ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И УНИВЕРСИТЕТСКИ СТРУКТУРИ У НАС ПРЕДЛАГАТ ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

Разнообразни курсове за продължаващо обучение за медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, медицински и рентгенови лаборанти, рехабилитатори предлагат лечебните заведения и университетите, с които Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи има сключени договори. Всяко обучение носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ. Получените точки от всяко успешно преминало обучение се отразяват в Националния електронен професионален регистър в сайта на Асоциацията.

През април 2006 г. Националният съвет на БАПЗГ прие пакет от документи – Единна кредитна система за продължаващо обучение, документи за издаване на сертификат за професионална квалификация и др. На 1 юли същата година стартира процесът на сертифициране на професионалистите по здравни грижи. За да получат сертификат за ново квалификационно ниво професионалистите по здравни грижи трябва в рамките на 5 години да съберат по 150 кредитни точки от различни мероприятия  – курсове, конгреси, конференции, семинари, научни форуми и други. Абонаментът за списание “Здравни грижи”, който е печатен орган на БАПЗГ, също спомага за повишаване на квалификацията, затова и годишният абонамент за списанието носи 15 кредитни точки. Професиите на професионалистите по здравни грижи в България са регулирани и продължаващото обучение е задължително. Такива са изискванията в целия Европейски сюз.  Ако в лечебното заведение, в което работят специалистите, има сключен Колективен трудов договор, те имат право да получават всеки месец по 20 лв. за всеки сертификат и по 50 лв. за придобита специалност.

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание информация за целогодишните курсове за продължаващо обучение през 2019 година:

УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”:

 • “Организация на работата в операционен блок. Асептика и антисептика. Хирургичен инструментариум и хирургични консумативи” (120 кредитни точки) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 20 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Втора хирургия на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Лапароскопски операции в урологията” (60 кредитни точки) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Биопсии под ехографски и ендоскопски контрол в урологията” (60 кредитни точки) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Трансуретрална хирургия” (60 кредитни точки) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Приложение на лазер и ултразвук в урологията” (60 кредитни точки) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по урология на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Лабораторна диагностика на сифилис” (15 кредитни точки) – курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Кабинет по лабораторна диагностика на полово предавани болести към    Клиниката по кожни и венерически болести на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Образна диагностика на млечната жлеза” (30 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ “Александровска”
 • “Компютър-томографска образна диагностика” (60 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Магнитно-резонансна образна диагностика” (90 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 15 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛ “Александровска”.
 • “Конвенционални и хибридни нуклеарномедицински методи – SPECT, PET и комбинацията им CT”(18 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 3 учебни дни, начало – първата седмица на всеки месец, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по нуклеарна медицина на УМБАЛ “Александровска”.

УМБАЛСМ “Н. И. ПИРОГОВ”:

 • “Образни изследвания в урорентгенологията” (40 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
 • “Компютърна томография” (80 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
 • “Интервенционални образно-диагностични процедури” (80 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по образна диагностика на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”
 • “Съвременни оперативни техники в травматологичната хирургия” (120 кредитни точки) –курс за операционни сестри с продължителност 20 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Операционен блок на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
 • “Обучение на анестезиологични сестри в коремно-гръдната хирургия” (120 кредитни точки) – курс с продължителност 20 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Операционен блок на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
 • “Вродени заболявания на бронхо-пулмоналната система – етиология” (34 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по детска хирургия на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
 • “Иновации в превързочната техника. Съвременно лечение на остри и хронични рани. Приложение на вакуум терапия” (23 кредитни точки) – курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста,  капацитет – 15 курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Отделение по гастроентерология на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

УМБАЛ “ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ”:

 • “Индивидуално обучение по тонална прагова аудиометрия” (30 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по УНГ на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

УМБАЛ “СВЕТА АННА”:

 • “Обучение на операционни сестри в урологична ендоскопска операционна с ригидни и флексибилни инструменти” (60 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”.
 • “Обучение на медицински сестри по ендоскопска хирургия” (60 кредитни точки) – курс за рентгенови лаборанти с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Св. Анна”.

