БАПЗГ ВНЕСЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НАМЕРЕНИЕТО НА МЗ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВИ ДЛЪЖНОСТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

На 13.09.2019 г. БАПЗГ внесе в Министерството на здравеопазването свое становище относно писмо на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за процедура по промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите с оглед въвеждане на длъжност „Стажант медицинска сестра“ и „Стажант акушерка” за студенти от трети и четвърти курс по съответните специалности. В становището, подписано от председателя на УС на БАПЗГ Милка Василева, се изразява категорично несъгласие с намерението на МЗ като са изброени мотивите за това. В първия от мотивите се изтъква, че професиите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ са регулирани професии в Европейския съюз. Припомня се, че България е приела  Директира 2005/36/EО на Европейския паррамент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации и Директива 2013/55/ЕС на Европейския паррамент и на съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2005/36/ЕО.

“Учебните планове, по които се обучават студентите до този момент са в синхрон с Единните държавни изисквания и с Европейските директиви. Евентуална промяна в обучението би довела до непризнаване на дипломите на медицинските сестри и акушерки в Европейския съюз и ще противоречи не само на европейските, но и на националните изисквания за придобиване на професионална квалификация по тези специалности”, се изтъква в становището.

Във втория мотив се изтъква, че медицинските сестри и акушерките носят юридическа отговорност за всяка своя професионална дейност, а в Наредба на МЗ № 1 от 08.02.2011 са посочени професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. “Студентите формално извършват определени трудови дейности при провеждане на практическото обучение, но тези дейности са съобразени с правното положение на студента. Недопустимо е недипломирани лица, каквито са  стажант медицинската сестра и стажант акушерката  да бъдат натоварвани с отговорности, които не могат да изпълнят”, пише в становището на БАПЗГ.

В документа се изтъква още, че не е редно специалист, който не е завършил образованието си да подписва трудов договор с лечебно заведение. “Българските пациенти, както и европейските, имат право на качествени здравни грижи, извършвани от дипломирани медицински специалисти с достатъчно продължително университетско образование”, се подчертава в становището на БАПЗГ.

В него се казва още: “С оглед критичния недостиг на медицински сестри и акушерки базовите грижи могат да бъдат извършвани от лица с професии, които и в момента са включени  в Националния класификатор на професиите и длъжностите, а именно – здравен асистент и болногледач, които се обучават в рамките на професионалното образование и обучение.”

Целия текст на становището на БАПЗГ можете да прочетете ТУК