ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ    - 2008

 

 

Необходими документи:

 

1.      Молба-декларация по образец;

2.      Удостоверение от работодателя, в което да бъде отразен трудовия стаж по специалността и този, положен в последните пет години, както и, че на лицето, кандидатстващо за сертификат не са налагани наказания за професионални нарушения /виж примерен образец/;

3.      Оригинал и ксерокопие на трудова книжка, в която е отразен описаният в удостоверението от работодателя трудов стаж;

4.      Оригинал и ксерокопие на диплома за базово медицинско образование;

5.      Оригинал и ксерокопие на описани в молба-декларацията други дипломи или удостоверения за проведени курсове;

6.      Медицинско свидетелство, удостоверяващо добро здравословно състояние за упражняване на професията.

 

 

 

Такси за сертифициране:

 

1.     Издаване на сертификат по нормална процедура

Такса: 40,00 лв.  Срок: 4 месеца

 

Таксата за сертифициране 40 /четиридесет / лв. се превежда само и единствено в банковата сметка на Централата на БАПЗГ :

IBAN BG60PIRB74241714026754, банков код PIRBBGSF, Пиреос - България АД, София клон Красно село.

От Централата се издава данъчен документ / фактура /. Не трябва да постъпват пари за сертификати в банковите сметки на Регионалните колегии. Всяко лице, което желае да се сертифицира, превежда сумата по банковата сметка на Централата и занася документите си в съответната Регионална колегия.

 

2.     Издаване на сертификат чрез спешна працедура

Такса: 80,00 лв.  Срок: 1 месец

 

Членовете на БАПЗГ, които заминават на работа в чужбина и се нуждаят от спешно издаване на сертификат, подават  молбите си лично (на място) в НСК, гр. София. Плащането се извършва също в гр. София. За тези лица е необходимо да представят документ за платен членски внос от РК или от касиера на дружеството, където е извършено плащането.

 

 

 

Условия за издаване на Сертификат за професионална квалификация

 

Лицата, работещи в България и в чужда страна се сертифицират съгласно Директива 2005/36/ЕО от 07.09.2005 г., при условие, че не са загубили права /работили са по специалността си законно 3 год. от последните пет, удостоверено с документ/.

Лицата с базова образователно-квалификационна степен „Специалист” имат право да кандидатстват за издаване на Сертификат, ако към момента на подаване на молба-декларацията за сертификация имат най-малко 1 (една) година трудов стаж по специалността, придобит непосредствено след завършване на образованието.

 

Лицата с базова образователно-квалификационна степен „Бакалавър” имат право да кандидатстват за издаване на Сертификат, ако към момента на подаване на молба-декларацията за сертификация имат най-малко 6 (шест) месеца трудов стаж по специалността, придобит непосредствено след завършване на образованието.

 

 

Регионалните колегии на БАПЗГ:

 

  1. сверяват копията с оригиналите на представените документи, заверяват: „вярно с оригинала”, подпис, печат и прилагат копие на платежното нареждане
  2. попълват информацията от всяка молба-декларация (дипломи, квалификационни курсове, трудов стаж) в регистъра на БАПЗГ, модул „Сертификация”.
  3. изпращат събраните молби, списъка на кандидатите за сертификация /по образец/ на хартиен носител и на електронната поща на НСК: nsk_sertifikaciq@abv.bg
  4. Копия на всички документи, приложени към молбите остават в РК.

 

 

Процедура в НСК:

 

1.      От момента на приемането на Молбата в НСК започва да тече четиримесечният или едномесечният срок за издаване на сертификат.

2.      Молба – декларацията на всеки член на БАПЗГ се съхранява в картотека на НСК.

3.      Постъпилите Молби се докладват на заседание на НСК.

4.      В срок до един или четири месеца от датата на приемане в НСК се издадава сертификат за квалификация на лицето или се изпраща уведомително писмо за повече данни.

5.      Сертификатът се подписва от председателя на БАПЗГ и председателя на НСК.

6.      Издадените сертификати се завеждат с номер в регистъра на НСК и се архивират в централния регистър на БАПЗГ.

7.      Сертификатът може да се издаде по ускорена процедура в срок от един месец, като за това се заплаща такса в двоен размер.

8.      Издадените сертификати се докладват на заседание на НСК.

9.      Издадените сертификати се предават срещу подпис на оторизиран представител или се изпращат с куриерска фирма в Регионалните колегии на БАПЗГ.