Проект!

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕТА С ПРОТОКОЛ № 6  10.06.2006 г.  на  НСК

 

 

 

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Медицинската сестра в България е лице с висше образование, получило диплом от висше училище, признато от  държавата и обучението в него съответства на държавните изисквания за обучение на образователна степен „бакалавър” по здравни грижи  с професионална квалификация - „медицинска сестра”. Нивото й на подготовката отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика, както и на нейното непрекъснато развитие.

Медицинската сестра работи съвместно и във взаимодействие с лекаря, като изпълнява отговорни задачи в различни сектори на здравеопазването, полагайки комплексни грижи за физическото, психическото и социалното здраве на населението. Извършва превантивна дейност, свързана със социално значимите заболявания.

За изпълнение на многостранните и отговорни задачи медицинската сестра притежава знания относно профилактиката, промоцията, диагностиката, лечението и рехабилитацията при различните заболявания.       

Определения:

Сестринството е дисциплина, фокусирана в подпомагането на човека, семейството или общността в достигането или поддържането на оптимално здраве и живот.

Модерните дефиниции определят сестринството като науката и изкуството, която се фокусира върху поддържането на  качеството на живот, което е индивидуално за всеки човек и е изградено на базата на неговия житейски опит.

Сестринството е приложно-практическа наука с уникална структура на познанието, която използва принципи от физическите, биологическите и поведенческите науки. Основна грижа е холистичната грижа за човека. Фокус на сестринството е здравната промоция, поддържане, лечение и възстановяване, подкрепа и терминални грижи за отделните личности от различни възрасти, като се вземат пред вид  факторите, които влияят от средата като цяло.          

 

ІІ. ОБЕМ НА ТЕОРЕТИЧНАТА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА

1.      Предпазва, поддържа, възстановява и подобрява здравето на лицата и независимостта на виталните им, физически и психически функции, като се съобразяват с личността на всеки един от тях и с техните психологически, икономически и културни особености.

2.      Познава общите и специални сестрински грижи за болния, сестринската медицинска техника в провеждането на лечебно-диагностичния процес.

3.       Наблюдава измерва и регистрира основните жизнени показатели, които служат за наблюдение на остро състояние на пациента – дишане, пулс, температура, кръвно налягане, диуреза, зенични рефлекси, наблюдение на съзнанието.  

4.      Познава основно анатомичните органи на човешкото тяло, тяхната физиология и патологични отклонения.

5.      Познава учението за диетите, тяхното профилактично и терапевтично приложение, обработка и качество на храните, екологични норми и изисквания за рационално хранене.

6.      Познава  микробиологичната профилактика.

7.      Познава причинителите на инфекциозните заболявания, пътища на разпространение и борба с тях, имунопрофилактика.

8.      Познава  действието на лекарствените вещества по групи – терапевтична и токсична доза, тяхното приложение и дозировка./ на лекарствените вещества./

9.      Ползва латински в медицинската практика.

10.  Познава етиологията, патогенезата, клиниката, лечението и профилактиката на отделните заболявания на вътрешните органи.

11.  Познава хирургичните заболявания, поведението на медицинската сестра при усложнения и спешни състояния – профилактични мерки, поведение, реакция, действия. Оказва необходимата долекарска помощ.

12.  Познава реанимационните и анестезиологичните проблеми и интензивната терапия.

13.  Познава акушеро-гинекологичните, кожно-венерологичните, офталмологичните, отоларингологичните заболявания.

14.  Познава  особеностите на нервните и психичните заболявания.

15.  Познава основите на медицинската генетика.

16.  Познава основите на физиотерапията и физиотерапевтичните процедури.

17.  Участва  в клиничното наблюдение на пациентии, в прилагането на терапията, в подготовката на различни видове изследвания..

18.  Познава особеностите на физическото, психическото развитие на децата и  детските заболявания.

19.  Познава детската психология и педагогика. Организира работата в детски ясли, дом „ Майка и дете”, детски градини и училища. Организира здравна просвета на ученици и родители.

20.  Владее всички фундаментални принципи, отнасящи се до личността на болния, всички етични проблеми, касаещи медицинското обслужване, съчетавайки познанията по медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология.

21.  Извършва превантивна дейност относно социално значимите заболявания.

22.  Благоприятства укрепването, адаптирането и възвръщането на лицата в тяхното семейство и социална среда.

23.  Познава методите за промоция на здравето – общественото „групово” здраве, фактори, влияещи върху него, организация на здравеопазването и провеждането на профилактика. Познава Националната здравна стратегия.

24.  Познава социалното и здравното законодателство.

25.  Познава организацията на водене на дородов патронаж на новородено и деца до три годишна възраст на домашен дневен стационар, диспансеризация, провеждане на масови профилактични прегледи, откриване на остри заразни заболявания, водене на отчетна и учетна документация, имунизации, ваксини. Организация на сестрински грижи в социални заведения, в домашен социален патронаж, организация на работа в старчески домове, домове за деца и юноши и други заведения за социални грижи.

