В СМОЛЯН СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНФЕКЦИИТЕ, СВЪРЗАНИ С МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ“

На 10 юни 2023 г. в хотел “Кипарис Алфа “в Смолян се проведе поредното обучение посветено на Международния ден на сестринството и 20-годишния юбилей на БАПЗГ. Този път темата беше „Превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване“ с лектор доц. д-р Росица Вачева, началник на Лаборатория “Микробиология и вирусология” в УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ“ и председател на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции БУЛНОЗО.

На семинара бяха поканени и присъстваха представители от Районната здравна инспекция в Смолян – дирекция „Надзор на заразните болести“ и от Отделението по болнична епидемиология, микробиология на МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров“ – гр. Смолян.

Това съобщи за сайта на БАПЗГ Силвия Кирова-Хаджиева, председател на Регионална колегия на БАПЗГ – Смолян.

Темата е изключително актуална и значима, тъй като инфекциите, свързани с медицинското обслужване представляват не само тежък медицински, но и тежък икономически проблем. По време на обучението специалистите бяха запознати с иновативните подходи в превенцията и контрола на инфекциите, свързани с медицинското обслужване и аспектите на безопасност на пациентите.

Доц. Вачева подробно се спря на инфекциите, свързани с употребата на периферен и централен венозен катетър, за профилактика на катетър асоцииран сепсис. Тя акцентира върху грижата за пациенти със съдови катетри ;съвременните подходи в превенцията на инфекциите на хирургичното място, катетър свързаните уроинфекции, превенцията на вентилационна пневмония и на инфекции в акушерската практика .За всяка една от изброените инвазивни процедури бяха разгледани въведените пакетни мерки, н. нар. бъндели за превенция на инфекциите. Беше поставен акцент и върху осигуряването на безопасност за пациентите и медицинския персонал чрез прилагане на безопасните инжекционни практики с цел ограничаване разпространението на кръвнопреносимите инфекции.

Обсъдено беше и разпространението на множество резистентни патогени, които се явяват като бич на нашето съвремие. Бяха представени клинични случаи, свързани с тях.

Като най- важен подход за превенция на инфекциите, свързани с медицинското обслужване доц. Вачева изтъкна хигиената на ръцете, използването на пълен комплект бариерни предпазни мерки и прилагане на бънделите в ежедневната практика.

След презентацията възникна дискусия относно реалните практики в лечебните заведения, бяха обсъдени и различни клинични случаи.

На всички присъстващи беше раздадено Методическо указание за приложение на подхода “Пакетни мерки”‘ при медицински грижи за пациенти на инвазивни процедури. Обучението завърши с тест и дискусия по резултатите. Между лекциите имаше кафе пауза и кетъринг.

„Всички участници останаха изключително доволни, за което искрено благодариха на доц. Вачева. Знаем, че качеството на медицинското обслужване зависи до голяма степен от достатъчния брой медицински сестри и въпреки кадровия дефицит трябва стриктно да се спазва въведената иновативна стратегия за безопасни медицински грижи така наречените бъндели, за да се намалят до минимум случаите на вътреболнични инфекции и произтичащите от това последствия“, изтъкна Силвия Кирова-Хаджиева.