УМБАЛ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ  “СВЕТА СОФИЯ”:

 • “Обучение за работа на медицинската сестра при бронхологично изследване. Основни задължения на специалиста по здравни грижи при ендоскопска хирургия” (60 кредитни точки) – курс с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, индивидуално обучение, база за обучение: Бронхологично отделение в ДКБ на УМБАЛ по белодробни болести “Св.   София”.
 • “Аерозолотерапия” (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, индивидуално обучение, база за обучение: ДКБ на УМБАЛ по белодробни болести “Св. София”.
 • “Функционално изследване на дишането и кръвно-газов анализ. Функционално изследване на дишането с бронходилататорен тест” (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти,  индивидуално обучение, база за обучение: Лаборатория ФИД към ДКБ на УМБАЛ по белодробни болести “Св. София”.
 • “Особености на анестезията и интензивното лечение при торакални операции” (30 кредитни точки) – курс за медицински сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, индивидуално обучение, база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ по белодробни болести “Св. София”.

УСБАЛАГ “МАЙЧИН ДОМ” – СОФИЯ:

 • “Диабет и бременност” (30 кредитни точки) – курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника “Обща патологична бременност” при УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Интензивни грижи и лечение за недоносени и увредени деца” (30 кредитни точки) – курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Съвременни анестетични техники и медикация, видове анестетици” (120 кредитни точки) – курс за анестезиологични акушерки с продължителност 20 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Организация на работата в операционен блок. Асептка и антисептика. Хирургичен инструментариум и хирургични консумативи” (120 кредитни точки) – курс за операционни акушерки с продължителност 20 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Обучение на операционни акушерки по ендоскопска техника” (35 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, база за обучение: Операционен блок на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Поведение на акушерката при раждащи пациентки с придружаващи заболявания” (30 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Родилна зала на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Имунохематологични диагностични методи в клиничната практика”(30 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Отделение по имунохематология и трансфузиология на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Съвременни аспекти на трансфузионната терапия” (30 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Отделение по имунохематология и трансфузиология на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Усложнения в послеродовия период” (18 кредитни точки) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Послеродова клиника на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Сърдечно-съдови заболявания и бременност” (12 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Интензивно лечение при пациенти с остра дихателна недостатъчност” (30 кредитни точки) – курс за акушерки с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: КАИЛ на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Обучение на акушерки за работа в Диагностично-консултативен блок” (18 кредитни точки) – курс за акушерки с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: ДКБ на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.
 • “Обучение на акушерките в подпомагане на родилките в процеса на кърмене” (18 кредитни точки) – курс за акушерки с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: Послеродова клиника на УСБАЛАГ “Майчин дом” – София.

УМБАЛ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА”:

 • “Интензивни грижи и лечение на пациенти след сърдечна операция. Роля и място на медицинската сестра в лечебния процес” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – теоретичен и практичен курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Специфичен хирургичен инструментариум и оперативни техники в сърдечната хирургия. Основни задължения на операционната медицинска сестра” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – теоретичен и практичен курс за медицински сестри, работещи в хирургични отделения и Операционен блок с продължителност 10 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Операционен блок на Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Поведение на медицинската сестра при ендотрахеална интубация. Канюлиране нацентрален и периферен венозен път” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – тематичен и практичен курс за анестезиологични медицински сестри с продължителност 5 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Методи за мониториране на хемодинамични параметри. Дигностична и мониторна ЕКГ. Роля на медицинската сестра” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – тематичен и практичен курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Обучение на медицински сестри при поставяне на електрокардиостимулатор” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – тематичен курс за анестезиологични медицински сестри с продължителност 3 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Специфични сестрински грижи за пациенти след сърдечна операция, извършена в условията на ЕКК. Ранен следоперативен период” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) –  тематичен и практичен курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Обучение на медицински сестри и видове техники при извършването на инвазивна диагностика, коронарни, клапни и периферни интервенции” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – практичен курс за медицински сестри от кардиологични отделение/клиники и катетеризационни лаборатории с продължителност 5 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по кардиология на УМБАЛ “Св. Ектерина”.
 • “Кардиопулмонална ресусцитация. Основни и специализирани животоподдържащи техники” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – теоретичен и практичен курс за реанимационни и анестезиологични медицински сестри с продължителност 5 учебни дни (целогодишно – без юни, юли и август), начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ “Св. Ектерина”.

