П Р А В И Л А

за

издаване на сертификат за професионална квалификация по професиите от Закона за съсловната организация

на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти по чл. 8 т.3; чл. 11 т.5 и чл. 20 т.2

 

Сертификатът за професионална квалификация удостоверява правото да се упражнява регулирана професия в държавите членки на Европейския съюз на Eвропейското икономическо пространство и Швейцария.

 

Общи разпоредби

 

Чл. 1(1) Сертификатът за професионална квалификация е документ, които гарантира на притежателя му, че е професионалист, признат от съсловната организация като лице, което отговаря на европейските стандарти за упражняване на професията.

(2) Сертификатът за квалификация е официален документ, издаден от Националния съвет по качество към Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи.

(3) Сертификатът е един от необходимите документи,  които позволяват на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти да преминават в степени за професионална квалификация.

 

Глава втора 

Условия за издаване на   

сертификат за квалификация 

 

Чл. 2(1) Кандидатите за сертификат за квалификация подават в Регионалната колегия на БАПЗГ следните документи (по чл. 37 т.1 от ЗСОСААМС и по изисквания на Директива 2005/ 36 / ЕО: 

1.     Молба-декларация по образец, която съдържа следните данни:

-          Адрес по местоживеене и месторабота, телефон (домашен и служебен, e-mail);

-         Образователна степен, номер, дата и място на издаване на дипломата;

-         Специалност – номер, дата и място на издаване на дипломата;

-         Научна степен, научно звание, номер, дата и място на издаване на дипломата, съответно протокола;

-         Наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация (ако има такива)

-         Други валидни документи, удостоверяващи  придобита квалификация;

-         Декларация от лицето, че е положило клетва при завършване на образованието си;

-         Медицинско свидетелство (с 3 месечна давност);

-         Свидетелство от последния работодател за трудов стаж  3 /три/ години от последните 5 /пет/ до момента на подаване на молбата и липса на наложени наказания за професионални нарушения;

2.     Удостоверение, издадено от отдел «Продължаващо обучение» за наличието на необходимият брой кредитни точки по Единната кредитна система.

3.     Копията от всички документи остават в архива на РК с печат „вярно с оригинала”. Оригиналните документи се връщат на лицето;

4.     Всички данни на кандидата за сертификат за квалификация се вписват в регистъра от Регионалната колегия на БАПЗГ и се изпращат на хартиен и електронен носител в националния регистър в срок от 30 /тридесет/ дни след приемането им.

5.     Националният съвет по качество в срок не повече от  4 месеца трябва да издаде сертификат за квалификация на лицето или да изиска допълнителни данни;

6.     Членовете на БАПЗГ, които заминават на работа в чужбина   подават  молбите си за издаване на сертификат лично в Централата на БАПЗГ , гр. София.

7.     Националният съвет по качество в срок не повече от  1 месец трябва да издаде спешния сертификат за квалификация на лицето или да изиска допълнителни данни;

 

Чл. 3.(1) Издаване на сертификат за завършилите различни образователни степени става при  изисквания за трудов стаж към момента на кандидатстването за сертификат, както следва :

1.     На новозавършилите с образователна степен „бакалавър” след 1 /една/ година непрекъснат трудов стаж по специалността.

2.      За всички останали, важи изискването за професионален стаж 3 /три/ години от последните 5 /пет/.

3.      На български граждани или на граждани от държави членки на Европейския съюз, на Еврапейското икономическо пространство и Швейцария, получили съответна професионална квалификация в тези държави. Националният съвет по качество признава документите за упражняване на професията по изискванията на Закона за здравето и  Закона за признаване на професионалните квалификации.

 

          Допълнителни разпоредби

 

§ 1. Националният съвет по качество изработва образец на сертификат за квалификация, подпечатан с печата на БАПЗГ и подписан от Председателя на Националния съвет по качество и Председателя на БАПЗГ.

§ 2. За получаване на сертификат за квалификация се заплаща такса, размерът на която се определя от УС на БАПЗГ.

§ 3. Националният съвет по качество утвърждава образец на книжка за продължаващо обучение, с кредитни точки на всеки професионалист по здравни грижи.

§ 4. Сертификат за квалификация се актуализира на всеки 5 години на основата на кредитни точки от продължаващо обучение, по Единната кредитна система на БАПЗГ.

§ 5. На основата на придобити повече компетенции по упражняваната специалност на здравните грижи и в съответствие с наредбата за компетенциите по чл. 7 от ЗСОСААМС (когато бъде изработен съвместно с Министерството на Здравеопазването), НСК може да издава сертификат за квалификация на сестрите и акушерките в три степени – ІІІ, ІІ и І-ва.

§ 6. Отказът за сертификация подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

§ 7. Тези правила са приети на Извънреден конгрес на БАПЗГ по Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.