НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА ЕКСПЕРТИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА НОВИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ

Във връзка с изработване и актуализиране на всички медицински стандарти от експертните съвети към Министерство на здравеопазването и съгласно чл. 21, ал. 6 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник-фармацевтите и чл. 30, ал. 3 и ал. 6; чл. 31, ал. 7 от Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), председателят на Националния съвет по качество (НСК) на БАПЗГ г-жа Петя Недкова изпрати на 18.04.2019 г. писма до изпълнителните директори/управители и до главните сестри на различни лечебни заведения у нас с покана професионалисти по здравни грижи от тяхното лечебно заведение да вземат участие при изготвяне на предложения към всеки медицински стандарт поотделно, относно изискванията и специфичните дейности на медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи.

Работата по стандартите ще мине на два етапа. По време на Първия етап (22.04.2019 – 14.05.2019 г.) специалистите от лечебните заведения ще изпращат своите предложения за различните медицински стандарти в Националния съвет по качество на БАПЗГ(имейл адрес: standartszg@gmail.com). Постъпилите предложения по всеки медицински стандарт ще бъдат обобщени в един документ, който ще бъде изпратен за съгласуване до всички експерти, взели участие в работата по медицинските стандарти.

По време на Втория етап (15.05.2019 – 15.06.2019 г.) НСК към БАПЗГ ще изпраща в Министерството на здравеопазването окончателните предложения за различните медицински стандарти след съгласуване с Експертния съвет по здравни грижи.