В СВОЕ СТАНОВИЩЕ БАПЗГ НАСТОЯВА ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ ДА ПРОДЪЛЖАТ НА СЪЩЕСТВУВАТ КАТО САМОСТОЯТЕЛНИ СТРУКТУРИ

 „БАПЗГ не приема Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, публикуван на сайта на Народното събрание , с Вх. № 48-254-01-83/ 02.12.2022 г.“ Това пише в становище на  Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), изпратено до председателя на Комисията по здравеопазването в 48-мо Народно събрание доц. д-р Антон Тонев.

Документът е във връзка с предстоящото разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, № 48-254-01-83, внесен от Елисавета Димитрова Белобрадова и група народни представители на 2 декември 2022 г.

В становището се казва още: „Националните политики за ранното детско развитие се декларират като ключов приоритет в редица нормативни документи. Различни министерства и агенции участват в този процес – Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане (АСП). Поради липсата на координация между институциите, услугите по ранно детско развитие остават фрагментирани. Липсват или са частично предоставени програми за патронаж, подкрепа за родителите при отглеждане на новородени и деца в ранна детска възраст, както и проактивното издирване на деца в риск. В нашата страна тези услуги се предоставят частично и некоординирано от различни неправителствени организации без подкрепа от държавата и се прекратяват, когато финансирането се изчерпа.

При липса на единна и координирана дългосрочна държавна политика за детско развитие механичното прехвърляне на водещата роля в грижата за децата в ранна детска възраст от едно министерство към друго ще ликвидира доказани във времето ефективни работещи структури за отглеждане и възпитание, каквото е предложението на настоящия законопроект. При липса на разработена междусекторна стратегия за детско развитие с ясни и всеобхватни политики, които да определят ролята и мястото на специалистите от мултидисциплинарен екип, с гарантирано финансиране и осигуряване на устойчивост на нов модел на предоставяне на услуги за децата, настоящото предложение е поредната промяна „на парче“, при това наложено без обществено обсъждане и с необяснимо бързане за приемане. В мотивите към Законопроекта се съдържат неверни твърдения за липсата на продължаващо обучение и достатъчна квалификация на медицинските специалисти за работа с деца в ранна детска възраст. При добро желание от страна на вносителите на предложения законопроект това може да се види в съответните нормативни документи.“

В становището на БАПЗГ, подписано от председателя на УС на БАПЗГ г-жа Милка Василева се изтъква: „ В работата си специалистите по здравни грижи са обучени и следят за физическото и психическо развитие в ранно детство, нарушения на развитието и поведението, профилактика на болестите, лична хигиена и изграждане на хигиенни навици, извършват оценка и анализ на здравното състояние на децата, адаптация към детската ясла, здравословно хранене, здравни грижи за деца с увреждания и хронични заболявания, оказване на първа медицинска помощ, здравно образование на родителите, създаване на нагласи за здравословен начин на живот и др. Има и утвърдена програма на министъра на здравеопазването за надграждащо продължаващо професионално обучение. Замяната на медицинските специалисти с други категорично ще бъде в ущърб на децата.

Обучението на децата в детските ясли се осъществява под ръководството на педагог. Той разработва, планира, ръководи, контролира и участва в провеждането на цялостната обучителна работа с децата. Това се извършва на български книжовен език. Медицинските специалисти, заедно с педагозите работят по програми и помагала, адаптирани за деца до тригодишна възраст.

Изключително важен е и въпросът със съществуването на Детските кухни, които са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти приготвят, съхраняват и предоставят храна за деца до тригодишна възраст и от които се възползват много родители, отглеждащи децата си в дома.

В заключение – ясленото дело в нашата страна има традиции и е доказало своята значима роля при оказването на грижи и възпитание на деца до 3-годишна възраст. Оптималното функциониране на детските ясли като самостоятелни структури може да се постигне с допълване на здравната грижа със съвременните изисквания за образование в ранна детска възраст, а не с ликвидирането им.“

Със становището на БАПЗГ можете да се запознаете ТУК