В УМБАЛСМ “ПИРОГОВ” СЕ ПРОВЕЖДАТ СЕМИНАРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ПАЦИЕНТИТЕ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ

Семинари на тема “Комуникацията с пациента. Разум и чувства” се провеждат в УМБАЛСМ “Пирогов”. В обученията са включени 130 души – медицински сестри от спешните приемни отделения за възрастни и деца, както и администратори от регистратурата. Курсистите са разделени в 10 групи, за да могат всички професионалисти по здравни грижи и администратори да се включат в обучението и да се постигне по-висока ефективност.

“Целта на обучението е да се подобрят взаимоотношенията на медиците и административния персонал с пациентите и техните близки в спешния болничен комплекс”, обясни за сайта на БАПЗГ лекторът на курса д-р Антония Григорова. Тя уточни, че нейните задачи са насочени към повишаване на чувствителността на медицинските професионалисти към спецификите на съвременния пациенти с прилагане на инструменти за самооценка на уменията за справяне в конфликтни ситуации в лечебното заведение и представяне на стратегии за подобряване на комуникацията с пациента като предпоставка за намаляване на професионалния стрес, насилието и агресията на работното място.

Участниците в семинарите ще получат кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

 

Десетина медицински сестри и няколко администратори взеха участие в семинар за подобряване на комуникацията с пациентите и техните близки, който се проведе на 12 декември 2018 г. в Рапортната зала на Клиниката по урология в УМБАЛСМ “Пирогов”.  Д-р Антония Григорова запозна участниците в обучението с профила на съвременните пациенти и как може да се подобри комуникацията с тях. “При общуването с пациента е важно не само количеството и съдържанието на предоставената информация, но и начинът по който тя се представя – вложените емоции и чувства или т.нар. невербална и паравербална комуникация”, обясни д-р Григорова, която е експерт по управление на конфликти в медицинската практика. Тя подчерта, че са нужни и социални умения и етично отношение към пациента, т.е. пълноценен холистичен подход. Специалистите трябва да се съобразяват и с индивидуалните характеристики на пациента (пол, възраст, мироглед, личен опит, темперамент, образователен ценз и т.н.)

Огромна е отговорността и при обмена на информация между специалистите. Източникът на съобщение (лекар, старша сестра, редова сестра) трябва да се придържа максимално точно към фактите, за да не се получи изкривяване. Приемащият информацията също трябва да е максимално съсредоточен, за да възприеме и обработи изложените факти по най-добрия начин. С ролева игра “По следите на съобщението” участниците се убедиха колко лесно може да се изкриви информацията, тя да загуби своите най-важни послания, да се стигне до крещяща разлика в индивидуалната интерпретация и до конфликт.

В хода на обучението участниците изследваха собствените си умения за справяне в конфликтни ситуации, което им помогна да определят своя предпочитан стил на поведение – “Сътрудничество”, “Сговорчивост”, “Конфронтация”, “Избягване” и “Компромис”. Д-р Григорова обясни предимствата и недостатъците на всеки стил според различни ситуации. Тя изтъкна и необходимостта да се развива емоционалната интелигентност, която помага да усещаме по-добре емоциите на другия, да осъзнаем собствените си емоции и да подобрим собствените си възможности за адаптация към създалата се ситуация. А правилното разбиране води и до превенция на конфликтите или тяхното бързо разрешаване. Четири са основните критерии за добра емоционална интелигентност:

  1. Самоосъзнаване.
  2. Самоконтролиране.
  3. Разчитане на емоциите на другия/ другите.
  4. Положително въздействие върху емоциите на другия/другите.

В общуването си с пациента специалистите трябва да дефинират ситуацията като се съобразят и с чувствата и позицията на пациента, и чак след това да върнат фокуса върху медицинската експертиза. Д-р Григорова посочи основните стъпки, които помагат за осъществяване на пълноценен контакт с пациента независимо от неговите индивидуални характеристики. Тя се спря и на стреса, на който са подложени ежедневно медицинските специалисти и опасността от развитие на Синдрома на професионалното прегаряне, т.нар. Бърнаут синдром. Много изследвания неоспоримо доказват, че медицинските професии се определят като най-стресиращи и се нареждат на второ място след професията на авиодиспечерите. Повечето изследвания сочат, че най-стресиращата от всички медицински професии е тази на медицинските сестри, тъй като сестрите са много по-близо до пациента в сравнение с останалите медицински професионалисти. Д-р Григорова изтъкна, че причините за прекомерния стрес в здравеопазването са много: висока отговорност за много хора, времеви натиск, сложни трудови задачи, необходимост от непрекъснато повишаване на квалификацията, тежки условия на труд, дежурства и разположение при необходимост, йерархични взаимоотношения в лечебните заведения, процесите на здравна реформа и организационна промяна, неудовлетвореност от заплащането и т.н.

“Професионалният стрес има мотивираща функция, когато се управлява – било чрез намаляване на източниците на стрес или с дейности, насочени към индивидуалната устойчивост на стреса. Когато обаче той надмине определени граници – най-вече като продължителност, вече става дума за непродуктивен дистрес – сигурна крачка към депресиите и професионалното изпепеляване”, обясни д-р Григорова. Тя допълни, че тежките последици от стреса се преодоляват единствено с помощта на клинични психолози.

Накрая участниците бяха помолени да изброят 5 думи, които ще отнесат със себе си от семинара като резюме на обучението. Сред тях бяха “общуване лице в лице”, “активно слушане”, “разбиране”, “емоционална интелигентност”, “сътрудничество”, “сговорчивост”, “антистрес стратегии” и др.

 


Участниците в обучението – медицински сестри от спешните приемни отделения за възрастни и деца в УМБАЛСМ “Пирогов” и няколко администратори от регистратурата на болницата.

 


Медицинска сестра Неда Диманова сподели, че винаги има какво да научи, въпреки нейния респектиращ 42-годишен стаж в Университетска болница “Пирогов”.

 


Главната сестра на УМБАЛСМ “Пирогов” Цветелина Евтимова, лекторът на курса д-р Антония Григорова и Боряна Станоева – експерт “Здравни грижи” в “Пирогов” (от ляво надясно).