СЪДЪРЖАНИЕ
 
 
АКТУАЛНО
М. ВАСИЛЕВА
Инвестициите в сестринството са инвестиции в доброто здравно състояние на нацията
НАУКА, ПРАКТИКА, ОБЗОРИ
Б. ТРАЙЧЕВА
Потребност от информиране на подрастващите момичета за рака на маточната шийка и неговата профилактика
Т. ЦВЕТКОВА
Иновативни подходи при оказване на грижи за деца със специални здравни нужди
М. ДРАГОМИРОВА
Влияние на професионалния стрес върху качеството на здравните грижи
Т. ЕВТИМОВА
Доверие към акушерската професия на пациентки от маргинални групи
Р. ПАСКАЛЕВА, В. ИВАНОВА, В. ПАВЛОВА
Мотивираност на студентите от специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" за активно участие в практическото обучение
Е. ВЛАДИМИРОВА, П. АСПАРУХОВА
Нагласи на медицинските сестри и студентите за подпомагане на пациентите с диабет на инсулинолечение
Х. СУРЧЕВА
Скрининг на хромозомни аномалии в първия триместър
Г. ГОГОВА
Карцином на маточната шийка
М. ПЕТРОВА
Роля на акушерките в процеса на информирано съгласие
СЪБИТИЯ
Рецензенти на публикуваните материали в този брой са: проф. Соня Тончева, дм; проф. Станка Маркова, дм и проф. Галина Чанева, дм.
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