Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СЪВЕТЪТ  НА ГЛАВНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОБСЪДИ  И ПРИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ
 
 
 
На заседание, проведено на 5 декември 2009 г. в Александровска болница в столицата, Съветът на главните медицински сестри обсъди и прие предложения за промени и допълнения в "Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява намалено работно  време", в "Наредба за работното време, почивките и отпуските", в Колективния трудов договор в отрасъл "Здравеопазване", в Закона за лечебните заведения, в Наредба № 34 и т. н.
Всички предложения са свързани с подобряване статута на професионалистите по здравни грижи:  по-висока начална и основна месечна заплата за заемащи позиция старша и главна медицинска сестра и др.; допълнително трудово възнаграждение за придобита специалност за професионалист по здравни грижи; по-добри условия при сключване на трудови договори; включване на нови специалности за придобиване на специалност /Наредба № 34/ и др.
Заместник председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева запозна присъстващите с международната дейност на съсловната организация и методите на работа на лидерска позиция, разгледани на форум на Международната сестринска организация. Главният секретар Дафинка Коцева говори по въпроси, свързани с финансовата дисциплина и за приетия на Национален съвет "Правилник за поддържане на регистъра". Мария Спасова, ръководител на сформираното наскоро ново направление  "Здравни проекти", информира за хода на работата по създаването на Център за професионално обучение и на Бюро за социални услуги.
                                                                Пресцентър