УСБАЛ ПО ДЕТСКИ БОЛЕСТИ:

 • “Интензивна терапия в неонатологията” (30 кредитни точки) – курс за акушерки с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛ по детски болести.
 • “Нозокомиални инфекции в неонатологията” (30 кредитни точки) – курс за акушерки с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: Клиника по неонатология на УСБАЛ по детски болести.
 • “Обучение за провеждане на ЕЕГ изследване” (30 кредитни точки) – курс за акушерки с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: ЕЕГ кабинет на УСБАЛ по детски болести.

МБАЛНП “СВЕТИ НАУМ”:

 • “Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕЕГ при неврологично болни” (30 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: МБАЛНП “Св. Наум” – София.
 • “Обучение на медицински сестри в провеждане на ЕМГ при неврологично болни” (30 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: МБАЛНП “Св. Наум” – София.
 • “Обучение на медицински сестри в провеждане на евокирани потенциали при пациенти с множествена склероза” (30 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: МБАЛНП “Св. Наум” – София.

УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ:

 

 • “Оперативна техника в онкологията” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: УСБАЛО.
 • “Урологичен ендоскопски курс” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 10 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: УСБАЛО.
 • “Практически умения при инвазивна ендоскопия. Дезинфекция и химическа стерилизация” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: УСБАЛО.

УМБАЛ “Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” – ПЛЕВЕН:

 • “Реанимационни грижи при оперирани пациенти” (31 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.
 • “Анестезиология и интензивно лечение – реанимационни грижи при оперирани пациенти” (47 кредитни точки) –  курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.
 • “Медицина на съня. ОСА (обструктивна сънна апнея)(10 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 1 учебен ден, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.
 • “Имобилизация и позициониране на пациента – роля и задължения на рентгеновия лаборант в процеса на сканиране на целите на планиране на лечението” (10 кредитни точки) – курс за медицински сестри и рентгенови лаборанти с продължителност 1 учебен ден, начало – по желание на курсиста, капацитет – 2-ма курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.
 • Задължения на медицинската сестра при гастродиагностични изследвания(47 кредитни точки) –  курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – индивидуално обучение, база за обучение: УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.

АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МБАЛ ТОКУДА:

 • Видеоасистирана медиастиноскопия. Видеоасистирана торакоскопия(Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
 • Правилна идентификация на пациент при вземане на кръвна проба за имунохематологично изследване като гаранция за сигурността на трансфузионната терапия(Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни медицински сестри с продължителност 1 учебен ден, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, индивидуално обучение, база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
 • Централизирано разтваряне на цитотоксични лекарствени продукти в болнична аптека(Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност по договаряне, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 3-ма курсисти, база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
 • Демонстрации на IH-500 – апарат за имунохематологични изследвания от Dia Hem –  Швейцария(Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 3-ма курсисти, индивидуално обучение, база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.
 • Асистенция при операции с роботизирана система “Да Винчи” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 2-ма курсисти, база за обучение: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА:

