Органи на БАПЗГ на национално ниво
3. Управителен съвет
 
1. Конгрес
2. Национален съвет
4. Контролна комисия
5. Комисия по професионална етика
6. Национален съвет по качество
Органи на БАПЗГ:
 
Конгрес:
 
Конгресът на БАПЗГ се състои от представители на регионалните колегии, които се избират от общите им събрания при норма на представителство един делегат на 75 членове. Конгресът се свиква на редовно заседание веднъж на три години.
 
Национален Съвет:
 
В него влизат членовете на Управителния съвет, председателите на регионалните колегии, председателя и зам.-председателите на НСК, председателите на Етичната и Контролната комисии, както и председателя на Съвета на главните сестри, който има право на съвещателен глас.
 
Управителен Съвет на БАПЗГ
 
Председател: Милка Василева
 
Почетен председател на УС на БАПЗГ: Проф. Д-р Станка Маркова

Зам.-председатели:
1. Петя Найденова
2. Ниязи Шакир
3. Антоанета Димитрова

Главен секретар:
м.с Дафинка Илиева Коцева –София
 
Членове:
1. проф. Соня Тoнчева
2. Магдалена Нинова
3. проф. Иванка Стамболова
4. Елена Симеонова
5. Величка Джонева-Стоянова
6. Красимира Димитрова
7. Марияна Младенова
8. Мария Куртева
9. Маргарита Младенова
10. Вера Иванова
11. Мима Митева
12. Галя Начовска
 
Контролна Комисия На БАПЗГ
 
Председател:

м.с.Лиляна Николова Йорданова – София

Членове:
1. Камелия Драгнева
2. Галя Цекова
3. Марияна Котелска
4. Ирина Предьова
 
Комисия по професионална етика:
Председател: Катя Христова
Членове:
1. Белгин Садък
2. Марияна Стоянова
3. Мустафса Шабан
4. Детелина Сомлева
5. Петър Сребрев
6. Светла Илиева
 
Национален Съвет По Качество
 
Председател – Петя Недкова
 
Зам. председатели:
1. Розалинка Спасова
2. Виолета Стоянова 
3. Невенка Бонинска
 
Членове:
 
Членове:
1. проф. Галина Чанева
2.доц. Силвия Борисова
3.Грета Колева
4.проф. Силвия Младенова
5.Петя Дилова
6.Петя Запряновва
7.Димитрина Бачева
8.Каня Николова
9.Теодора Влахова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