Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (21.03.2018)
 
105 СА РЕГИСТРИТЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Минимум 23 национални електронни регистри в здравната система ще бъдат разработени и внедрени, надградени или интегрирани към Националната здравна информационна система. Сред тях са Националният регистър на ражданията, Националният регистър на пациентите с редки заболявания, Националният раков регистър и други, информира Zdrave.net.
Работата по регистрите се извършва по проект "Доизграждане на националната здравна информационна система", финансиран безвъзмездно в рамките на Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020, с приоритет електронно здравеопазване.
Това става ясно от отговор на здравния министър Кирил Ананиев на въпрос на депутата от ДПС Нигяр Джафер, засягащ регистрите в системата на здравеопазването. В отговора си Ананиев дава информация за всички съществуващи в момента регистри в здравния сектор. От справката е видно, че общият брой на регистрите в системата е 105, като те се отнасят до заболявания, лекарства, медици, лечебни заведения, служби по трудова медицина и т.н. Част от регистрите са служебни, а друга част - публични. Основните структури, отговарящи за тях са МЗ, НЗОК, ИАЛ, ИАТ, РЗИ и НЦОЗА.
 
ВЪВЕЖДАТ СЕ ПРАВИЛА ЗА ЖИВАКА В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
Правителството прие промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, свързани с живака, информираха от правителствената пресслужба. Промените въвеждат административни и контролни мерки  като следствие от нов европейски регламент. С прилагането ме се гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда от антропогенни емисии и изпускания на живак и живачни съединения чрез забрана за внос и износ на продукти с добавен живак. Въвеждат се и ограничения за употребата на живак в производствени процеси, продукти, ръчен и дребномащабен добив и преработка на злато, както и изисквания за отпадъците от живак.
Предвижда се изключение от забраната за внос чрез предоставяне на писмено съгласие за внос на живак и смеси на живака, изброени в приложение към регламента за разрешени употреби в страната при определени условия.
В ЕС вече са реализирани много от възможностите за намаляване на употребата на живак.
 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ЗА РИСКОВЕТЕ ОТ СПАДА НА ВАКСИНАЦИТЕ
Европейският парламент предупреди за рисковете от спада на ваксинациите. Намаляващото обществено доверие във ваксинирането представлява голямо предизвикателство и вече доведе до последици за здравето, заявиха членове на Комисията по обществено здраве на ЕП, информира Zdrave.net.
Според глобално проучване, осъществено от Vaccine Confidence Project, в европейския регион е регистриран най-голям брой отрицателни отговори за важността на ваксините и тяхната безопасност и ефективност, което води до най-високи нива на обществени колебания относно ваксините.
В резолюция, приета от комисията, се посочва, че епидемиологичните данни показват значителни разлики в приемането на ваксини и недостатъчно покритие, което да гарантира адекватната защита на населението от болести, предотвратими чрез ваксини. Нарастващите и широко разпространени обществени колебания относно ваксините будят тревога и вече имат последици, като например огнища на зараза с морбили в редица държави, чието предотвратяване е било възможно, посочват още членовете на комисията.
Участвалите в заседанието евродепутати изтъкват, че ваксините преминават щателна проверка през множество фази на изпитвания и са подложени на периодична оценка. Те също така приветстват предстоящото започване на съвместно действие, което е съфинансирано от Здравната програма на ЕС и е насочено към увеличаване на броя на хората, които са били ваксинирани. Според тях че Европейската комисия следва да засили своята подкрепа за националните усилия, свързани с ваксинирането.
Повишаването на прозрачността при оценяването на ваксините и техните спомагателни вещества, както и при финансирането на независими научноизследователски програми и възможните странични ефекти на ваксините би допринесло за възстановяване на доверието във ваксинирането, смятат от ЕП.
По време на заседанието на комисията е припомнено, че ваксинирането предотвратява около 2,5 милиона смъртни случаи в световен мащаб и намалява разходите за лечение на конкретните заболявания, включително антимикробните лечения. През периода 2008 - 2015 г. в Европа е имало 215 000 случая на болести, предотвратими чрез ваксини, с изключение на грип.
 
УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПЕШНАТА ПОМОЩ
Със заповед на ръководителя на управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. и заместник-министър на регионално развитие и благоустройството Деница Николова се удължава срокът за кандидатстване по процедура "Регионална здравна инфраструктура", финансирана от програмата, информира Zdrave.net. Досегашният краен срок за кандидатстване по проекта за модернизация на спешната помощ беше 30 март 2018 г.
Удължаването на срока се налага поради комплексния характер и големия териториален обхват за изпълнение на т.нар. "голям проект" на МЗ, обясняват от МРРБ.
В рамките на проекта се предвижда да бъдат модернизирани 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и 6 изнесени екипа, както и да бъдат закупени 400 съвременни медицински превозни средства, осигурени с комуникационно и друго оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ.
Общият ресурс по процедурата, с който МЗ ще подобри достъпа до спешна медицинска помощ с възможности за спешна диагностика, лечение и наблюдение до 24 ч. и ще намали броя на хоспитализациите в здравната система, е 163,5 млн. лв.
 
ВЪВЕЖДАТ НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Правителството направи промени в Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания.  Целта е да бъдат прецизирани текстовете с оглед подобряване дейността на Националния съвет, информираха от правителствената пресслужба.
Основните промени са свързани с организацията на заседанията и въвеждането на регламент за приемане на решения неприсъствено. Организациите на сляпо-глухите и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите се включват в изключенията на разпоредбите в Правилника за установяване наличието на критерии за национална представителност.
 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ЩЕ УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА МБАЛ "СВ. МАРИНА"
Правителството предостави правата на едноличния собственик на капитала по управлението на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Марина" ЕАД, гр. Варна, на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" за срока на акредитационната оценка на лечебното заведение като университетска болница, съобщиха от правителствената пресслужба.
Мотивът в искането на Медицинския университет е, че по този начин ще се възстанови основната функция на университетската болница по осигуряване на качествено практическо обучение на студенти, докторанти и специализанти и осъществяване на болнична медицинска помощ на най-високо ниво. Правната възможност за това прехвърляне е в разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.
За да поддържа високо качество на подготовката на студентите по медицина и за да бъде конкурентоспособен, през последните четири години университетът е инвестирал над 8 млн. лв. в клиничните катедри в МБАЛ "Св. Марина" - Варна, отбелязват от МС.