Международно сътрудничество
МЮНХЕНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
МЮНХЕНСКА ДЕКЛАРАЦИЯ
 
МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ СА ВАЖЕН РЕСУРС НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
17 ЮНИ 2000
Втората Европейска конференция на СЗО по сестринско дело и акушерство, с участието на министрите на здравеопазването, разгледа уникалния принос в развитието на здравеопазването и медицинското обслужване на населението на Европа на шестте милиона медицински сестри и акушерки, които работят в европейския регион.
За изминалото време от Първата конференция на СЗО по сестринско дело (повече от десет години) в Европа бяха направени редица стъпки, насочени към повишаване на статута на медицинските сестри и акушерки и за максимално използване на техните потенциални възможности.
Ние, министрите на здравеопазването на страните членки
на Европейския регион на СЗО, взели участие в Мюнхенската конференция:
Считаме, че медицинските сестри и акушерки играят важна и все по-нарастваща роля в решаването на настоящите проблеми на общественото здравеопазване, а също така в оказването на висококачествена, ефективна, достъпна за всички и непрекъсната медицинска помощ, насочена към удовлетворяване на изменящите се потребности на населението и осигуряване на правата на човека.
Настоятелно призоваваме, всички, имащи отношение ръководни органи в Европейския регион на СЗО, да усилят своите действия по укрепване на сестринското и акушерското дело посредством:
•    Осигуряване на участието на медицинските сестри и акушерки в процеса на вземане на решения на всички равнища на разработка и реализация на политиката на здравеопазването.
•    Решаване на съществуващите проблеми, в частност в такива области като кадровата политика, осигуряване на равни възможности на мъжете и жените, нисък статус на сестрите и акушерките при доминираща роля на лекарите.
•    Осигуряване на възможности за служебно израстване и създаване на съответни финансови стимули.
« Равнища при разработката и реализацията на политиката на здравеопазването. Решенията на тяхната дейност се вземат от лекарите. Например, без разработването на пакет за „добрата здравна грижа" една частна практика или хоспис за здравни грижи не би могъл да сключи договор с НЗОК.
•    Не е разработена система за служебно израстване на сестрите и акушерките. Необходимо е да се внедри система за оценка на дейността им, обвързана със съответните стимули.
» Необходимо е стимулиране и подкрепа на научните изследвания по сестринска и акушерска практика.
•    Необходимо е официално регламентиране на документацията, която определя автономността, непрекъснатостта и качеството на здравните грижи, на основата на която може да се прави както оценка на дейността на специалистите по здравни грижи, така и на обема и качеството здравни грижи, получени от конкретен пациент
 
 

Юбилейна – Десета - годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО
 
На 1 и 2.06.2006г . в гр. Петербург, Русия се проведе традиционната годишна среща на Европейския форум на Националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО. Юбилейната среща протече при предварително подготвения дневен ред, съобразно изискванията на Устава. Програмата се осъществи в две части – техническа дискусия, на която присъстващите бяха запознати с годишния отчет за дейността на Форума и избор на членове на Борда и тематична дискусия, чиято тема беше: „Мед. сестри и акушрките – в действие срещу СПИН в Европейския регион”. Представители в срещата от БАПЗГ бяха: проф. Д-р Станка Маркова – председател, Милка Василева – зам. председател и Мария Балевска – отговарящя за връзките с обществеността и институциите.
 
Срещата протече на високо академично ниво. В пленарните заседания бяха прочетени доклади по темата от: Валентина Матвиенко – завеждаща медицинското образование и проф. д-р Владимир Стародубов от Министерството на здравеопазването и социалните дейности на Русия; Джералд Шмидц – експерт от СЗО; Карел де Рой – представител на УНИЦЕФ в Русия. Участниците от 32 страни бяха разпределени в групи, които работиха по следните теми:
 
1.   СПИН и майчино здравеопазване
 
2.   СПИН и детско здравеопазване
 
3.   СПИН и грижи за възрастните хора
 
В резултат от работата на групите се оформи Резолюция за действията на сестринските и акушерски асоциации в борбата със СПИН в Европейския регион.
 

