НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ РАЗРАБОТИ ПРАВИЛА ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ГИ ВНЕСЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МЕДИЦИНСКИ” НАДЗОР

Във връзка с промените в нормативната уредба, приети със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г., съгласно §23 и §38 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗБНЗОК, Националният съвет по качество (НСК) на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) разработи Правила за добра практика по здравни грижи и след съгласуване с Експертния съвет по здравни грижи към Министерството на здравеопазването ги предложи за приемане от Националния съвет на БАПЗГ.

“Правилата за добра практика по здравни грижи бяха приети от Националния съвет на БАПЗГ и са входени в законовия срок в Изпълнителна агенция “Медицински надзор за съгласуване”, обясни за сайта на БАПЗГ председателят на Националния съвет по качество г-жа Петя Недкова.

Правилата за добра практика по здравни грижи са валидни за всички практикуващи професионалисти по здравни грижи. Те се основават на принципите и ценностите, от които се ръководят професионалистите по здравни грижи в своята дейност. Тези правила определят професионалното поведение на медицинските специалисти по здравни грижи, при зачитане на правата и достойнството на гражданите, както и недопускането на действия, които биха могли да засегнат чувството на лична свобода на пациента. Правилата гарантират оказването на възможно най-добрите здравни грижи, независимо от пола, възрастта, расата, религията, сексуалната ориентация, начина на живот, социалното, менталното и здравословното състояние на пациента. Спазването на Правилата да добра практика по здравни грижи гарантират високо качество на оказваните здравни грижи и намаляват до минимум допускането на риск за пациента.

С Правилата за добра медицинска практика по здравни грижи можете да се запознаете ТУК