Уважаеми колеги,

 

Ръководството на БАПЗГ ви уведомява, че Асоциацията получи от НАПОО Лицензия за професионално обучение в новоучередения

Център за професионално обучение.

 

По повод глобалните промени в икономиката и реорганизацията на здравната система в България, БАПЗГ активно работи за създаване на условия за запазване на професионалната ангажираност на професионалистите по здравни грижи. С разкриването на Центъра за професионална квалификация /ЦПО/ ръководството цели да провежда допълнително обучение за придобиване на нови квалификации, с което да се подобрява професионалната мобилност и реализация на хората.

В изпълнение на основните цели на Асоциацията ние непрекъснато и последователно работим за:

1)                  Промени в класификатора на длъжностите /предложение към МТСП за промяна на групата за професионалистите по здравни прижи от „Приложни” в „Аналитични специалисти”/.Тази промяна ще промени статута на здравните професионалисти, а от там и нормативното основание за по-добри възможности при формиране на заплащането на техния труд.

2)                  В момента сме в поцедура /имаме предложение до НАПОО и чрез тях до МОМН/ за преструктуриране на компетенциите по здравни грижи и легализирането на нова професия, позната в европейската практика като „помощник медицинска сестра”. МЗ прие тази професия да се нарича „здравен асистент” и всеки момент очакваме да бъдат публикувани в обща наредба за компетенциите на всички професионалисти по здравни грижи, включително и за „здравен асистент”. Целта е обтимизиране на организацията за предоставянето на здравни грижи на пациентите. По подобие на Европейските практики, здравните грижи в болнични и в доболнични здравни заведения, да става от: чистачи, които осигуряват битовата хигиена, но не пипат болния; здравни асистенти /болногледачи/, които осигуряват базовите здравни грижи под контрола на мед. сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и др., и професионалисти по здравни грижи, които имат организационни, контролни и чисто медицински задължения – да извършват медицински назначения, инструментална асистенция, и регистрация на жизнените показатели на болния човек.

3)                  ЦПО към БАПЗГ направи целево предложение към НАПОО и очакваме в близко време да бъдат включи тази и други нови професии в списъка на професиите на Агенцията, по които да получим разрешение да провеждаме обучение. Основната ни цел е да се подготвят кадри /главно „здравни асистенти” – трета квалификационна степен и „болногледач” – втора квалификационна степен /, които да задоволяват потребностите на обществото от медико - социални услуги.

Сега, с получената Лицензия, Центърът предлага обучение за придобиване на професионална квалификация по посочените по - долу професии от списъка на НАПОО, по част от професии или обучение за придобиване на ключови компетенции – чуждоезиково обучение, обучение за работа с компютър в различни нива, мотивационно обучение, обучение за актуализиране или за повишаване на професионалната квалификация на кадрите. Възможните на този етап лицензирани професии от съществуващия списък на НАПОО са насочени към специалности и направления от нашия икономически живот, които са търсени и могат да бъдат прилагани в освобождаващите се ниши, в следствие на структурните промени.

В момента МТСП има отворени три схми, по които ние /заедно с преподавателски екип от вашия регион/ можем да провеждаме обучение за безработни или заети лица по програмите „Аз мога”, „Развитие” и „Адаптивност”, а в най-скоро време се очаква и четвърта. Така можем да създадем допълнителна заетост за тези, които имат нужното образование да бъдат преподаватели и съответно за други, които желаят допълнително да предлагат медико-социални услуги по тези и следващи проекти.

Лицензът, заедно със описанието по-долу на професиите, по които имаме право да обучаваме както и за ключови компетенции, можете да представите в Дирекция Бюро по Труда във вашия град и да се поинтерисувате от тях или от работодатели, по кои проекти можете да работите.

 

Ето и подробности по провеждането на професионално обучение:

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

1)      Минимална възраст - навършени 16 години;

2)      Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията, по която ще се обучава. Това се удостоверява с медицинско свидетелство;

3)      Удостоверяване на входящото квалификационно равнище:

3.1. за обучение по професия с придобиване на трета квалификационна степен - документ за завършено средно образование;

3.2. входящото ниво при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение;

3.3. за лица без стаж по професията, по която ще се обучават, но с проведено вече професионално обучение по част от същата професия - удостоверение за професионално обучение;

3.4. за лица с трудов стаж по професията не по-малко от 6 месеца – документ, удостоверяващ стажа.

