СЪДЪРЖАНИЕ
АКТУАЛНО
Ще отстояваме правата си компетентно и със самочувствие
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ
И. СТАМБОЛОВА и М. СПАСОВА
Комуникация в процеса на подбор на сестрински персонал
Д. КОНСТАНТИНОВА
Мястото на здравните грижи в социалните услуги
за хора с увреждания
Т. ПОПОВА, И. СТАМБОЛОВА и А. ДИМИТРОВА
Пасивното тютюнопушене и кардиоваскуларният риск
при деца на възраст от 3 до 11 години
Е. ДИМИТРОВА и С. ДЮЛГЕРОВА
Продължаващото обучение - възможност за професионална
реализация - самооценка на медицинските сестри,
работещи в болничната помощ
Ц. ХРИСТОВА
Значимата роля на акушерката в обучението и образованието на бременни
Т. ТОДОРОВА
Роля на комуникацията в управлението
на конфликтните ситуации на работното място
А. ГЕОРГИЕВА
Мнение на дипломанти, медицински сестри, лекари
и пациенти относно ролята и приноса на медицинската
сестра в процеса на получаване на информирано
съгласие на пациента
Ц. КОЛЕВА и И. СТАМБОЛОВА
Трудова мотивация на специалистите
по здравни грижи в ПСАГБАЛ "Света София"
СЪБИТИЯ
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