Милка Василева – Зам. Председател на БАПЗГ
 
Юбилейна – Десета - годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
за осигуряване на здравни грижи за болните от СПИН и рисковите групи, приета на Десетата годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО, състояла се на 01-02.06.2006г. в гр. Петербург, Русия
 
1.        Оценявайки огромното разнообразие от индивидуални, национални и интернационални различия в предизвикателствата пред здравеопазните системи по отношение на повишения риск от СПИН пандемия ;
2.        Осъзнавайки бариерите пред равнопоставените, достатъчни и адекватни мерки за предпазване от настъпващата инфекция и осигуряване на промотивни грижи за всички, независимо от пол, възраст, религия или индивидуални особености;
3.        С внимание към културните, религиозните и индивидуалните приноси към стигмата, предразсъдъците и дискриминацията към хора, вече заразени със СПИН или изложени на риск;
4.        Убедени в положителния принос на превенцията, лечението, подкрепата и грижите, предоставени от обучени мед. сестри и акушерки;
5.        Знаейки за повишената ранимост и податливост на инфекцията от хората, които страдат от стигма по отношение на пол, сексуална ориентация, психически или физически увреждания и / или имат ограничен достъп до здравни услуги;
6.        Разбирайки ролята, която националните сестрински и акушерски асоциации играят при лобиране пред държавните управления за максимализиране на равния достъп до подходящи индивидуали инициативи по отношение на превенция, лечение и разпределение на средствата и грижите за всички;
7.        Разбирайки, че мед. сестри и акушерките могат да бъдат заразени със СПИН изпълнявайки професионалните си задължения и да станат жертва на отхвърляне и да понесат липса на достатъчно грижи и подходящо лечение;
8.        Оценявайки различните предизвикателства и променящото се ударение на пандемията във времето, по специално по отношение на антиретровирусните терапии;
9.        Решени да адвокатстват и лобират за равен достъп и адекватно лечение за всички и продължаващо развитие в изследователската дейност за получаване на ваксини и съвременни медикаменти;
 
Ние настояваме пред правителствата да:
1.        Включват мед. сестри и акушерките в здравните програми на всички нива, на които се вземат управленски решения за стратегии по отношение на профилактика, лечение и грижи при болни/рискови пациенти от СПИН на всички нива от човешкия живот;
2.        Систематично да унищожават пречките пред промоцията на здравословното сексуално поведение за всички;
3.        Да определят националните и интернационалните изисквания, терапии и грижи по отношение на рисково сексуално поведение и СПИН, като финансират служби и заделят средства за промоция на СПИН при бременни, майки и малки деца;
4.        Да се прекрати практиката за привличане на работа на мед. сестри и акушерки от по-бедни към по-богати страни и да се мисли за нови начини за подкрепата им;
5.        Жизнено важно за правителствата е да запазят собствената си работна сила от мед. сестри и акушерки в глобалната световна криза за този персонал чрез висока оценка на качествата и труда им, осигурявайки високо заплащане и много добри трудови условия;
6.        Ефективно да подкрепят здравните професионалисти, работещи по проблемите на СПИН, за да се осигурят адекватни терапевтични практики.
7.        Глобално да се промотира позитивно сексуално здраве и да се противопoставят на стигмата, предразсъдъщите и дискриминацията във всички форми.
8.        Да осигурят своевременна профилактика.
9.        Да осигурят широк достъп до ранно, конфиденциално и доброволно тестуване за всички
10. Да поощряват позитивните медийни изяви по проблемите на СПИН.
11. Да признаят, че заразата, особено в Източна Европа се разпространява чрез замърсени игли и спринцовки, от което следва, че е жизнено важно осигуряването на достатъчно количесто еднократни игли и спинцовки, за да се прекрати разпространението на заразата.
12. Да промотират стратегии за справяне със разпространението на СПИН като се насърчават активните, интегрирани, междуведоствени действия на всички партии.
 
Настояваме мед. сестри и акушерки да:
1. На унищожат всички бариери пред осигураването на ефективни практики за обгрижване на вече заразените и да предлагат адекватни съвети по отношение на позитивното сексуално и репродуктивно здраве.
2. Да изискват статут на здравно образование на професионалистите по здравни грижи, което да отговаря на здравните потребности от сексуално здраве, профилактика и грижи.
3. Да отстояват, че сексуалното здраве има същите права както и репродуктивното здраве.
4. Да издигат своя глас на местно, национално и интернационално ниво при разработване на стратегии за справяне със СПИН, като участват в разпространение на съвременни модели и практики за профилактика, лечение и грижи, съобразно местните нужди.
5. Да внедряват подходящи образователни програми, които в спектъра на холистичните схващания за човешките права да дават знания, освободени от страх, стигма, дискриминация и да прокламират активно здравно поведение и отговорности.
6. Мед. сестри и акушерките трябва да работят активно за подсигуряване на универсален достъп до мероприятията за предпазване от СПИН - профилактика, лечение и грижи за всички до 2010г.
7. Да изискват в академичното образование на всички професионалисти по здравни грижи да бъдат включени стратегии за предпазване от полово-предавани болести.
8. Да подпомагат различните културни, социални или неправителстени програми за профилактика, лечение и грижи за всички. Да разпространяват подходяща информация и здравни съвети както за СПИН, така и за другите социално-значими заболявания.
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за осигуряване на здравни грижи за болните от СПИН и рисковите групи, приета на Десетата годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО, състояла се на 01-02.06.2006г. в гр. Петербург, Русия
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
Конференция на Международния съвет на сестрите и Съвета на представителите на националните сестрински асоциации,състояла се от 27.05. до 29.05.2007г в Йокохама, Япония
Конференция на Международния съвет на сестрите и Съвета на представителите на националните сестрински асоциации,състояла се от 27.05. до 29.05.2007г в Йокохама, Япония
 
 
Международният съвет на сестрите / МСС / е основана през 1899г и е най-мощната световна неправителствена федерация от 129 национални сестрински асоциации, представляващи мед. сестри по целия свят. МСС се управлява от сестрите за сестрите и е международния глас на сестринството. МСС работи за подобряване на здравните грижи за всички и осигуряване на адекватна здравна политика за всички.Основните цели на МСС са:
1.Да развива сестринството, здравната политика, професионалните и социо-икономическите стандарти по целия свят.
2. Да подпомага сестринските асоциации при подобряване на професионалните стандарти и компетенциите на мед. сестри.
3.Да подпомага изграждането и утвърждаването на силни сестрински асоциации.
4. Да представлява сестринството на световно ниво.
5. Да организира и управлява финансови фондове, които подпомагат сестринството.
Всеки две години, по предварително определен график и място МСС провежда своите редовни световни конференции. Темата на всяка конференция се определя от Ръководните органи на МСС, като се изследват, анализират и подготвят планове за действие по глобални проблеми, касаещи човечеството, здравето, околната среда, здравните ресурси и управлението им във всяка страна и съответно асоциация на МСС. Управляващият орган по Конституцията на МСС е Съветът на националните представители /СНП /. През последните две години БАПЗГ беше със статут на официален наблюдател към СНП, което означава активно участие в работата на заседанията, но без право на глас. След 2005г. БАПЗГ изрази желание за пълнопрвно членство в МСС, което наложи неимоверни усилия от страна на УС за хармонизиране на сестринското законодателсто, образование и следдипломно обучение с изискванията на МСС. През март 2007г. беше направен основен преглед на документите на БАПЗГ от експертите на МСС, които изразиха удовлетворението си от свършеното до сега. Беше прието решение от МСС БАПЗГ да започне процедура за допускане до пълнопрвно членство прес 2009г., когато ще се проведе следващата редовна световна конференция на МСС. Предстои ни още един сериозен одит от междунарондите експерти на МСС през септември 2007г, за окончателно формиране на становище за членство.
Международната сестринска общност прие много топло присъствието на проф. Маркова и г-жа Балевска на таз годишната Конференция в Япония, която се проведе под мотото: Мед. сестри на преден план - Да се справим с неочакваното".Пленарните заседания се проведоа в рамките на три дни, организирани в четири форума:
1.        Да се подготвим за неочакваното - професионални, социални и регулативни съображения.
2.        Делегиране на права и супервизия.
3.        Преглед на сестринското обучение - пропуски при практическото обучение и наблагане на модела на добрите практики.
4.        Смяна на ролите и / при недостиг на сестри.
На посочените форуми бяха направени основни прегледи на сестринските модели, документи и добри практики за справяне с неочаквани природни бедствия, производствени аварии и възникване и разпространение на особено опасни инфекции в отделни страни или в целия свят на сестринските асоциации от Австралия, Канада,ДанияИсландия, Япония, Португалия, Испания, Шри ланкаШвеция, Великобритания. Това са страни, прежавяли природни катаклизми, които имат сериозен опит при структурирането и обучението на сестринския персонал за справяне в критични ситуации. Общото при тях е, че многогодишният опит е доказал важността от адекватната намеса на сестринските формирования при справяне с бедствия и кризи, което е довело до утвърждаване на сестринската асоциация, до повишаване на общественото доверие и до получаване на възможност за предтсвителство на национално ниво при формиране на здравната политика. Посочениет асциации споделиха различията при обучението на сестрите по темата и се реши да се обърне внимание на по-добро и адекватно практическо обучение. Съществуват различия по отношение на националните сестрински актове, регламентиращи участието на сестрите при бедствия и аварии.Въпреки отчетените сериозни успехи при разпространението на добри сестрински модели и практики по целия свят, беше ясно подчертано, че в глобален аспект сестринските грижи са крайно недостатъчни и сестринският персонал намалява, което води до изключителни трудности при овладяване на " неочакваното". За справяне с посочените проблеми, МСС има разработени собствени политика, регулационии механизми и декларации, които трябва да бъдат съблюдавани от правителствата на различните страни, членки на СЗО при разработване на местните закони,регулативни механизми и социално-икономически програми.Най-важната роля на националните сестрински асоциации според МСС е да бъдат основен двигател и фактор за утвърждаване на сестринската автономност, да не се допуска дискриминация по отношение на сестринския персонал, сестрите да бъдат основен фактор на национално ниво при решаване на пролеми относно регулиране на професията, адекватно обучение, възможност за израстване в кариерата, продължаващо обучение, осигуряване на условия за безопасен труд за постигане на по-високи резултати при обгрижването на пациентите.
Конференцията в Йокохама беше важна за всички, които получиха информация и практически насоки за преодоляване на все по-често появяващите се изключителни обстоятелства като поредно предизвикателство пред човечеството. Форумът потвърди силата на обединеното световно сестринство, което демонстрира висока загриженост, съпричастност и взаимопомощ към вече пострадалите общности. Израезена беше готовност от страна на МСС да се организира Кризисен щаб, който да координира действията на националните сестрински асоциации при възникнал проблем. С много топлота в отношенията, с желание за нови срещи и още по-активна дейност се разделиха предствителите на националните ссестрински асоциации до следващата среща през 2009г.
 