 

ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

1.      Завършеното професионално обучение, с придобиване на степен на професионална квалификация, се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.

2.      Обучавани, които не са положили държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация, получават удостоверение за професионално обучение.

3.      За лица с не по-малко от 6 месеца трудов стаж по професията, по която се провежда обучението, стажът се зачита за производствена практика и след завършване на теоретичното обучение, курсистите имат право да се явят на държавни изпити.

4.      Лица, които се подготвят самостоятелно, се явяват на предвидените в съответната рамкова програма изпити, като предварително им се предоставят конспектите за изпитите по теория и практика на професията.

 

 

За въпроси  и консултации по вълнуващи ви въпроси, относно възможностите за съвместна работа, можете да се обръщате към  доц. Иванка Стамболова в централата на Асоциацията - GSM 0886 591 878.

 

Licence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I.Професионално направление МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА                         код 342

1.Професия  СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ                 код 342020

1.1Специалност МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ                                  код 3420201

Степен на професионална квалификация     ВТОРА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

     Завършилите обучението могат:

·        да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация по професията "Сътрудник в маркетингови дейности" в професии от област на образование "Стопанско управление и администрация"- трета степен, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита;

·        да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 3429 - 3012 "Организатор, маркетинг"; 3429-3011 "Организатор, реклама"; 3439-2009 "Организатор, продажби и реклама"; 3439-2006 "Специалист, маркетинг и реклама";

II.Професионално направление

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ                                                             код 345

1.Професия СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС                      код 345050

1.1Специалност МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС                                             код 3450501

 Степен на професионална квалификация     ВТОРА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението могат:

·        да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация по професията "Сътрудник в малък и среден бизнес" в професии от област на образование "Стопанско управление и администрация"- трета степен, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита;

·        да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 3432 "Служители в юридически и финансово-кредитни учреждения, приравнени на специалисти"; 3431 "Административни секретари и приравнени на тях"; 4121 "Персонал, водещ счетоводни сметки и документи"; 4122 "Персонал, водещ статистически и финансови документи"; 4132 Персонал, водещ документи за произведствени материали.

2.Професия  ИКОНОМИСТ                                                                                 код 345120

2.1.Специалност ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ                                   код 3451204

Степен на професионална квалификация      ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението могат:

·        да повишат квалификацията и възможността за адаптация към променящите се изисквания на социално-икономическата среда, по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции;

·        да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация по професията "Икономист" в професия "Фирмен мениджър" - четвърта степен, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита;

·        да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 1314 "Управители в търговията"; 1317 "Управители в бизнес услугите"; 1318 "Управители в чистотата и битовото обслужване"; 1319 "Управители, некласифицирани другаде".

III.Професионално направление    СЕКРЕТАРСКИ

И АДМИНИСТРАТИВНИ ОФИС ДЕЙНОСТИ                                                    код 346

1.Професия  ОФИС МЕНИДЖЪР                                                                         код 346010

1.1Специалност БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ                                               код 3460101

 Степен на професионална квалификация     ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението могат:

·            да повишат квалификацията и възможността за адаптация към променящите се изисквания на социално-икономическата среда, по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции;

·            да продължат обучението си по друга професия от професионална област "Стопанско управление и администрация";

·            да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 3431 "Административни секретари и сродни на тях"; 4112 "Оператори на текстообработващи машини и сродни на тях"; 4113 "Оператори по въвеждане на данни"; 4114 "Оператори на машини за обработка на информацията"; 4115 "Секретари".

2.Професия  ОФИС СЕКРЕТАР                                                                            код 346020

2.1Специалност АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ                           код 3460201

 Степен на професионална квалификация     ВТОРА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението могат:

·            да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация по професията "Офис-секретар" в професия "Офис-мениджър" - трета степен, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита;

·            да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 4111 "Стенографи и машинописци"; 4112 "Оператори на текстообработващи машини и сродни на тях"; 4113 "Оператори по въвеждане на данни"; 4114 "Оператори на машини за обработка на информация"; 4115 "Секретари".

