БАПЗГ СТАРТИРА НОВ КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, ПОСВЕТЕН НА ПАЛИАТИВНИТЕ ГРИЖИ

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира през ноември 2018 г. още един курс за дистанционно обучение на тема “Палиативни грижи”.  Това е 12-ият курс за дистанционно обучение,  предназначен за професионалисти по здравни грижи от цялата страна, които желаят да се включат в тази форма на продължаващо обучение. Автор на учебния материал е проф. Иванка Стамболова, д.м., преподавател в Катедра “Здравни грижи” към Факултета по обществено здравеопазване в Медицински университет – София. Учебната програма включва 6 теми:

  • “Палиативни грижи – основни понятия”
  • “Организационни форми на палиативните грижи”
  • “Етични аспекти и терапевтична комуникация при оказване на палиативни грижи”
  • “Персонал и квалификационни изисквания. Критерии за качество на палиативните грижи”
  • “Палиативни грижи при специфичните групи болни”
  • “Палиативни грижи в системата на здравеопазването”

Усвояването на материала става в рамките на две седмици, след което се попълва тест, за който курсистите получават оценка. Успешно завършилите курса ще получат 21 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ за продължаващо обучение.

Курсовете за дистанционно обучение могат да се видят в онлайн платформата за дистанционно обучение, позиционирана в сайта Асоциацията , раздел “Дистанционно обучение”.

Използвайки формата за дистанционно обучение специалистите по здравни грижи пестят време и средства за надграждане на своите знания, без да е необходимo да отсъстват от работа или от вкъщи.

За да се запише за избран курс курсистът трябва да влезе в секция “Регистрация”. Учебният материал може да се усвоява в удобно за курсиста време в рамките на 15 календарни дни. Тестът за проверка на знанията също може да се реши в избрано време в рамките на обучителния период.

Записването за курс става от първо до десето число на месеца, а стартът на обучението се дава на 15-о число всеки месец. Всеки курс завършва с решаване на изпитен тест. При успешно представяне, съответният курс носи определен брой кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ.  Удостоверенията за преминато обучение могат да бъдат изтеглени през приложението за проверка на членски статус, което се намира на адрес:  http://info.nursing-bg.com. При затруднения по време на работа със системата потребителят може да използва “Ръководство на потребителя” или да се свърже с курсовия администратор на съответния курс.

ОСТАНАЛИТЕ КУРСОВЕ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В НЯКОЛКО ДУМИ:

Курсът “Разпознаване симптомите на насилие” с преподавател Пепа Василева (национален експерт по здравни грижи в МЗ) е в две части –  първата част носи 10 кредитни точки, а втората – 12 кредитни точки. Двата курса дават знания за дефинициите на насилието; неговото въздействие и разпознаване; правната рамка, свързана с насилието; факторите, определящи риска при децата; държавните органи за закрила на детето, критериите за дете в риск и процедурите за действие при наличие на такъв риск.

Курсът “Наставничество в сестринството” с преподавател проф. Соня Тончева, д.оз.н. (директор на Филиал Шумен на Медицински университет – Варна) носи 13 кредитни точки. Той запознава със същността и формите на наставничеството; същността и компонентите на професионалното обучение; критериите за подбор на наставници изискванията към задълженията на наставника, неговата роля при формиране на практимческите умения и навици у обучаваните, характеристиките на общуването наставник – обучаван; златните правила, които носят успех на наставника.

Курсът “Дигитални технологии в образната диагностика” носи 8 кредитни точки. Автор на учебния материал е Невенка Бонинска (старши рентгенов лаборант във ВМА и преподавател в Медицински колеж “Йорданка Филаретова” към МУ-София) представя актуална информация за новите технологии в образната диагностика и дигиталната обработка на образите, които са придружени със специални презентации.

Курсът “Промоция на здраве. Здравно оразование” с преподавател проф. Силвия Младенова, д.п. ( ФОЗ, Медицински университет – София) проследява историческото развитие на идеята за здравословен начин на живот, съвременната стратегия за здравословен начин на живот, здравното образование и здравното възпитание в семейството и училището, външните и поведенческите рисковите фактори за здравето.

Курсът “Конфликти в здравеопазването” с преподавател проф. Иванка Стамболова, д.м. (ФОЗ, Медицински университет – София) носи 14 кредитни точки. Той запознава със същността на конфликтите и как те могат да бъдат управлявани ефективно, включва тема за ролята на лидера при конфликт, начините и стратегиите за справяне с конфликти.

Автор на курса “Управление на човешките ресурси в здравните грижи” също е проф. Иванка Стамболова. Той носи 17 кредитни точки и  включва общо 6 теми: “Основни функции по управление на човешките ресурси в организацията”, “Набиране на персонал”,  “Назначаване на работа”, “Интегриране на човешките ресурси”, “Мотивация на персонала” и “Контрол и оценка на персонала”.

Курсът “Оценка на качеството на здравните услуги – подходи, методи и техники” се води от проф. Галина Чанева, д.м. (ръководител на Катедра “Здравни грижи” към ФОЗ на Медицински университет – София). Той дава познания за определенията и концепциите за качество в здравеопазването,  политиката за осигуряване на качествени здравни услуги, ролята на контролната функция и сестринската документация. При успешно представяне на теста курсистът ще получи 14 кредитни точки.

Курсът “Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст” носи 16 кредитни точки. Лектори са доц. Евгения Димитрова, д.м. и ас. Гергана Маркова от Медицински университет – Плевен. Те  представят 6 теми, сред които същност и значение на промоцията на здраве, исторически преглед на здравното възпитание и неговата реализация в наши дни.

Курсът “Сестрински грижи при трансмисивни (вектор преносими) инфекции” се води от проф. Иванка Стамболова, д.м. (ФОЗ, МУ – София) и носи 15 кредитни точки.  Курсът се състои от 10 теми, които включват обща информация за сестринските грижи при трансмисивни инфекции и конкретна информация за различните болести – Марсилска болест, Ку-треска, Кримска-Конго хеморагична треска, Лаймска болест, Чума, Денга, Ебола, както и познания за отстраняване на кърлеж и как се прави план за сестрински грижи при Марскилска болест, Ку- треска и Лаймска болест.

Курсът “Профилактика на рака на маточната шийка – роля на акушерката” носи 16 кредитни точки. Той се води от Боряна Симеонова, д.м. Курсът съдържа 8 теми, свързани с епидемиологията на рака на маточната шийка; патоанатомията на цервикалния карцином и неговия причинител; рисковите фактори за рак на маточната шийка; първична, вторична и третична профилактика; онкологичен скрининг на маточната шийка; нови стандарти за скрининг и ползата от въвеждането на масова скринингова програма.

Повече информация за курсовете за продължаващо обучение можете да прочетете на сайта на БАПЗГ (www.nursingbg.com), раздели „Продължаващо обучение“ и “Дистанционно обучение“.