БАПЗГ ИЗПРАТИ СТАНОВИЩЕ ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 НА МЗ ОТ 2010 Г.

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи изпрати становище до министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров във връзка с Проект на Наредба за изменение на Наредба № 49 на МЗ от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

В документа се изтъква: „Медицинските стандарти в настоящия си вид, и особено с така предложените промени, нямат никакво значение за професионалната реализация на медицинските специалисти по здравни грижи, но са поредна възможност  за сериозна преса върху работещите и квалифицирани специалисти, предвид критичния им недостиг. Това е поредният нормативен документ, в който се предлага нещо, свързано с дейностите по здравни грижи, без да има друг базов, нормативно определен, единен документ за всяка специалност по здравни грижи – стандарт по здравни грижи. Именно стандарти по здравни грижи като приложение към всеки от медицинските стандарти могат да регламентират дейностите по здравни грижи, ролята и мястото на здравните специалисти в лечебния и диагностичния процес. Конкретно описаните дейности и грижи в болничната и извънболничната помощ ще определят ясно броя на необходимия персонал за извършване на качествени здравни грижи. Заложените в стандартите по здравни грижи професионални дейности трябва да бъдат остойностени и да послужат за планиране на финансовите средства в лечебните заведения.“

В становището се посочват неадекватни и неясни текстове от проектонаредбата, които отварят врата за субективизъм от страна на мениджърите на лечебни заведения при определяне на необходимостта от здравни грижи. В документа се посочва: „Очевидно е, че проектът за наредба позволява определянето на нуждите от здравни грижи да бъде оставено изцяло на преценката на мениджъра на лечебното заведение с цел икономии на средства от заплати, каквито са очакванията от предложените промени, посочени в мотивите на Проекта за наредба. Също така според Проекта е допустимо различните ръководители на лечебни заведения да приложат различни критерии за оценка на една и съща дейност/нужда от здравни грижи, съответно от персонал. От стандарти без ясно заложени минимални критерии за качество на грижите няма смисъл. Създава се сериозен риск за здравето на пациентите, поради субективната оценка на мениджмънта на лечебните заведения, формирана по неясни критерии.

В становището се изтъква, че във всички лечебни заведения за болнична помощ в страната ни специалистите по здравни грижи не достигат: “Този очевиден факт е потвърден и от доклада на Европейската комисия (ЕК) „State of Health in the EU – България Здравен профил на страната 2019 г.“: „осигуреността с медицински сестри е втората най-ниска в ЕС след Гърция“ и „малкият брой медицински сестри контрастира с този на другите медицински специалисти“. В доклада на ЕК се отбелязва още: “Средната възраст на медицинските сестри и акушерките е 55 години, а миграцията на предимно млади медицински сестри е довела до прекомерна работна натовареност на онези, които са останали.“ И една от препоръките е: „Като първа стъпка трябва да се разработят стандарти за всички медицински специалности и да се включат подробни минимални изисквания за числеността на персонала за извънболнична и болнична помощ.“ Разработването и приемането на стандарти по здравни грижи ще гарантира качеството, което пациентите очакват и ЛЗ е длъжно да предостави.“

В документа се подчертава, че БАПЗГ за пореден път предлага в медицинските стандарти да има ясни критерии за изчисляване на необходимия брой персонал – медицински специалисти по здравни грижи с придобита диплома по съответната специалност, изисквана от стандарта. „Липсата на ясен регламент за упражняване на професиите от направление „Здравни грижи“ и липсата на конкретно разписани професионални дейности позволява на ръководителите на лечебните заведения да възлагат медицински дейности на лица без медицинско образование или с незавършено такова. От Проекта за Наредба не става ясно как контролните органи ще контролират нещо, което не е регламентирано“, пише в становището.

БАПЗГ предлага две основни стъпки в правилната посока –  да се започне незабавно изработване на стандарти по здравни грижи като приложение към медицинските стандарти и броят на медицински специалисти по здравни грижи да се изчислява по Методика, изработена и приета от БАПЗГ, приложима при медицински стандарти.

В края на становището се изтъква: „БАПЗГ, като представител на съсловието на специалистите по здравни грижи, има потенциала, знанията и визията за стартиране на процес по промяна на статута на съсловието, ако МЗ има интерес да постави ясни правила за работа и формиране на работна заплата. Промените „на парче“ са пагубни за здравните грижи, за тези които ги предоставят и за тези, които се нуждаят от тях.“

Цялото становище на БАПЗГ можете да видите ТУК