IV.Професионално направление ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА                    код 482

1.Професия  ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР                                                       код 482030

1.1Специалност ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ                                                        код 4820301

Степен на професионална квалификация     ПЪРВА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

·         професионалното развитие на оператора на компютър изисква непрекъснато усъвършенстване на придобитите знания и умения. Това се налага както от стремежа му за професионална реализация, така и от динамичните промени в социално-икономическата среда, информатиката, информационните и комуникационните технологии.

·         завършилите обучението могат да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация по професията "Оператор на компютър" в професии от област на образование "Информатика" - в по-високи степени, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита;

·         завършилите обучението могат да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 4114-1002 "Оператор, компютър"; 4114-2001 "Оператор, изчислителна машина"; 4114-2003 "Оператор, машина за прехвърляне на данни"; 4114-2005 "Оператор, фактурираща машина";  и др.

V.Професионално направление   СОЦИАЛНА РАБОТА

И КОНСУЛТИРАНЕ                                                                                                  код 762

1.Професия ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА                               код 762010

1.1Специалност ПОСРЕДНИК НА ТРУДОВАТА БОРСА                      код 7620101

 Степен на професионална квалификация     ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението могат:

·      да повишат квалификацията и възможността за адаптация към променящите се изисквания на социално-икономическата среда, по отношение на знанията, уменията и професионалните компетенции;

·      да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 3423-3001 "Посредник, информиране и наемане на работа"; 3423-3002 "Професионален консултант"; 3423-3003 "Трудов посредник"; знанията, уменията и професионалните компетенции;

2.Професия  СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ                                код 762020

2.1Специалност СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ                                                                       код 7620202

Степен на професионална квалификация     ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението:

·      могат да изпълняват определен кръг от задачи в различните сектори на  социалната мрежа; подпомагат работата на социалния работник при проучване на положението на лицата, които са обект на социални помощи и на социални услуги; подпомагат взаимодействието между институциите при настаняването на деца в семейна среда или близка до нея и настаняването им в подходяща специализирана  институция; работят в НПО по осъществяване социална защита на маргиналните групи лица;

·      Социалният сътрудник работи  в кабинет  и “на терен”, т.е. там, където е клиентът му и там, където има нужда от неговата помощ – в дома, в семейството, в дирекцията за социално подпомагане, в домашния социален патронаж, в социалната институция /заведение/ или в другите форми на социално обслужване;

·      могат да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 3460-3002 Стажант-сътрудник, социални дейности, 3460-3003 Сътрудник, социален случай, 3460-3008 Сътрудник, социални дейности, 3460-3013 Сътрудник, социални дейности (община), 3460-3014 Сътрудник, социални дейности (предприятие), 3460-3015 Сътрудник, социални дейности (семейно планиране), и други.

3.Професия  ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ                                                   код 762030

3.1Специалност ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ В ОТГЛЕЖДАНЕТО

И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦА                                                                     код 7620301

Степен на професионална квалификация     ТРЕТА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението:

·      имат възможност за реализиране според търсенията на пазара на труда и изискванията на съвременното общество като помощник-възпитатели в държавни и частни образователни институции, а с допълнителна подготовка - за отглеждане на деца в домашни условия;

·      могат да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 3340-3018 Помощник-възпитател, 3340-3019 Помощник-учител, професиите от единична група 5131 Персонал, грижещ се за деца и други.

4.Професия СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ                                                                 код 762040

4.1Специалност ПОДПОМАГАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ                                    код 7620402

степен на професионална квалификация     ВТОРА

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА:

Завършилите обучението могат:

·        да продължат обучението си за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация по професията "Социален асистент" в професия "Сътрудник социални дейности" - трета степен, като част от обучението му по задължителната професионална подготовка се зачита;

·        да се реализират на пазара на труда като постъпят на работа на длъжности от НКПД 5133-1004 "Социален асистент"; 5133 - 1001 "Домашен санитар"; 5133-1002 "Личен асистент"; 5133-1003 "Обслужващ болни"; 5133-1005 "Разносвач на храна"; 5132-1001 "Болногледач"; 5131-3001 "Бавачка"; 5131-1005 "Детегледач" и др.

 

 

12. 07. 2010 г.                                                       С УВАЖЕНИЕ

ГР. СОФИЯ                                                         ПРОФ. Д-Р СТ. МАРКОВА,Д.М.                                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАПЗГ

 

 

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ БАПЗГ