КУРСОВЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ПРЕЗ ЮНИ 2019 Г.

През месец юни лечебните заведения и университетите, с които Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи има сключени договори, ще проведат разнообразни курсове за продължаващо обучение за специалисти по здравни грижи. Всяко обучение носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание информация за някои от обявените курсове (повече можете да научите на сайта на БАПЗГ, раздел “Продължаващо обучение”):

“Спешни състояния в неврологията” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – тематичен курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 03.06.2019 г. , капацитет – минимум 3-ма курсисти, максимум – 5-ма, база за обучение: Клиника по спешна терапия на ВМА.

“Поведение и работа на медицинските сестри в отделение по функционална диагностика на белодробните заболявания” (18 кредитни точки) курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 03.06. 2019 г. от 08:30 ч., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Клиника по пропедевтика на вътрешните болести “Проф. д-р Стоян Киркович” на УМБАЛ “Александровска”.

“Поведение и работа на медицинските сестри при пациенти с ендокринни заболявания” (12 кредитни точки) – курс с продължителност 2 учебни дни, начало – 03.06. 2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Клиника по пропедевтика на вътрешните болести “Проф. д-р Стоян Киркович” на УМБАЛ “Александровска”

“Актуални проблеми на клинично-лабораторните изследвания” (32 кредитни точки)– курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 03.06. 2019 г., капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Централна клинична лаборатория на УМБАЛ “Александровска”

“Диагностика, лечение и здравни грижи при деца с остри респираторни заболявания” (32 кредитни точки)- курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 05.06. 2019 г. , 9:00 ч., капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Клиника по пециатрия на УМБАЛ “Александровска”.

“Сестрински грижи при пациенти на диализно лечение” (18 кредитни точки) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 26.06. 2019 г. от 9:00 ч., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Клиника по нефрология и трансплантация на УМБАЛ “Александровска”.

“Ендокринология на климактериума” (20 кредитни точки) – тематичен курс за всички профили медицински специалисти с продължителност 3 учебни дни, начало – 10.06. 2019 г., капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Първа клиника по ендокринология и болести на обмяната на УСБАЛ по ендокринология “Акад. Иван Пенчев”.

“Отговорности на медицинския специалист при опазване на здравето и безопасността на работното място” (24 кредитни точки) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 10.06. 2019 г., капацитет – 15 курсисти, база за обучение: Катедра “Трудова медицина” към ФОЗ на Медицински университет – София.

“Специфични знания и практически умения на медицинския специалист при опазване на здравето и безопасността на работното място ” (24 кредитни точки) – курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 17.06. 2019 г., капацитет – 3-ма курсисти, база за обучение: Катедра “Трудова медицина” към ФОЗ на Медицински университет – София.

“Стил на управление и мотивация в сестринската професия” (20 кредитни точки)– курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 10.06.2019 г.,капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София.

“Медицински, социални и етични аспекти на детската церебрална парализа” (20 кредитни точки)– курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 03.06.2019 г., капацитет – 20 курсисти, база за обучение: Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София.

“Кардиопревенция и кардиорехабилитация” (20 кредитни точки)– курс с продължителност 3 учебни дни, начало – 05.06.2019 г., капацитет – 5-15 курсисти, база за обучение: Катедра “Кинезитерапия” към ФОЗ на Медицински университет – София.

“Работа на анестезиологичната сестра в Еднодневна хирургия. Остра и хронична болка” (32 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 24.06.2019 г., капацитет – 15 курсисти, база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

“Основни принципи на интензивното лечение и видове хранене – парентерално, ентерално и смесено” (8 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 17.06.2019 г., капацитет – 15 курсисти, база за обучение: КАИЛ на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

“Спешни състояния в офталмологията” (8 кредитни точки) – курс с продължителност 5 учебни дни, начало – 10.06.2019 г. от 08:00 ч. , капацитет – 10 курсисти, база за обучение: Клиника по очни болести на УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”.

“Неконвенционални методи на диагностика” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ)– курс за медицински лаборанти с продължителност 5 учебни дни, начало – 04.06.2019 г., капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив.

“Мениджмънт на медико-диагностичната лабораторна дейност” – първи модул (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) – курс за медицински лаборанти с продължителност 2 учебни дни, начало – 06.06.2019 г., капацитет – 5-ма курсисти, база за обучение: Медицински колеж към Медицински университет – Пловдив

“Сестрински грижи при съчетана лъчехимиотерапия” (Обучението е кредитирано по ЕКС на БАПЗГ) курс с продължителност 2 учебни дни, капацитет – 5 курсисти, начало – 06.06.2019 г., база за обучение –  Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда.

“Грижи и хранене за пациенти н помпа за ентерално хранене” (25 кредитни точки ) курс с продължителност 1 учебен ден, капацитет – 10 курсисти, начало – юни 2019 г. ,база за обучение – УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен.

“Роля и място на медицинската сестра при лечение на болкова симптоматика при пациенти с онкологични заболявания” (13 кредитни точки) курс с продължителност 1 учебен ден, капацитет – 10 курсисти, начало – юни 2019 г.,база за обучение –  УМБАЛ “Д-р Георги Странски” – Плевен