Решения на Националния съвет

на

 Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

(13 януари 2007г., Стара Загора)

 

 

ИСКАНЕ КЪМ РЪКОВОДСТОВОТО НА БЛС

 

І. В извънболничната сфера:

1.      В НРД 2007, общопрактикуващите лекари (ОПЛ) да бъдат задължени да назначават медицинска сестра на ½ длъжност при пациенти до 800 души и на цяла длъжност над 800 пациенти.

 

2.      В НРД да се регламентира базовото възнаграждение на медицинската сестра при ОПЛ, в съответствие с броя на обслужваните пациенти. Средствата за тази цел да се осигуряват допълнително на ОПЛ от НЗОК.

 

 

ІІ. В болничната сфера:

1.      В болничните заведения (търговски дружества) да се приеме Eдинна за страната методика за разпределение на средствата за трудово възнаграждение на различните професионални групи в лечебното заведение.

 

2.      Да се регламентира началната заплата на професионалистите по здравни грижи в бюджетните заведения, да не бъде по-малко от две минимални работни заплати за страната.

 

 

ІІІ. Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи да участва в договарянето на НРД, като третата законова съсловна организация в здравеопазването, осигуряваща важна част от дейността;

 

 

ІV. ИСКАНИЯ на БАПЗГ към другите държавни ведомства, за които ни е необходима подкрепата на ръководството на БЛС:

1.        За предложенията ни към допълненията на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) – да се разкрият практики на акушерки и (или) медицински сестри в извънболничната помощ.

2.        Пакетът от здравните грижи, оказвани в практиката и по домовете да бъдат финансирани от НЗОК.

3.        В Класафикатора на длъжностите в РБългария да се включат длъжностите „старша” и „главна” сестра, акушерка и др.

 

-         в Класификатора, в който съсловието продължава да бъде наричано „средни кадри” да се определи като „бакалаври по здравни грижи”

 

-         поради недостига на сестри, да не се закриват медицински колежи, а в Закона за висшето образование (ЗВО), в допълнителните разпоредби, да се регламентират като „университетски медицинските колежи” по здравни грижи, които обучават по бакалавърска програма за всички професии по здравни грижи;

 

-         да се въведе официална документация, отразяваща сестринската дейност (сестринско досие, история на грижите, стандарти за качество на дейността и др.);

 

-         до края на м. февруари 2007г. да се публикува Наредба на Министерство на здравеопазването за професоналните компетенции на медицинските сестри и акушерките (изработени от Националния съвет по качество към БАПЗГ, съвместно с представители на Министерство на здравеопазването);

 

-         да се определи Национален консултант по здравни грижи;

 

-         към клиничните пътеки да се добавят стандартите за здравни грижи, които са изработени от съсловието;

 

-         да се въведе стандарт (пътека) за здравни грижи, предоставяни по домовете;

 

-         да се въведат задължителни международни стандарти за брой сестри към брой болни в лечебните заведени