НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ИЗГОТВИ ПРОЕКТ НА МЕТОДИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СВОБОДНО ПРАКТИКУВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти и рехабилитаторите в България вече имат право да прилагат самостоятелно професионалните си знания и умения в извънболнични условия. В полза на медицинските специалисти, които имат желание и възможност да регистрират самостоятелни индивидуални и групови практики по здравни грижи Националният съвет по качество към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (НСК на БАПЗГ) със съдействието на специалисти по здравни грижи от практиката (външни консултанти) разработи проект на Методика за дейността на свободно практикуващи медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и фелдшери/лекарски асистенти, която е качена в сайта на БАПЗГ (раздел „Нормативна база“, подраздел „Проекти на нормативни документи“).

„С придобиването на повече практически опит Методиката ще бъде допълвана и разширявана. Очакваме препоръки и критични бележки“, обясни председателят на Националния съвет по качество г-жа Петя Недкова.

В проекта подробно са представени здравните дейности, които могат да осъществяват медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти и рехабилитаторите самостоятелно и по назначение на лекар в индивидуални и групови практики по здравни грижи. Място са намерили и етичните норми, които те трябва да спазват в работата си.

В методиката са залегнали  изискванията, на които трябва да отговарят индивидуалните и груповите практики, както и реда по който да бъдат създадени, както и конкретните стъпки за регистрация на тези лечебни заведения за извънболнична помощ (индивидуални и групови практики). Представени са примерни формуляри за извършване на специфичните дейности; индивидуални планове и досиета за предоставяне на грижи от различните специалисти; специфични карти за осъществяване на определени консултации, дейности и манипулации; карти за реализирането на рехабилитационни програми; декларация за информирано съгласие; договор за предоставяне на здравни грижи и други документи.

Отделено специално внимание на мениджмънта, маркетинга и финансирането на индивидуалната практика. Посочени са 7 етапа и конкретните стъпки в тях, през които трябва да се премине, за да има добра перспектива за развитието на съответната практика.

„Професионалистите по здравни грижи притежават знания, умения и имат изградено специфично поведение за оказване на самостоятелни грижи, насочени към клинично наблюдение, анализ и оценка на състоянието, участие в лечебния процес, подобряване и възстановяване на пациенти с различни заболявания. Възможността да работят като свободно практикуващи медицински специалисти е важна предпоставка за осигуряването на достъп  до качествени здравни грижи, за подобряване на координацията между болничната и извънболничната помощ, за постигне на по-добър икономически ефект за здравеопазната ни система,  както и за намаляване на стреса и неприятните изживявания на пациентите“, коментира Петя Недкова. Тя допълни, че самостоятелната практика ще даде възможност на медицинските специалисти да поемат нови, по-високи отговорности в процеса на извършване на медицински дейности в дома на пациента или в амбулаторни условия, да изпълнят  важната си роля при обучението на пациентите и подпомагането на цялото семейство за да се справят със здравословните проблеми и да живеят максимално пълноценно.

„Самостоятелната практика на медицинските сестри, акушерките, рехабилитаторите и фелдшерите е въведена и утвърдена практика в редица европейски и извъневропейски държави, поради финансовата ефективност и потребността на населението от непрекъснати здравни грижи. Достъпът на българските пациенти до качествени здравни грижи в извънболничната помощ е част от глобалното усилие за постигане на правото на всеки човек да получи възможно най-добрата здравна грижа и помощ. Надяваме се, че със съдействието на общините и финансиране на дейностите от НЗОК самостоятелните индивидуални и групови практики за здравни грижи у нас, ще намерят своето място и ще работят ефективно в полза на  обществото ни“, изтъкна още председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ.