Кои сме ние?              
                        
Съсловието на професионалистите по здравни грижи е най-многобройното съсловие в здравеопазната система — около 50 000 души.
Защо професионалисти?
Защото то (съсловието) включва най-различни професии — медицински сестри, акушерки, лаборанти и т.н., т. е. всички единадесет вида професии, получавани в медицинските колежи, а също така професиите на ръководителите на здравните грижи от различни нива, преподавателите по здравни грижи в Медицинските колежи и факултети, и др.
Всички те притежават различни образователни степени — полувисше, специалист с висше професионално образование от колежите, бакалаври, магистри, доктори.
Всички те осъществяват различни видове грижи — промотивни, превантивни, диагностични, клинични, рехабилитационни, управление на грижите, обучение и т.н.
Те работят във всички видове структури, които имат отношение към здравеопазването — учебни, болнични, извънболнични, управленски, професионални, хосписни и др.
Мисията им е да задоволяват нуждите от здравни грижи за човека — болен или здрав, когато той не може (поради болест, възраст или недъг), не знае как или не трябва да ги осъществява сам.
Всъщност 2/3 от тях са медицински сестри и акушерки. Тук е мястото да уточним, че в западните страни само сестрите и акушерките завършват медицински колежи, които са различни степени — болногледачи, помощник-сестри, технически сестри (изпълнители), професионални сестри и акушерки, бакалаври, магистри и доктори, които са профилирани. Останалите професии, имащи отношение към грижите — като санитарни инспектори, лаборанти, рехабилитатори и др. завършват отделни специализирани училища. Затова и съсловните организации в западните страни са само на сестрите и акушерките. Затова и в цялата литература на запад се говори за сестринство (nursing), независимо за коя професия се отнася, и за "сестрински грижи", което е равностойно на нашето здравни грижи.
Затова и ние ще говорим предимно за медицински сестри,- които са 90% от нашите членове, като всички анализи и изводи, разбира се се отнасят и за акушерките, лаборантите, рехабилитаторите и др.
 
Нашият професионален празник е 12 Май!
Защо 12 Май?
КЛЕТВА
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