 • Диагностика, превенция и рехабилитация при болки в гърба” (48 кредитни точки) – курс за рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Мекотъканни релаксиращи техники” (20 кредитни точки) –  курс за рехабилитатори и други професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Електростимулация” (23 кредитни точки) – курс за рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 7 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • СУ-ДЖОК – теория и практика” – Първо ниво (20 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • СУ-ДЖОК – теория и практика” – Второ ниво (20 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Философия и етични аспекти на здравните грижи” (8 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 1 учебен ден, начало – по желание на курсиста, капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Съвременна лабораторна диагностика на бъбречни заболявания” (15 кредитни точки) – курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Организация и обем на долекарската помощ при бедствени ситуации” (15 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Съвременни аспекти в диагностиката и профилактиката на паразитните болести” (18 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора и УМБАЛ “Проф. д-р Стефан Киркович”.
 • Ваксинопрофилактика и ваксинотерапия – “за” и “против” ваксините” (12 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: Медицински колеж – Стара Загора.
 • Кръводаряване. Подбор на донори. Кръвовземане – техника, апаратура и документация” (12 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: РЦТХ – Стара Загора.
 • Получаване на кръвни продукти. Видове кръвни продукти – техника, методи, документация, изисквания за качество, карантиране и освобождаване на готови съставки за клинично приложение. “ (19 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: РЦТХ – Стара Загора.
 • Лабораторни изследвания за дарена кръв. Видове изследвания – методи, апаратура, изисквания за ЗККК” (11 кредитни точки) – курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: РЦТХ – Стара Загора.
 • Лабораторни изследвания на пациенти. Изисквания за ЗККК, методи, документи, критични контролниточки, източници на грешки” (11 кредитни точки) – курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: РЦТХ – Стара Загора
 • Експедиция на кръв и кръвни съставки за клинично приложение на пациенти в лечебно заведение – съхранение, срокове и годност, процедура, изисквания за ЗККК, документация за предоставяне на биопродукти” (9 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: РЦТХ – Стара Загора.
 • Клинична лаборатория” (23 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Проф. д-р Стефан Киркович”.
 • Микробиологична диагностика на ВБИ” (23 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Проф. д-р Стефан Киркович”
 • Антимикробна химиотерапия. Антибиотична резистентност” (23 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 10 курсисти, база за обучение: УМБАЛ “Проф. д-р Стефан Киркович”.
 • Клинична микробиология. Микробиологична диагноза на клинично значими бактерии” (37 кредитни точки) – курс за всички професионалисти по здравни грижи с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – до 2-ма курсисти, възможност за индивидуално обучение, база за обучение: УМБАЛ “Проф. д-р Стефан Киркович”.

МБАЛ “ТРАКИЯ” – ПЛОВДИВ:

 • Ендоскопски операции на жлъчния мехур и жлъчните пътища” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 12 курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Оперативни техники при злокачествени образувания на стомах, тънко и дебело черво” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 6 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Иновативни оперативни техники при ендопротезиране на колянна и тазобедрена става” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Оперативни техники при реендопротезиране на тазобедрената става” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Ендоваскуларни процедури в съдова хирургия. Необходим инструментариум и оборудване. Базови ендоваскуларни процедури при артериални заболявания на крайниците” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за операционни сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Роля на медицинската сестра при извършване на ендоскопии на гастро-интестиналния тракт – гастроскопия, колоноскопия и полипектомия” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 15 курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив
 • Задължения на медицинската сестра при извършване на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография (ERCP)” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за медицински сестри с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 15 курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Задължения на медицинската сестра при интервенционални ендоскопски процедури на гастроинтестиналния тракт – ендоскопска мукозна резекция, езофагеално и дебелочревно протезиране (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за медицински сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Оперативни техники в отохирургията – задължения и отговорности на операционната сестра” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста,  капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Оперативни техники и роля на медицинската сестра в микроларингохирургията” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Задължения и отговорности на медицинските специалисти при ендоскопски операции на матката и яйчниците” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Базов курс за медицински сестри в Очна операционна зала. Организация на работа, асептика и антисептика. Хирургичен инструментариум и консумативи” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 3-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Участие на медицинските специалисти при извършване на временна електрокардиостимулация – външна, трансвенозна, трансезофагиална” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Сестрински грижи при пациенти на механична вентилация” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.
 • Анестезия и интензивно лечение – принципи и практика” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – по желание на курсиста (от април до октомври 2019 г.), капацитет – 7 курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив
 • Рехабилитационни техники при травми на раменна става, евреждане на ротаторен маншон и при смяна на раменна става” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за рехабилитатори с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста (от април до октомври 2019 г.), капацитет – 10 курсисти, база за обучение: МБАЛ “Тракия” – Пловдив.

