НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО НА БАПЗГ ПРОДЪЛЖАВА ИЗГОТВЯНЕТО НА СТАНДАРТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

В изпълнение на стратегията за развитие на здравните грижи в Рeпублика България 2013-2020 година Националният съвет по качество на БАПЗГ продължава изготвянето  на стандарти по здравни грижи.  Приемането на тези стандарти, след широко обсъждане от съсловието,  ще допринесе за ясно регламентиране на дейностите на професионалистите по здравни грижи в болничната и  в извънболничната помощ, ще се  определят ценностите и приоритетите на здравните грижи  в страната.
На поредното си заседание на 17 март 2018 г. Националният съвет по качество на БАПЗГ  стартира обсъждането на Стандарт по здравни грижи по ортопедия и травматология. Целта на стандарта е да се регламентира обхвата на дейностите  на специалистите по здравни грижи в съответствие с професионалните компетентности,  определени с Наредба №1 на МЗ от 08.02.2011 г.

“Стандартът по здравни грижи по ортопедия и травматология включва участието  на специалистите по здравни грижи във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Изискванията за вида и обема на професионалните дейности в съответната структура ще бъдат разписани като общи дейности и грижи, и като специфични дейности и грижи – самостоятелни и по лекарско назначение”, изтъкна председателят на Националната комисия по качество на БАПЗГ Петя Недкова. Тя допълни, че в този стандарта ще бъде отразено и квалификационното ниво на професионалистите по здравни грижи (според Квалификационната рамка на БАПЗГ).

 

Участниците в заседанието.