Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (5 март 2014)
 
ПО-МАЛКО ПАРИ ЗА НАДВИШЕН ОБЕМ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Договарянето на обеми и цени на медицински дейности, както и определянето на методики за остойностяването и заплащането им, се връща в ръцете на касата и лекарския съюз. Това предвиждат промени в Закона за здравно осигуряване, публикувани на страницата на МЗ за обществено обсъждане. Предложението е договарянето отново да бъде в рамките на НРД. Промените предвиждат още възстановяване на арбитражните комисии, които разглеждаха становищата на санкционирани след проверки от НЗОК договорни партньори. Предлага се арбитражните комисии да се състоят от представители на съответната РЗОК и на съответните районни колегии на съсловните организации от сектора. Проектодокументът предвижда също в договорите между НЗОК и болниците, бившите диспансери и диализните центрове да се договаря обем на медицинските дейности в рамките на общите обеми, договорени в НРД, а тези, извършени над договорения обем, да се заплащат на по-ниски цени, които да се определят в НРД. За удобство на планиращите разходите на касата се предлага също РЗОК да не може да сключва договори с лечебни заведения, които в законоустановените срокове не са подали заявления за сключване на такива.
Промените гласят още, че проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика, за добра фармацевтична практика, за добра практика, спазване на утвърдените медицински стандарти, на ЗЗО и НРД ще се извършват съвместно от РЗОК, ИАМО, РЗИ и представители на съсловните организации в сектора. Те трябва да се осъществяват по предварителен ежегоден план, утвърден съвместно от всички гореизброени. При констатиране на нарушение пък ще се налагат санкции от този орган, комуто принадлежат съответните законови контролни правомощия.
 
НЗОК ЩЕ ПЛАЩА НА БОЛНИЦИТЕ САМО ОНКОЛЕКАРСТВА, ЗА КОИТО СА ДОГОВОРЕНИ ОТСТЪПКИ
НЗОК да плаща само лекарства, за които са договорени отстъпки. Това гласи една от промените в Закона за здравното осигуряване, публикувани на страницата на МЗ за обществено обсъждане. Според проектодокумента, отстъпките ще са задължителни за нови молекули, както и за всички онколекарства, купувани от болниците. С промените се въвежда и възможност за нов вид отстъпка - в натура.
С промените се разширяват и пълномощията на надзора на касата по отношение на лекарствената политика. Предлага се списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК плаща лекарства (Наредба 38), да се утвърждава от Надзорния съвет на осигурителната институция, а не с наредба на МЗ. На министъра пък е оставено утвърждаването на критериите за включване на заболяванията в списъка.
 
НОВА СТРУКТУРА В ИАМО ЩЕ ГАРАНТИРА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
Правителството прие нов Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Медицински одит".  Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. С правилника агенцията се преструктурира и се актуализират функциите й.
 
Структурира се дирекция "Контрол по спазване правата на пациентите". Според управляващите, необходимостта от подобно самостоятелно звено се доказва от факта, че от създаването й през 2010 г. до този момент се наблюдава постоянен ръст на постъпващите жалби и сигнали, свързани с нарушаване правата на пациентите и неудовлетвореност от оказаната медицинска помощ. Функциите на дирекцията са насочени изцяло към разглеждане на жалбите и извършване на съответните проверки. Създава се самостоятелна дирекция "Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения". Нейните функции са свързани с извършването на проверки за съответствието на структурата, управлението, дейността и организацията на медицинското обслужване в лечебните заведения.
Създава се самостоятелна дирекция "Контрол на здравните дейности и услуги, осигурявани от НЗОК и застрахователните дружества". Основната й задача е да следи за осигуряване от НЗОК на предоставянето на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Касата, както и за осигуряването от застрахователите.
От системата на Министерството на здравеопазването се намаляват щатни бройки, определени за заемане основно на длъжности с административни функции.  Числеността на регионалните здравни инспекции се намалява с 60 щатни бройки, на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти - с пет щатни бройки, на Изпълнителната агенция по лекарствата - с един щат, на Националния център по обществено здраве и анализи - с 13 щатни бройки, а на Националния център по заразни и паразитни болести и Националния център по радиобиология и радиационна защита - с по 12 щатни бройки.
 
УКАЗАНИЯ НА НОИ КЪМ ДЖИПИТА И ЗЪБОЛЕКАРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЕНСИОННИЯ СТАТУС НА ПАЦИЕНТИТЕ ИМ
Във връзка с подписано споразумение между НОИ и НЗОК, от НОИ информират лекарите, зъболекарите и лечебните заведения, сключили договор с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска помощ, за необходимостта да предприемат следните действия:
Първо: За достъп до електронната услуга за проверка на упражнено право на пенсия, е необходимо софтуерният продукт, който използват, да бъде адаптиран. За улеснение на софтуерните разработчици, на Интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) в Рубрика "Е-услуги", подрубрика "За разработчици на софтуер", е публикувано описание на електронната услуга. 
Второ: Лекарите следва да подадат заявление до НЗОК, съгласно обявен на тяхната интернет страница (www.nhif.bg) образец. Подадените заявления се проверяват, обобщават и данните от тях ще постъпват седмично от НЗОК към НОИ.
Трето: НОИ уведомява, че всеки ще има уникален код за достъп до електронната услуга, който ще се изпраща на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ по електронен път, подписан с електронен подпис на заявения от тях електронен адрес.
 
В ПРЕСАТА: МЗ ОБМИСЛЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БОЛНИЧНИ ДЕЙНОСТИ
"Болнични дейности като хемодиализа, лабораторни или образни изследвания ще могат да се приватизират. Това се предвижда за онези райони на България, в които държавните лечебни заведения не разполагат с достатъчно персонал и добра апаратура", пише днес "Труд", като уточнява, че информацията е от здравния министър д-р Таня Андреева в отговор на питане на депутата от ГЕРБ Семир Абу Мелих.
"Стандарт" ни запознава с идеите на новите членове на борда на директорите на "Пирогов" - проф. Раденовски и проф. Борисов. "Изграждането на факултет по спешна медицина в "Пирогов" е една от стъпките за развитие на болницата, която ще предложат новите членове на борда на директорите. (…) Идеята е факултетът да е част от Медицинския университет, а обучението на студентите и специализантите да се върши в "Пирогов", обясни проф. Раденовски. Също така там да става и поддържането на квалификацията на спешните лекари. За изграждането на факултета обаче ще са нужни около 2 млн. лв.", четем във вестника.