Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Ръководствата са изработени благодарение на финансиране по проект ENS4GARE на ЕС, ръководен от Европейската федерация на сестрите. ENS4CARE е тематична мрежа, която обединява 24 партньора  от Европа с основна цел да разпространи добри практики в областта на здравните грижи и социални дейности по отношение на използване на различни електронни устройства и чрез оценка и изграждане на консенсус да подготви Ръководства за здравословен начин на живот и профилактика, ранна диагностика и клинична практика, интегрирани грижи, усъвършенстване на уменията за висококвалифицирани роли и електронни изписване на рецепти от медицински сестри.
Предмет на дейността
Изработване на Ръководства, базирани върху доказателства, за внедряване на електронни услуги в областта на здравните грижи и социални дейности, изградени върху съществуващите добри практики между участниците в проекта и споделени опит и знания от цяла Европа.
Основна цел
Предоставяне на устойчиви механизми за подпомагане и подкрепа на научните изследвания в областта на електронно базирани здравни грижи и социални дейности.
Защо
Основната причина да се прави това е: иновативните, безопасни и ефективни национални здравни и социални системи зависят от въвеждането на високи технологии, използвани от медицинските сестри и социалните работници. Електронните услуги са ефективно средство за посрещане на предизвикателствата, произтичащи от застаряване на населението на цяла Европа, хроничните състояния, инвалидност, неепидемичните социално-значими заболявания.
За какво
За да се осигури ориентирана към пациента индивидуална грижа в устойчива здравно-социална система с приоритет към предпазване на здравето, чрез обединението на усилията на здравните и социални професионалисти за постигане на добро здраве и благоденствие.
ENS4CARE Ръководства
Интегрирани грижи
Трасирането на пътя напред към организирането на модели  за ефективни  здравни и социални грижи е ефикасен способ за интегрирането на здравни и социални услуги, което засилва връзките и координацията на медицинските сестри и социалните работници.
Превенция
Подпомагането на употребата на електронни устройства и приспособления като средства за промотиране на здравословен начин на живот и предпазване от болести улеснява работата на медицинските сестри и социалните работници през целия жизнен цикъл на човека.
Електронно предписване на лекарства от мед. сестри
Цели се подобряване на грижите чрез осигуряване на навременен достъп до лекарства и консумативи и разширяване на професионалните умения, което води до подобрена комуникация между общността, аптеките, социалните услуги и болниците.
Разширени роли
Промотирането на разширени роли на мед. сестри и социалните работници с цел подобряване на качеството, безопасността и ефективността на грижите допринася за устойчивостта на здравната и социална системи.
Клинична практика
Подпомагането на мед. сестри и социални работници с Ръководства за използване на електронни устройства в ежедневната им дейност повишава качеството на грижите и осигуряване на грижи по дистанционен път.
прочетете повече: тук
РЪКОВОДСТВА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - ENS4CARE