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”:

 • Съвременни изисквания към медицинската сестра в детска ясла” (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”
 • Предизвикателства пред медицинските специалисти от училищно здравеопазване” (17 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • Неинвазивни методи на изследване на ССС – ехография, трансезофагиална ехокардиография, фармакологична стрес ехокардиография, велоергометрия, холтер, ЕКГ” (16 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”, Отделение “Неинвазивна диагностика” към УМБАЛ – Русе.
 • Палиативни сестрински грижи” (16 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • Приложна венерология” (10 кредитни точки) – курс с продължителност 1 учебен ден, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • Психо-социална комуникация в сестринската практика” (18 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • Място на медицинската сестра в социалните услуги за деца и възрастни” (15 кредитни точки) –курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • Сестрински грижи при възрастни и стари хора” (18 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев.
 • Skin to skin” – метод за качествена акушерска и сестринска грижа (18 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • “Акценти в храненето на деца в кърмаческа възраст. Хранене на деца с аномалии на устната и небцето (18 кредитни точки) – курс за акушерки и медицински сестри с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”, УМБАЛ “Канев” АД.
 • “Контрацепция – нови методи и технологии (16 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • “Артериална хипертония – диагностични и терапевтични предизвикателства (16 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 1 учебен ден, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-8 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”, УМБАЛ “Медика” – Русе.
 • “Помощ от специалиста по здравни грижи за родителите в дома, в грижата за новородени деца – хранене, тоалет, масаж (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”.
 • “Терапевтични методи и подходи при ГЕРБ в детска възраст (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 4-6-ма курсисти, база за обучение: Отделение по педиатрия на УМБАЛ “Канев” АД.
 • “Терапевтични методи, подходи и здравни грижи при болни с лекарствено туморно лечение (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 4-6-ма курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”, КОЦ – Русе.
 • “Терапевтични методи, подходи и алгоритми за работа на медицинската сестра при неврологично болни – мозъчни инсулти (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: Отделение по съдова неврология на УМБАЛ “Канев”.
 • “Терапевтични методи, подходи и здравни грижи при болни с глаукома и глаукомен пристъп (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”, Очно отделение на УМБАЛ “Канев” АД.
 • “Спешни състояния в отоларингологията (18 кредитни точки) – курс за медицински сестри и акушерки с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 6-ма курсисти, база за обучение: РУ “Ангел Кънчев”, УМБАЛ “Медика” – Русе.
 • “Лечение на хроничната бъбречна недостатъчност с извънбъбречни методи за очистване на кръвта – хрониохемодиализа и перитонеална диализа (16 кредитни точки) – курс за медицински сестри  с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Диализно отдебение на УМБАЛ “Канев” АД.
 • “Сестрински дейности и грижи в инвазивната кардиология (21 кредитни точки) – курс за медицински сестри  с продължителност 2 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – 8-10 курсисти, база за обучение: Русенски увиверситет “Ангел Кънчев”.
 • “Операционна техника (103 кредитни точки) – курс за медицински сестри  с продължителност 12 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – за индивидуално обучение, база за обучение: Русенски увиверситет “Ангел Кънчев”, УМБАЛ “Канев” АД.
 • “Права на пациента (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – няколко курсисти, база за обучение: ЦПЗ.
 • “Опасно поведение на боледуване (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – по желание на курсиста, капацитет – няколко курсисти, база за обучение: ЦПЗ.

ВНИМАНИЕ!

Учебните структури за професионалисти по здравни грижи и университетските лечебни заведения предлагат над 400 курса за групово и индивидуално обучение. С темите и условията за записване можете да се запознаете в сайта на БАПЗГ, раздел “Продължаващо обучение” .