НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ОБСЪДИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И НАБЕЛЯЗА СТЪПКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КРАТКОСРОЧНА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ У НАС

На 21 юли 2018 г. в Централата на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) се състоя заседание на Националния съвет по качество на съсловната организация. “Обсъдихме организационни въпроси, касаещи документите, които НСК издава и срока за тяхното съхранение. Коментирахме и необходимостта от прилагане на методика за оценка на качеството на грижите в болничната и извънболничната помощ, както и на продължаващото обучение“, обясни за сайта на БАПЗГ председателят на НСК г-жа Петя Недкова. Тя уточни, че членовете на Съвета са обсъдили някои полезни ходове, които да очертаят краткосрочна визия за развитие на здравни грижи в българската здравеопазна система при съществуващия огромен дефицит на медицински специалисти. Участниците в срещата са взели решение да се възложи на хабилитираните лица, членове на НСК, да направят предложения за възможни решения при наличната ситуация, базирани на научни доказателства.

Част от членовете на Националния съвет по качество, които взеха участие в заседанието.