 
Препоръки
към Генералния директор на СЗО от Глобалната група-съветник за развитие на сестринството и акушерството
 
 
Препоръки
към Генералния директор на СЗО от Глобалната група-съветник за развитие на сестринството и акушерството
 
Приемайки, че Първичните здравни грижи са изключително важни за подобряване на здравето на всички нации, осъзнавайки изключителната роля, която квалифицираната работна сила от мед. сестри и акушерки играе както при постигането на целите на първичните здравни грижи, така и за правилното функциониране на цялата здравна система, Глобалната група препоръчва:
1.        СЗО да подпомага и подкрепя страните-членки за изработване и внедряване на:
-         нови Стратегически направления за укрепване на сестринските и акушерски служби
-        Глобална работна програма за сестринство и акушерство за 2008 - 2009г.
За да се постигне това е необходимо:
а) достатъчно преподаватели по теория и практика, за да се обучи необходимия брой мед. сестри и акушерки
б) повишена продуктивност на сестринския персонал, като се обръща особено внимание на добрите условия за труд.
в) подобряване на управлението, ръководството и контрола в подкрепа на сестринския персонал в службите за първични здравни грижи.
г) подобряване на капацитета на служителите на СЗО на регионално и национално ниво по отношение на подкрепа на сестринския персонал за постигане на целите със съществуващата работна сила и въвеждане на други видове персонал.
2. СЗО да организира работна група на високо ниво за обновяване на първичните здравни грижи, като се използва опита на много партньори, включително мед. сестри и акушерки, за да се изработи Ръководство за развитие, финансиране,внедряване и контрол на службите за първични здравни грижи.
3. Мед. сестри и акушерките активно да участват при глобалните, регионални и национални консултации за вземане на политически решения за обновяването на първичните здравни грижи.
4. Да се направят значителни усилия за осигуряване на правилна регулация на всички сестрински и акушерски програми за обучение с цел подобряване на публично-частното партньорство.
5. СЗО да подкрепя усилията на мед.сестри и акушерки за изграждане на стратегически връзки с различни партньори за постигане целите на първичните здравни грижи.
6. СЗО да продължи със своите усилия за възпроизвеждане на персонала на базата на компетенции и да оптимизира изискванията за мултидисциплинарните екипи.
 
