Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ
ОБСЪДИ ПРОБЛЕМИ НА СЪСЛОВИЕТО
СЪС ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР ПРОФ. Д-Р АННА-МАРИЯ БОРИСОВА
       
Срещата, състояла се на 4 май т. г. в Министерство на здравеопазването, премина делово и  според думите на министър Борисова, поставя началото на бъдещи по-тесни контакти за обсъждане и решаване на най-наболелите въпроси, отнасящи се до образованието,  реализацията и заплащането труда на професионалистите по здравни грижи. В срещата от страна на БАПЗГ взеха участие проф. д-р Станка Маркова -  председател на УС на БАПЗГ, Милка Василева - заместник председател, Дафинка Коцева - главен секретар, Мария Балевска - завеждащ "Връзки с обществеността", Петя Недкова - заместник председател на Националния съвет по качество, Маргарита Славчева - главна медицинска сестра в УНСБАЛ по ендокринология.
"Нито аз, нито вие можем сами да се справим с нерешените с години проблеми, затова ще разчитам на вашата помощ, както и на помощта на другите съсловни организации" - каза проф. Анна-Мария Борисова. Тя прие с разбиране прочетените от проф. д-р Станка Маркова предложения за предприемане на спешни мерки, които да спрат изтичането на кадри от системата и да подобрят здравните грижи в страната.
"Вие сте третият здравен министър, с когото обсъждаме  нашия т. нар. "Екшън-план за спасяване на сестринството". Поне досега  някакви реални резултати няма. Разчитаме този път да бъдем чути и нещата да се променят" - каза проф. Станка Маркова.
Министър Борисова се спря на всички предложени мерки и изказа мнението си по всяка една от тях. Оказа се, че по повечето предложения различия във виждането между нея и ръководството на БАПЗГ няма, което е гаранция, че наистина този път би могло да се постигне напредък и да се изведат здравните грижи на европейско равнище.
Проф. Маркова информира министър Борис
 
ова, че на среща на ръководството на БАПЗГ с председателя на Комисията по здравеопазване в Народното събрание д-р Лъчезар Иванов е взето  решение в началото на юни съвместно да се органицира Кръгла маса с участието на двете комисии в Парламента - на образованието и здравеопазването, и на министерствата по здравеопазване, образование, финанси и социална политика. Целта е да се вземе решение по всеки проблем, който се отнася към съответната институция, за да има положителен резултат, а не само да се говори и нищо да не случва.
За да стане ясно какво точно бе обсъждано на тази първа и твърде обнадеждаваща среща, публикуваме текста на писмото, което ръководството на БАПЗГ връчи на проф. Анна-Мария Борисова.
 
 
 
Изх.№74/03.05.2010 г.                 
 
До проф. д-р Анна-Мария Борисова,
Министър на здравеопазването
 
                                                        Т у к
 
 
 
        Уважаема г-жо Министър,
 
 
        БАПЗГ излага на Вашето внимание приоритетните проблеми на сестринството в България и предложения за подобряване на здравните грижи за населението.
 
Основен проблем: Критичен недостиг на мед. сестри в системата на здравеопазването поради:
1.        Неадекватно трудово възнаграждение, несъответстващо на положения труд, компенсиращ липсващите длъжности.
2.        Липса на възможности за професионално развитие и кариерно израстване.
3.        Липса на мотивация за обучение.
Предлагаме:
1.        Незабавно да се изработят Единни правила за разпределение на средствата в лечебните заведения.
2.        Незабавно да се приеме от МЗ Наредба за професионалните компетенции на професионалистите по здравни грижи, съгласно Закона за съсловната организация на мед. сестри, акушерките и асоциираните мед. специалисти.
3.        В спешен порядък да се приеме от МЗ Наредба за придобиване на специалност по отделен модул по направление "Здравни грижи".
4.        Обучение на всички специалности по направление "Здравни грижи" във факултети по "Здравни грижи" с 3-годишен редовен курс на обучение в бакалавърска програма и 1-годишен преддипломен платен стаж.
 
Основен проблем: Липса на здравни грижи в доболничната помощ
Предлагаме:
1.        Да се приеме промяна в ЗЛЗ и да се регламентират "центрове" за здравни грижи на място или в дома на пациента, управлявани от професионалисти по здравни грижи и работещи на принципа на интердисциплинарния екип.
2.        Да се регламентира заплащането на дейностите в тези служби.
3.        Да се утвърдят клинични пътеки за долекуване и сестрински грижи.
 
Основен проблем: Липса и некачествени здравни грижи в болниците, поради липса на кадри
Предлагаме:
1. Да се подготвят стандарти за здравни грижи и да се регламентира съотношението мед. сестри:пациенти, съобразно спецификата на лечебното заведение с участието на експерти от БАПЗГ.
2. Да се изгради статут на професията "болногледач /здравен асистент/ ", който ще осъществява базови здравни грижи под ръководството на мед. сестри.
 
Основен проблем: Липса на представителство на съсловието от четвъртото направление в медицината (здравни грижи) на всички нива на изпълнителната власт:
- липса на структура по здравни грижи към МЗ;
- липса на експерт по здравни грижи при изработване на медицински стандарти;
- при изработване на нормативни документи и Закона за лечебните заведения съсловието и дейността му е игнорирана.
        Предлагаме :
- да се създаде структура по "Зравни грижи" към МЗ;
-  да има експерт по здравни грижи при изработване на медицински стандарти.
 
03.05.2010 г.                                С уважение :
гр. София                                        Проф. д-р Станка Маркова,
                                                Председател на УС на БАПЗГ