Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА НАУЧНА ПУБЛИКАЦИЯ
ПРОТОКОЛ
 
Днес, 23.03.2018 г.от 11:00 ч. в Централата на БАПЗГ се състоя  заседание на Националния Съвет  на БАПЗГ при следния
 
Дневен ред:
 
1. 10:00 ч. - 11:00 ч. - Регистрация
2. 11:00 ч. - 11:15 ч. - Откриване и информация от председателя за дейността на УС на БАПЗГ след 24.11.2017 г.
3. 11:15 ч. - 13:00 ч. - Среща с ръководния състав на ФСЗ към КНСБ и обсъждане на състоянието на здравеопазната система и в частност проблемите на професионалистите по здравни грижи.
4. 13:00 ч. - 14:00 ч. - Почивка
5. 14:00 ч. - 15:00 ч. - Обучение на членовете на УС и НС във връзка с промени в Закона за личните данни.
6. 15:00 ч.- 17:00 ч. - Вземане на решения на следващите действия на БАПЗГ за отбелязване на 05 май  - Международен ден на акушерката и 12 май - Международен ден на сестринството; Организиране на протест
7. 17:00 - 18:00 - Разни.
 
На редовното заседание на НС участваха и гостите ни: д-р Иван Кокалов-председател на ФСЗ към КНСБ, маг. фарм. Слава Златанова - зам. председател и д-р Пламен Радославов-зам. председатели на ФСЗ, Росица Вергова - експерт.
 
Решения:
 
1.Националният съвет на БАПЗГ гласува за организиране и провеждане на Национален протест на 12-ти Май в София. Решението беше взето след анализ на нагласите от предварително проведената анкета сред работещите - положителни становища за самостоятелен протест за отстояване подобряването на социалния и професионален статус на професионалистите по здравни грижи.
 
2. Националният съвет на БАПЗГ гласува единодушно за преподписване на договора за застраховките.
 
3 До 1-ви май РК да осигурат постоянно присъствие на технически секретар в офисите си и да има определено работно време
 
4. НС гласува да няма промени на критериите за номиниране на кандидатите за Националния конкурс "Професионалист по здравни грижи на 2017 година".
 
5. На 19-20.10.2018г. РК Шумен кани всички на 14-я Национален форум по здравни грижи под патронажа на проф. Маркова."
 
 
 
 
 
Заседание на Националния съвет на БАПЗГ, проведен на 25.11.2017 г., в гр. София, в  Централата на БАПЗГ
 
Дневен ред:
1. Информация от председателя на БАПЗГ за дейността след последните
заседания на 18.03.2017 г. и анализ на ситуацията на недоволство и протест.
2. Информация от председателя на НСК за дейностите по сертифицирането
и разработването на стандарти по медицинските специалности и в
частност за дейностите по здравни грижи.
3. Информация от главния секретар за събираемостта и отчетността на
членския внос към момента и изпълнението на застрахователната
програма.
4. Информация от председателя на НКК за извършените проверки.
5. Информация от председателя на НКПЕ за постъпили и разгледани жалби.
6. Информация от председателя на НСГС.
7. Информация от членовете на УС на БАПЗГ и председателите на РК за
възникнали проблеми и предложения за обогатяване дейността на БАПЗГ
(в рамките на 3 мин.).
8. Разни на 25.11.2017 г.
8.1 Презентация на Проект WHOLE от г-жа Таня Гебова от Сдружение
"Поколения"
8.2 Презентация на Проект Sеnior от доц. Надежда Бочева от Института по
невробиология на БАН
Решения
1. Дневния ред и решенията от заседанията на Националния съвет да се публикуват на сайта.
2. На следващото заседание на НС на 17.03.2018г., след провеждане на заявената на 21.11.2017г. среща с г-н Ананиев - министър на здравеопазването и внимателно проследяване и анализиране  на случващото се по отношение на нашите искания в рамките на 100 дни, да се вземе решение за продължаване на диалога с управляващите или организиране на ефективни протестни действия при неудовлетворителни резултати.
3. Да се прилагат строго принципите на финансовата дисциплина и да не се задържат повече от 300 (триста) лв. като касова наличност в РК.
4. Да се активира дейността на Националните консултативни съвети.
5. Да се подобри комуникацията с редовите членове на БАПЗГ.