Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Отворено писмо до медиите във връзка с подписването на НРД 2012
 
 
На 22.12.2011г. беше подписан НРД 2012 от БЛС и НЗОК. УС на БАПЗГ е сериозно разтревожен от допуснатите недоразумения, регламентиращи дейността в извънболничната помощ. Съгласно българското здравно законодателство Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи не е страна при подписване на НРД. Но като представител на около 50000 професионалисти по здравни грижи, без които системата на здравеопазване реално не може да функционира, ние сме дълбоко убедени, че е необходимо да бъдат чути и нашите предложения, касаещи съсловието. За съжаление въпреки обещанията на БЛС за сътрудничество, това не се случи.
Основен повод за моето писмо е чл.126 от НРД, съгласно който не е задължително ОПЛ да наема професионалисти по здравни грижи за осъществяване на своята дейност.
Чл. 126. (1) За нуждите на осъществяваната дейност лечебните заведения за ПИМП наемат медицински персонал, както следва:
1. при регистрирани над 2500 ЗЗОЛ при ОПЛ - лекар ;
2. при регистрирани над 3500 ЗЗОЛ при ОПЛ -  лекар на пълен работен ден.
(2) В случай по ал.1, т.2 при регистрирани над 3500 ЗЗОЛ при ОПЛ - един лекар на пълен работен ден и допълнително за всеки 2000 регистрирани над този брой ЗЗОЛ  още един лекар на пълен работен ден.
(3) За нуждите на осъществяваната дейност лечебните заведения за ПИМП могат наемат медицински специалист/и с образователно-квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" с оглед осигуряване на основния пакет от медицински услуги, съобразно техните потребности, размера, вида и територията.
 
За нас е необяснимо записаното в НРД извънболничната дейност да се осъществява предимно от лекари, както сме убедени, че не е по силите и на най-добрия лекар сам да обслужва 2500 ЗЗОЛ. НРД 2012 обрича българските пациенти от извънболничната сфера на липса на здравни грижи, които приоритетно се оказват от професионалистите по здравни грижи. Не е сериозно да се разчита на добрите намерения на ОПЛ да наемат допълнителен персонал, ако това не е изрично задължително. Все още не е решен проблема със сестринските практики за здравни грижи, които биха подпомогнали дейността на ОПЛ. И сега не е ясен статута на професионалистите по здравни грижи, наети от ОПЛ - нерегламентирано унизително заплащане, неспазване на изискванията на КТ за труд и почивки, невъзможност за участие във формите на продължаващото обучение.
Призоваваме всички партньори, които са страна при подписването на НРД 2012 да преосмислят вече подписаното от БЛС и НЗОК и да
 

приложат своите възможности за въздействие преди окончателното подписване на НРД 2012 и професионалистите по здравни грижи да бъдат отново включени в него. Напрежението в системата нараства и ако не се вземат правилните мерки, ще бъдем принудени да потърсим съдействие от международните ни партньорски организации и СЗО, които прокламират ценностите на извънболничните здравни грижи и сестринството.
Очакваме ползотворен диалог!
 
 
29.12.2011г.
Гр. София
Милка Василева
Председател на БАПЗГ