните специалисти (ЗСОМААМС), с помощта на работни групи, формирани на професионален принцип, съгласно чл. 21 ал. 6 от същия закон; Стандартите се предоставят за обсъждане от Консултативните съвети по специалности към УС на БАПЗГ;
  • Предоставят се за становище на националния консултант по здравни грижи.
  • След окончателното им структуриране  се публикуват за обсъждане от съсловието;
  • Националните стандарти по здравни грижи ще се приемат на Национален съвет с обикновено мнозинство;
  • Стандартите по здравни грижи ще се предложат  на министъра на здравеопазването за утвърждаване;
  • Стандартите по здравни грижи ще имат общонационален обхват и валидност.