Препоръки
на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО,  като резултат от дейността на работните групи по време на 11 годишна среща на 30.10.2008г.- Копенхаген
Здравето е основна ценност в човешкия живот и трябва да се подпомага от ефективна политика и правилни действия.
Здравните системи трябва да бъдат ефективни, отговорни и справедливи. Това може да се постигне само от силно мотивирана и високо квалифицирана работна сила.
Моралът и ефикасността на професиналистите по здравни грижи имат изключително значение за ефективността на здравната система. Настояваме политиците да подготвят широк пакет от мерки за стабилизиране на работната сила за здравните системи - дългосрочно планиране на ресурси, възможност за свободно движение в различни страни, международно признати етични принципи, право на работа при спазване на принципите на добрата практика, израстване в професионалната кариера, принципи за безопасност на пациента чрез подобряване на условията на труд за персонала.
Здравната система - здраве и благоденствие
Ние настояваме за по-големи инвестиции в здравната състема и изискваме националните правителства да:
-        Разширят ключовата роля на професиналистите по здравни грижи при планиране на осъществяването на здравните грижи.
-        Премахнат разликата при оказване на здравни грижи в различните здравни системи.
-        Подобрят координацията между различните сектори и партньори, имащи отношение към здравето
Мед.сестри и акушерките са основен фактор за постигане на добри резултати в здравеопазването и за това настояваме политиците да осигурят:
-        адекватно обучение за мед. сестри и акушерки, отговарящи на съвременните и бъдещи изисквания.
-        клинични бази, които предлагат отлични учебни и трудови условия.
-        споделено ръководство.
-        законодателство за премахване на пречките при обучение и изравняване на образователното ниво.
-        Да подкрепят лидерската роля и да подготвят компетенциите на професионалистите по здравни грижи.
-        Да инвестират в наличната работна сила.
Мед. сестри и акушерките настояват за изграждане на работещи връзки с всички здравни специалисти и политици, така че да се подобри предлагането на здравни услуги в първичните здравни грижи и да се допринесе за укрепване на здравето и благосъстоянието на нацията.
 
 
12 годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО  3 и 4.07.2008г. в гр.Ташкент, Узбекистан
12 годишна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО се проведе на 3 и 4.07.2008г. в гр.Ташкент, Узбекистан, по покана на Узбекистанската сестринска асоциация и Министерството на здравеопазването.
 
БАПЗГ беше представена от Милка Василева - зам.председател на БАПЗГ и член на УС на Европейския форум.
На срещата присъстваха представители на съсловните организации на 26 страни, както и наблюдатели от Международния съвет на сестрите, СЗО, Международния съвет на акушерките и др.организации в здравеопазването.
В рамките на годишната среща беше направен анализ за постиженията от дейността на Европейския форум за 2007г. като консултативен орган на СЗО.В докладите на изтъкнати специалисти в областта на научното и практично сестринство се подчерта водещата роля на професионалистите по здравни грижи за правилното функциониране и развитие на националните здравни системи.Сестринският персонал има критична роля за постигане на добро здраве и благоденствие на хората, съгласно резолюциите на СЗО.
На срещата беше подробно обсъдена стратегията на Европейския форум за работата на съсловните организации през следващата година в изпълнение на Декларацията на министрите на здравеопазването от срещата им в Талин - 25-27.06.2008г.
Решено беше цялата дейност да бъде подчинена на мотото: Етичен модел на управление на здравните грижи - професионализъм и качествени здравни грижи.
 
 
Европейски форум за здравна политика
Европейска федерация на сестрите ( EFN )
Отворено писмо
 
