МЗ ОБЯВИ ПЕТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО ПРОГРАМА НА ЕС

Министерство на здравеопазването обявява пета процедура за подбор на специализанти за кандидатстване за финансиране по проект „Специализация в здравеопазването“, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съобщиха на 15.04.2020 г. от пресцентъра МЗ.

Ще бъдат подкрепени лица с придобита професионална квалификация „Лекар”, „Лекар по дентална медицина“, „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Процедурата е отворена и всеки заинтересован може да кандидатства онлайн чрез регистрация в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info. Критериите за подбор, условията, начина за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на сайта на проекта, секция „Документи“, раздел „Документи за пета процедура за подбор на специализанти“.

В петата процедура отпада ограничението специализантите да приключват обучението си за придобиване на специалност не по-късно от 30.11.2023 г. Т.е. обучението им може да продължава извън срока за изпълнение на проекта и е допустимо участниците да са в процес на специализация при неговото приключване.

По проекта се изплащат:

  • предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение,
  • стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Специализантите могат да кандидатстват по проекта за заплащане на такса/и за обучение, или за такса/и за обучение и стипендии, или само за стипендии.

С одобрените кандидати се сключва договор за финансиране на обучението по проекта. След приключване на финансирането/специализацията, проектът не поставя изискване към специализанта за работа в определено лечебно заведение, в определено населено място или за определен срок.