Информация във връзка с отчетността на средствата събирани от членски внос в БАПЗГ

Във връзка с медийните публикации, че липсва отчетност за дейността и изразходването на събраните парични средства от членския внос Управителния Съвет на БАПЗГ предоставя следната информация:

Годишните финансови отчети на БАПЗГ подлежат на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор, съгласно чл.37 ал.1 от Закона за счетоводството. Асоциацията се одитира ежегодно от 2008 г. до момента. Одиторските доклади и Годишните отчети на Асоциацията задължително се публикуват в интернет на основание чл.38, ал.1, т.3 от Закона за счетоводството и са публично достояние.
Асоциацията подава и декларация по чл.92 от ЗКПО в Националната агенция за приходите за стопанската дейност, която извършва, за всяка календарна година, както и Годишен отчет за дейността в Националния статистически институт.
УС на БАПЗГ
28.08.2019 г.