МЗ, НЗОК И СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНИТЕ ИЗПРАТИХА ОТГОВОРИ ПО ПОВОД ПРОТЕСТНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БАПЗГ, ПРИЕТА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОТЕСТ НА 12 МАЙ 2018 Г. В СОФИЯ

“Проблемът с броя на медицинските сестри засяга както България, така и държавите от Европейския съюз. Рязък спад на медицинските сестри у нас се наблюдава през 2000 година, когато броят им е намалял с повече от 30%. Най-малко те са били през 2002 г. като през следващите години е налице тенденцията за слабо увеличение”. Това написа здравният министър Кирил Ананиев в писмо от 30.05.2018 г.  до секретаря по социални политики и здравеопазване в Администрацията на президента на Р България Гълъб Донев с копие по председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева.
В писмото си по повод протестната декларация на БАПЗГ от 12.05. 2018 г. министър Ананиев изтъква, че основните причини за намаляването на броя на медицинските сестри и специалистите по здравни грижи през последните 17 години са ниското заплащане, недобрата работна среда, свръхнатоварването, недооценяването от другите медицински специалисти, медиите и обществото, неудовлетворение от работата, липса на ясно очертана пътека за кариерно развитие.

Министър Ананиев припомня, че с изменението и допълнението на Закона за здравето и Закона за съсловнаната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти продължаващото обучение вече е задължително и е нужно работодателите да се съобразяват с това, а съсловната организация да осъществява контрол. По отношение на заплащането на труда министър Ананиев изтъква, че компетентността по формиране на заплатите е в правомощията на ръководителите на лечебните и здравните заведения, а минималното възнаграждение на специалистите по здравни грижи е регламентирано в Колективния трудов договор за отрасъл “Здравеопазване”.

“Ключова роля за задържане на медицинските сестри  и другите специалисти по здравни грижи в професията имат работодателите, които следва да осигурят адекватно възнаграждение, по-добри условия на труд и подкрепа за професионално развитие през цялата им кариера”, се казва в писмото на министър Ананиев. В него се изтъква още, че специалистите по здравни грижи трябва да участват в процеса на взимане на решения, които ги касаят. Кирил Ананиев припомня, че по предложение на МЗ за учебната 2018/2019 местата за прием на студенти по специалност “Медицинска сестра” са увеличени от 671 на 702. Министърът изтъква и друго предложение на МЗ – да бъдат предвидени средства за ръст на заплатите на медицинските сестри и другите специалисти по здравни грижи, които работят в детските градини и училищата, пропорционално на предвиденото увеличение на педагогическите специалисти.
В писмото се казва още, че през последните 2 години МЗ работи активно за утвърждаване на професиите от професионално направление “Здравни грижи”: утвърден е Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти; през 2016 г. е определен национален консултант по Здравни грижи; представители на БАПЗГ участват в изработването на проекти на медицински стандарти по медицински специалности и други нормативни актове, и др.

“Убеден съм, че само съвместните упорити и целенасочени усилия на държавните институции, работодателите, останалите медицински сециалисти, медиите и обществото ще допринесат за преодоляването на неблагоприятните тендецнии, ще издигнат престижа на медицинските професии в България, което от своя страна е важно условие тези специалсти да допринасят ежедневно за развитието на българското здравеопазване”, завършва писмото си министър Ананиев.

Всички посочени искания в приетата на национален митинг на 12.05.2018 г. протестна декларация на БАПЗГ имат правно-политически характер и могат да бъдат реализирани с подходящи инициативи  за промени в законовата и подзаконова нормативна уредба, написа управителят на НЗОК проф. д-р Камен Плочев в писмо от 25.05.2018 г. до секретаря по социални политики и здрвеопазване в Администрацията на прецидента на Р България Гълъб Донев с копие по председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева. В писмото се изтъква още: “НЗОК няма правомощия за законодателни промени и изготвяне на нормативни документи. Визираните искания са извън прерогативите на НЗОК и са в рамките на компетенциите на Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на здравеопазването”.
Сдружението винаги е отстоявало интересите на работещите в системата на общинското здравеопазване – както на заетите в лечебните заведения, така и на тези в детското и училищното здравеопазване”, изтъква изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева в писмо до председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева от 29.05.2018 г. В него Георгиева припомня предприетите от НСОРБ действия в тази посока от началото на 2018 г.: внасяне в МЗ на предложение за повишаване на цените на клиничните пътеки; настояване за търсене на възможности за финансиране на продължаващо обучение на заетите в детското и училищното здравеопзаване, включително и чрез европейски фондове; внасяне на предложение в МЗ за създаване на работна група, която да подготви изменения в Наредба №26 за детските ясли.

В писмото си директорът на НСОРБ изтъква още, че след подписването на КТД за 2016 г. Сдружението е алармирало министерствата на здравеопазването и на финансите за недостатъчния финансов ресурс при преговорите на бюджета на съответната година.

От писмото се разбира още, че експерти на НСОРБ работят по проект на Наредба за устройството и дейността на здравните кабинети, който предстои да бъде внесен в МЗ.

“В продължение на тези усилия отново предложихме по стандартите във функция “Здравеопазване” през 2019 г.  увеличение в съответствие с договорените на ниво отраслов Колективен трудов договор основни работни заплати, ръст на минималната работна заплата, както и нови и допълващи стандарти в детското и училищно здравеопазване, чрез които да се осигурят по-качествени условия за отглеждане на децата… Надяваме се, че чрез нашите усилия и с Ваша помощ постепенно ще се постигнат исканията във Вашата протестна декларация“,  завършва писмото си Силвия Георгиева.