Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
МЕДИЦИНСКИТЕ ФЕЛДШЕРИ ВЗЕХА РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ БАПЗГ
По инициатива на фелдшерите - членове на БАПЗГ, днес 13.03.2015 г. от 10:00 часа в Централата на Асоциацията се състоя среща на медицинските фелдшери от страната. Домакини на събитието бяха председателят, заместник-председателите и главният секретар на Асоциацията. Присъстваха представители на 18 регионални колегии. Целта на днешната среща бе фелдшерите от различните РК на БАПЗГ да се запознаят, да изложат различните съществуващи проблеми, да обменаят контакти, да дискутират създаването на професионален консултативен съвет по подобие на създадените вече консултативни съвети на акушерките, на сестрите от училищно и детско здравеопазване, на психиатричните сестри.
Създаването на консултативен съвет е свързано с подаване на информация към УС на БАПЗГ за проблеми на фелдшерите, подготовка на становища по законопроекти и други нормативни документи, отнасящи се до специфични дейности в упражняването на професията и промени в правното й регламентиране.
След като създадоха своя контактна листа, участниците в срещата взеха решение да организират следващо събитие, в което участие да вземат по-голям брой фелдшери и измежду тях да бъдат избрани председател и заместник-председатели, които ще представляват консулативния съвет.
Участие в срещата взеха и активни членове на Сдружението на медицинските фелдшери, бакалаври по медицина в България, които връчиха на председателя на БАПЗГ вече известната в медийното пространство декларация и след поредица от гневни нападки срещу ръководството на БАПЗГ напуснаха залата.