Решения на НС на БАПЗГ от 01. 12. 2007 г.
 
За да се осигурят достъпни и качествени здравни грижи на населението и да се ограничи изтичането на кадри в чужбина е наложителна адекватна политика относно:
"        Отношението към съсловието;
"        Базовото образование по здравни грижи;
"        Възнагараждението на труда;
 
Исканията, които гласуваха членовете на НС на БАПЗГ, са:
 
1.        Промени в Закона за здравното осигуряване: БАПЗГ да бъде включена като страна по Националния рамков договор и да бъдат остойностени здравните грижи;
2.        Стартовата заплата за всички професионалисти по здравни грижи - 2 минимални работни заплати за страната;
3.        Минимален осигурителен праг 2 минимални работни заплати за страната;
4.        0,5 % от минималната работна заплата за страната на час за нощен труд и 12 % на месец - за специализация;
5.        Единна методика за разпределение на финансовите средства в лечебните заведения и търговските дружества;
6.        Целево финансиране от Здравната каса на медицинските сестри, работещи при ОПЛ, съобразно брой пациенти и извършени дейности;
7.        Регулиране финансирането на специализациите на професионалистите по здравни грижи;
8.        Регламентиране на базовото образование на всички професионалисти по здравни грижи на 3 години, 4600 часа, образователно-квалификационна степен "бакалавър";
9.        Осигуряване на улеснен и достъпен прием в базовото обучение;
10.        Незабавни промени в Националния класификатор на длъжностите, с цел въвеждане на отделен код за ръководителите по здравни грижи /главна медицинска сестра, главна акушерка, старша медицинска сестра, старша акушерка, старши клиничен лаборант, старши рентгенов лаборант, старши рехабилитатор, фелдшер/;
11.        Професионалистите по здравни грижи да преминат в аналитичните длъжности;
12.        Научен шифър на науката по здравни грижи.
 
Ако съсловието не бъде разбрано, то има готовност да предприеме стъпаловидни протестни действия, които ще започнат на 13. 12. 2007 г. с Национален протест във всички структури на страната, където работят професионалисти по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, лаборанти, рехабилитатори, фелдшери и др.
 
 
 
                                                                ПРЕСЦЕНТЪР
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