7 ИСКАНИЯ ПОСТАВЯ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА СЛОВАШКАТА КАМАРА НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ

 

Словашката съсловна организация запозна обществото с проблемите на сестринството и стартира подписка в подкрепа на седемте искания. Очакванията са до 15.04.2011 г. да бъдат събрани повече от 100 000 подписа от медицински сестри, акушерки, пациенти и граждани.

Като член на Европейската сестринска федерация, БАПЗГ подкрепя усилията на своите колеги за постигане на ефективни резултати от кампанията.

 

 

 

 

 

 

 

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Amurská 71, 821 06 Bratislava

 

Братислава, 10.02.2011

ПЕТИЦИЯ

на Словашката камара на медицинските сестри и акушерки

 

„Ако ние не се погрижим за себе си, кой ще се грижи за вас?”

 

В съответствие с конституционното право на всеки гражданин на Словашката република, никой не може да бъде наказван или преследван по какъвто и да е начин (чл. 27 от Конституцията на Република Словакия). Словашката камара на медицинските сестри и акушерки се обръща към всички медицински сестри и акушерки, както и към всички граждани на Словашката република с молба за подкрепа на петицията, която е адресирана към Парламента.

 

Почти две десетилетия сестрите търпеливо чакаха позитивните промени, които не се случиха и не се случват. Въпросът е в това, че има нерешени хронични проблеми при медицинските сестри и акушерките, за това ние подчертаваме, че исканията ни не са политически ориентирани, не са насочени срещу управляващата коалиция. На политическата сцена се смениха много правителства и министри, но винаги компетентните усилия резултираха в частични решения, но не и такива които биха сложили край на унизителното състояние, в което се намира сестринството - масовото напускане на съсловни кадри и прекомерната им натовареност.

 

Годишно ще се пенсионират около 1200 медицински сестри, а ще се дипломират около 500. На фокус са отново липсата на интерес за обучение и практикуване на сестринската и акушерската професии. Това не е само заради преминаването на образованието към университетско и отрицателните демографски тенденции, както оповести Министерство на здравеопазването в миналото. Причината е и в лошите условия на труд и липсата на правителствен интерес, когато става дума за решаване на представените предложения и изисквания на медицинските сестри.

 

Темата на настоящата петиция е свързана със седем области, които вече в продължение на години са обект на преговори с отговорните министерства (Министерство на здравеопазването и Министерство на труда, социалните въпроси и семейството) и за съжаление остават нерешени:

 

1. Определяне на минималното часово възнаграждение на медицинските сестри и акушерките

Ние настояваме пред представителите на властта и отговорните министерства (Министерство на здравеопазването, Министерство на труда, социалните въпроси и семейството и Министерство на финансите), че упражняването на сестринските професии е въпрос на обществен интерес. Медицинските сестри и акушерките имат законово право на минимално часово възнаграждение в интервала от 3.50 до 4.50 на час, като се отчита тяхната квалификация и образователно ниво. Обръщаме внимание, че в случай, че и тази година нашето предложение не бъде възприето, от тук нататък, ние ще настояваме минималното часово възнаграждение да нараства ежегодно при отчитане темпа на инфлация.

 

2. По-ранно пенсиониране

Заради голямото психическо и физическо натоварване, което изисква сестринската професия, ние настояваме медицинските сестри и акушерките да се пенсионират след навършване на 58 годишна възраст, при това тази възрастова граница да остане гарантирана, независимо от последващи промени в законодателството.

 

 

3. Проверка на съответствието за минимум персонал, оказващ здравни грижи

Ние настояваме за ефективна проверка на нормативното съответствие на персонала според приложимата Наредба на Министерство на здравеопазването относно минималните изисквания за персонал, материали и техническо оборудване на отделните видове лечебни заведения. Съблюдаването на минималните критерии е изключително важно, за гарантиране качеството на здравеопазването и здравните грижи.

 

 

4. Адаптиране на здравните грижи в социалните институции

Настояваме за изясняване на разпоредбите, отнасящи се до сестринските грижи, оказвани в социалните институции. Те следва да бъдат класифицирани като такива, оказвани от доставчици на здравни услуги. Настояваме за прекратяване на дискриминацията по отношение на медицинските сестри, работещи в социалните институции и изравняване на статуса им с този на медицинските сестри, работещи в болниците. Ние настояваме за премахване на дискриминацията на клиентите на социалните институции и осигуряване на равен достъп до здравеопазване и здравни грижи, което всъщност е право на всеки гражданин съгласно чл.31 от Хартата за основните права и свободи.

 

 

 

 

5. Извънболнични грижи

Ние призоваваме наред с амбулаторните грижи, да има и агенции за грижи за пациента в дома. Също така настояваме за достатъчно финансиране на агенциите, домовете за домашни грижи, стационарите, оказването на акушерски грижи в естествената за клиента социална среда, както и определяне на процента средства за финансиране на здравните грижи в извънболничната сфера.

 

 

6. Насърчаване на продължаващото професионално обучение на медицинските сестри и акушерките

Ние призоваваме за нормативно регламентиране на правото на платен отпуск най-малко 5 работни дни годишно за участия във форми на продължаващо професионално обучение. Също така искаме да бъде предвидена финансова подкрепа на заетите лица, активно участващи в различни форми на продължаващо професионално обучение.

 

 

7. Отдел по здравни грижи

Настояваме за създаване на самостоятелен отдел по здравни грижи в организационната структура на Министерство на здравеопазването. Tова ще допринесе медицинските сестри и акушерките да участват в планирането и вземането на решения, отнасящи се до сестринството.