БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                          БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ 

                                                                                                                                                                                                                           НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

   ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ 
 
 
 

          

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от участниците в Националния протестен митинг

на медицинската общност в България,

проведен на 15.02.2007 г., гр. София

                          

             

ИСКАНИЯ: 
 
 

 1. Европейско финансиране за гарантиране на качествено и достъпно здравеопазване. Настояваме здравеопазването да стане основен приоритет на управляващите.

 

 1. Незабавно осигуряване на необходимия финансов ресурс чрез деблокиране на преходния остатък на НЗОК или от бюджетния излишък със законови промени.

 

 1. Незабавно възстановяване на договорното начало, чрез промяна в ЗЗО, която възстановява текстовете, съществували до декември 2005 г.

 

 1. Незабавна отмяна на решението на НЗОК от 02.02.2007 г., и спиране процедурите по сключване на индивидуални договори с изпълнителите на медицинска помощ до подписване на Анекс.

 

 1. Незабавно започване на преговори за Анекс към НРД 2006 с нови цени на медицинските услуги в съответствие с осигурения допълнителен финансов ресурс и отмяна на неадекватните санкции, съгласно р азпоредбите на ЗЗО.

     

 1. Създаване на ясна нормативна база и адекватно заплащане за медицинските дейности, финансирани от държавния бюджет.

     

 1. Приемане на предложени от БЛС и БАПЗГ промени в законодателството и подзаконовата уредба, които да гарантират участието на съсловните организации на всички нива, на които се вземат решения, касаещи техните членове, както и прехвърляне на функции и задължения от държавните органи на съсловните организации.

   

 1. Незабавно решаване на проблема с базовото образование на всички професии по здравни грижи и увеличаване на приема.

    Срок - 31.03.2007г. 

 1. Спешно регламентиране на съотношението медидинска сестра-пациент и на сестрински и акушерски практики за грижи в дома, финансирани от НЗОК.

    Срок - 01.04.2007 год. 

 1. Регламентиране на стартова заплата на професионалистите по здравни грижи в размер на една средна работна заплата за страната, а за лекари - две средни работни заплати.

    Срок - 01.04.2007 год. 

 1. Иницииране на промени в ЗЗО, регламентиращи обществен избор и контрол над НЗОК, финансово подсигурен основен пакет, адекватна база за здравноосигурителните вноски на лицата, осигурявани от държавата и поетапно повишаване на здравните вноски.

    Срок - незабавно. 

 1. Гаранции от управляващите за изпълнение на предизборните им ангажименти в сферата на финансиране на здравеопазването с осигуряване за 2008 год. на не по-малко от 6% от БВП.

    Срок - незабавно. 

 1. Спешно разглеждане и приемане на проектозаконите, отнасящи се до правата на пациентите.

   

 1. Във връзка със създадения правно-нормативен хаос и системните закононарушения на УС на НЗОК, председателя на същия да подаде оставка незабавно.

   

 1. Във връзка със системно уронване на авторитета на българските лекари и медицински професионалисти, министърът на здравеопазването да се извини публично.

 

 1. Среща с председателя на Народното събрание и министър-председателя, във връзка с изпълнението на исканията.

     

От 19.02.2007 год. Колегиите на БЛС и БАПЗГ в цялата страна ще преминат към предупредителни едночасови протестни действия. Ако исканията ни не бъдат изпълнени в посочените срокове, ще бъдат предприети национални ефективни протести на медицинската общност.