ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БАПЗГ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА

 

 

 

Въпрос

Отговор

1

Какъв документ е удостоверението за членство в БАПЗГ?

Удостоверението за членство в БАПЗГ е документ издаван от съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти. Документът се издава в съответствие с чл. 3, ал. 1 от ЗСОМСААМС.

2

Кой издава удостоверение за членство в БАПЗГ на профе-сионалистите по здравни грижи, упражняващи професията си извън територията на РБългария?

 

Удостоверение за членство в БАПЗГ се издава само от Централата на БАПЗГ.

 

3

Какви са необходимите условия за издаване на удостоверение за членство в БАПЗГ?

·        Членство в БАПЗГ съгласно §6 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗСОМСААМС;

·        професионалистите по здравни грижи, упражняващи професията извън територията на РБългария членуват в Централата на БАПЗГ за периода на престоя им в чужбина;

4

Какви са документите, необходими за издаване на удостоверение за членство в БАПЗГ?

І. За лица, нечленуващи в БАПЗГ към момента на подаване на документи за издаване на Удостоверение:

·        Диплома, удостоверяваща придобита квалификация по медицинска професия;

·        Трудова книжка;

·        Документ от последния работодател – по трудова книжка за наложени / липса на наложени наказания за професионални провинения;

·        Документ за платен по сметката на Централата членски внос до края на настоящата година ;

·        Документ за платена такса за издаване на удостоверение;

ІІ. За лица, членуващи в РК на БАПЗГ към момента на подаване на документи за издаване на Удостоверение

·        Всички документи по точка І. + документ от съответната РК на БАПЗГ, удостоверяващ платен членски внос;

5

В какъв вид трябва да представя документите – в оригинал, или като копие?

Документите, необходими за издаване на удостоверение за членство в БАПЗГ се представят с КОПИЯ, заедно с оригинали за сверка;

6

Трябва ли да подам лично документите за издаване на удостоверение за членство?

Като правило документите се подават лично, в случай на невъзможност документите могат да бъдат подадени и удостоверението получено от упълномощено лице.

7

Къде се подават документи за издаване на удостоверение за членство?

 

Документите се подават в БАПЗГ – Централа, гр. София, ул. „Казбек” №62, ет.2

8

Пред кого служи удостоверението за членство в БАПЗГ?

Удостоверението за членство в БАПЗГ се издава, за да послужи пред български и /или чуждестранни (след превод и легализация) административни органи;

9

Може ли да ми изпратите удостоверението по пощата?

Не. Получаването на готови удостоверения става само в Централата на БАПЗГ – лично или чрез лице, упълномощено с нотариално заверено пълномощно. Готови удостоверения не се изпращат по пощата!

10

Какви са сроковете за издаване на удостоверения?

  1. Нормална процедура – 5 работни дни;
  2. Спешна процедура – в следващия работен ден след датата на подаване на документите;

11

Какво е приемното време на отдел „Администрация” в БАПЗГ?

Приемно време от 10:00 до 12:00

                            от 14:00 до 16:00

Приемни дни: от понеделник до четвъртък