СЪДЪРЖАНИЕ
 
АКТУАЛНО
Здравеопазването спешно се нуждае от надпартиен консенсус
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ
А. ЩЕРЕВ
Следдипломно обучение на акушерки
А. ЩЕРЕВ
Ролята на акушерките при проследяване на бременност
П. ДИЛОВА и С. АЛЕКСАНДРОВА-ЯНКУЛОВСКА
Достъпът до акушерка - гаранция за качеството на грижите в следродилния период
И. МИРЧЕВА, И. МИКОНЕН и Ю. АХО
Проектът ELLAN - Европейска рамка на основните компетенции за професионалисти по здравни и социални грижи, работещи със стари хора
М. КОТЕВА
Образование и обучение в областта на палиативните и хосписни грижи в Австрия
М. КОТЕВА
Хосписни и палиативни грижи в Австрия - съвременни тенденции
П. ВРАЧЕВА
SWOT анализ на обучението на студенти от специалност "Лекарски асистент" в Тракийски университет, Медицински факултет, Катедра "Здравни грижи", гр. Стара Загора
П. ВАСИЛЕВА
Проучване на удовлетвореността на специалистите по здравни грижи от обучението за разпознаване признаците на насилие и ролята им за предотвратяване и реагиране при дете в риск от насилие
СЪБИТИЯ
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