Европейски форум за здравна политика
Европейска федерация на сестрите ( EFN )
Отворено писмо
Тъй като сега се провеждат срещите между правителствата, включително и Европейската Пролетна среща и се подготвя Обръщението за текущата глобална икономическа ситуация, ние, организациите от Европейския форум за здравна политика, призоваваме всички, съобразно силите си да направят всичко за предпазване и запазване на здравето и благоденствието на сегашното и бъдещите поколения.
Чрез продължителни изследвания и научни доказателства е установена пряката връзка между здравето и икономическата стабилност. Това е ключовата точка към решението на проблемите, пред които се изправят сега всички Европейски страни, въпреки че те варират по съдържание, но са с огромна тежест за всички.
Здравото население е необходимо условие за стабилна иконимика - има Структурен индикатор за години, преживени в здраве, като част от Лисабонската стратегия, но не трябва да забравяме, че се нуждаем от здраво население, за да възстановим икономиката бързо. Здравите европейци създават, намират и запазват работни места и са в състояние да се справят с несигурността и стреса. Европейският пакт за психично здраве потвърждава това, както и няколко европейски изследвания показаха връзката между "здраве" и "благоденствие".
Здравният сектор в Европа създава 10% от Европейския БВП. Здравните заведения и свързаните с тях служби за услуги са сред най-големите работодатели в Европейския съюз. Спомагателните производства и обществените услуги са критични фактори в икономиката на всяка страна. Предпазването от заболявания и ефективен достъп до лечение и здравни услуги са важен компонент на икономиката на всяка страна.
Ниските стандарти за безопасност и предпазване на производствената среда и екологията, причиняват повишаване на броя и продължителността на болничния престой. Това води до сериозно финансово натоварвaне здравните заведения, повишаване на финансовите разходи на здравния сектор като цяло, както и на финансовите средства за благоденствие и свързаните с това услуги. Никоя страна не желае това.
Ние с тревога проследяваме данни за отрицателното влияние на редуцираните бюджети за здравния и социалния сектор в някои европейски страни. Ние алармираме за повишаващото се социално напрежение в тези страни.Ние осъзнаваме повишаващите се социални и здравни неравнопоствености между страните и вътре в тях. Основавайки се на това, което вече е известно, ние можем да се предпазим от вредните влияния, които ще възникнат върху компонентите на здравето - икономическата ефективност, социалния мир и стабилност в обществото.
Ние имаме доказателства за това, че инвестирането в здраве и благоденствие за всички, а не просто за липса на заболяване, е икономически ефективно. Историята показва, че страните, които са инвестирали в здраве през миналия век, са постигнали по-добра стабилност в сравнение с други страни, които са редуцирали инвестициите си за здраве. Призоваваме всички да си припомнят уроците от историята и да осигурят възможности за сериозни инвестиции в различните прояви на здраве - услуги, изследователска дейност, инфраструктура, електронно здраве, като част от усилията си да подпомогнат възстановяването на евроейската икономика.
Ние осъзнаваме, че правителствата не могат сами да решат всички проблеми. Ние знаем, че корените, влиянията и решенията на проблемите са от глобален мащаб. Ние представляваме вижданията и желанията на организации от всички европейски страни. Ние настояваме да работим заедно с отговорните фактори на международно ниво - обществени, части или неправителствени организации, изследователи и експерти, граждани и общественост.
Ние изискваме такова ръководство от Европейските правителства, които с твърди и решителни действия да превърнат здравето в приоритет, а не да го жертват в името на краткосрочни финансови придобивки или икономически панацеи. Решенията на някои страни за намаляване на бюджета за здраве и социални дейности са неприемливи и ще доведат до забавяне на процесите на икономическото възстановяване на Европа като цяло.
Ние се ангажираме, което е отразено и в нашия стратегически план, да работим активно и конструктивно с правителствата и другите отговорни фактори като СЗО и другите Европейски институции за да посрещнем тези предизвикателства - превръщане на здравните аспекти в приоритет, осигуряване на икономическа стабилност, подобряване на социалната и демографска политика, на екологията. Изискванията на правителствата за специфични действия за подобряване на здравето и устойчиво развитие на обществото трябва да се подкрепят безрезервно.
Сега е времето всяко правителство да се посвети на работа за здравето на хората. Всички изследвания показват, че здравето е най-голямата ценност за всеки човек и това ще повлияе на изборите за Европейски парламент.
Ние ви призоваваме да поставите здравния приоритет и във вашия План за действие и резултатите няма да закъснеят.
21.01.2009г. Брюксел
 
 
 
СЕМЕЙСТВОТО НА HOPE СЕ УВЕЛИЧИ
С ДВЕ БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
 
БАПЗГ подкрепя петицията на Словашката камара на медицинските сестри и акушерките
БАПЗГ е пълноправен член на ICN, EFN и EFNNMA
ВЪПРОСНИК НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕСТРИНСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ОСОБЕНО ОПАСНИ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ЕБОЛА
РЪКОВОДСТВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - ENS4CARE