Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (03.02.2018)
 
МЗ ПУБЛИКУВА НАРЕДБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НОВ
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
Министерство на здравеопазването публикува нова наредба за утвърждаване на Медицински стандарт по акушерство и гинекология, информира Zdrave.net.  Очакванията от стандарта са и да повиши качеството на медицинската услуга и удовлетвореността на пациентите от това чрез прецизиране на изискванията към диагностичните възможности на различните нива на компетентност. Основните му цели са създаване на мотивирана правна регламентация на принципите и критериите за извършване на медицинските дейности в обхвата на специалността "Акушерство и гинекология", регламентиране на дейността на лечебните заведения и на медицинските специалисти, които работят в тях, в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи на работа и добрата медицинска практика, ясни критерии за качество на оказваната медицинска помощ, ефективен механизъм за оценяване, наблюдение и подобряване на АГ дейностите, както и гарантиране на достъп на пациентите до висококачествени медицински услуги, осъществявани в специалността.
Особено внимание в стандарта се обръща на дефинирането на понятията "аборт", "потенциална жизнеспособност на плода" и "следродов период".
С наредбата се регламентират и изискванията към специализираните медицински дейности извън тези по време на раждане, както и изискванията към високоспециализираните диагностично- лечебни дейности в специалността акушерство и гинекология и необходимата за практикуването им допълнителна медицинска квалификация. Наредбата регламентира и препоръчителен стационарен престой за отделните оперативни намеси.
 
БЛС ИЗЛЕЗЕ С ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ В ЗАЩИТА НА АРЕСТУВАНИТЕ ЛЕКАРИ В ТУРЦИЯ
Българският лекарски съюз изрази в декларация тревогата си от арестите, заплахите и криминалните обвинения,  които турското правителство отправи към ръководители и членове на Турската лекарска асоциация (ТТВ). Документът е публикуван на сайта на съсловната организация. В нея българските лекари обръщат внимание на факта, че  всяка една съсловна асоциация има отговорност да защитава правата на човека и мира в своята държава.
"Българският лекарски съюз осъжда строго всеки един опит за политическа репресия на властимащите над обществото и над законово учредените организации в съответната държава.Свободата на словото е естествено право на всеки човек и е фундаментален елемент от приетия и ратифициран от Турция, Международния пакт за граждански и политически права. В него ясно е отбелязано, че "никой не може да бъде обезпокояван за убежденията си" и, че "всяко лице има право на свобода на словото…". Тези убеждения, следва да се зачитат и приемат от политическите сили, като пример за действащо демократично общество и безпристрастна правосъдна система", се казва в декларацията.
БЛС подкрепя позицията на колегите си от Турската медицинска асоциация, че войната е обществен здравословен проблем и се присъединява към апела на д-р Жак де Халер, президент на постоянния комитет на европейските лекари (СРМЕ), за зачитане на хуманитарните и човешките права в Турция, включително правото на здраве, свобода на сдружаване и изразяване.  От БЛС изразяват надежда за бързо и правдиво разследване на обвиненията срещу турските лекари и призовават  турските власти да освободят членовете на лекарската асоциация и да преустановят неправомерните арести.