26.  Притежава компютърна грамотност.    

27.  Познава основната медицинска апаратура  - устройство, приложение, начин на действие, охрана на труда, грижи, съхранение и отговорност.

28.  Познава общата характеристика на  бедствените ситуации, радиационни и аварийни увреждания и др.

29.  Познава основните хигиенни изисквания, свързани с бита, труда, храненето и влиянието на околната среда върху човека.

30.  Притежава умения да преценява и предотвратява  страданието на лицата и спомага за тяхното облекчаване.

31.  Съдейства за събирането на информация и за методите, които ще бъдат използвани от лекаря, за да постави сестринска диагноза.

32.  Притежава отлични комуникативни способности.

33.  Участва в оценяване нивото на независимост на лицата.

34.  Полага грижи за пациентите в терминален стадий за достоен завършек на живота им.                  

 

ІІІ. ОБЕМ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ИЗВЪРШВА  МЕДИЦИНСКАТА  СЕСТРА

1.Самостоятелни дейности и грижи за пациента

1.1.Подпомагане на дишането:

1.1.1.Наблюдава, изследва, измерва и регистрира дишането на пациента.

1.1.2.Наблюдава и поддържа проходимостта на горните дихателни пътища.

1.1.3.Извършва контрол на замърсяване, влажност, температура и дразнители във въздуха.

1.1.4.В условия на спешност извършва изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж.

1.1.5.Извършва аспирация на секрети на интубиран и неинтубиран пациент.

1.1.6.Извършва ръчна  и инструментална вентилация с маска, провежда кислородотерапия чрез маска, палатка, назален катетър от бутилка и централна кислородна инсталация.

1.1.7.Извършва профилактика на застойните дихателни инфекции чрез дихателна гимнастика и аерация.

1.2.Подпомагане на хранене и приемане на течности.

1.2.1. Подпомага пациента при хранене.

1.2.2.Храни тежко болни пациенти, извършва хранене чрез сонда и парентерално.

1.2.3.Контролира хигиената на хранене.

1.2.4.Регистрира хранителния и водния баланс на пациентите, намиращи се на ентерално и парентерално хранене и поддържа средствата, осигуряващи това хранене.

1.2.5.Познава и прилага стандартите за ръст и тегло, при извършване на измервания.

1.2.6. Прилага изискванията при диетичното хранене.

1.2.7. Участва в избора и приготвянето на храната.

1.2.8. Работи съвместно с диетолог или инструктор по хранене.

      1.3.Подпомагане на отделянето /дефикация и уриниране/.

1.3.1.Наблюдава отделителните функции на организма. Регистрира вида и количеството на екскрециите и секрециите.

1.3.2.Полага грижи и наблюдение на болни на ренална и перитонеална диализа.

1.4.Подпомагане на движението.

1.4.1.Поставя пациентите  в подходящо положение, съобразено с патологията или недъга им.

1.4.2.Подпомага придвижването на пациента самостоятелно или с помощни средства.

1.4.3.Планира и контролира двигателния режим на пациента според естеството на заболяването му.

1.4.4.Обучава пациента в техники за движение.

1.4.5.Владее и прилага щадящи техники за персонала при подпомагане движението на пациента.

1.4.6.Извършва профилактика на декубитус.

1.4.7.Наблюдава пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.  

1.5.При сън и почивка.

1.5.1.Полага грижи  за  подготовката  и  наблюдава  отдиха и съня.

1.5.2.Извършва тоалет преди сън. Придава подходящо положение  в леглото за сън.

1.5.3.Привежда спалното бельо в добро и подходящо за сън състояние.

1.5.4.Осигурява спокойна среда, емоционален комфорт и оптимални условия за сън и почивка на пациента.

1.5.5.Контролира приема на сънотворни средства от пациента.

1.6.При обличане и събличане.

1.6.1.Медицинската сестра подпомага пациента да направи избор на подходящо облекло според своята индивидуалност и здравословно състояние.

1.6.2.Медицинската сестра предоставя физичска помощ при обличане и събличане на пациента.

1.7.При поддържане на оптималн температура.

1.7.1.Познава физиологичните принципи на топлообразуването и топлоотделянето.

1.7.2.Прилага процедури за поддържане на нормална телесна температура.

1.7.3.Прилага профилактични мерки за предотвратяване на преохлаждане и претопляне на пациента.

1.7.4.Познава и прилага закалителни процедури и мероприятия за пациента. 

1.8.При поддържане на тялото чисто.

1.8.1.Извършва комплекс от мероприятия за поддържане на лична хигиена и комфорт на болния.

1.8.2.Осъществява лечебно-охранителен режим на болния.

1.8.3.Извършва общи и специални тоалети / сутрешен, вечерен, интимен, на нос, уши, очи, нос/.

1.8.4.Извършва профилактичен тоалет против декубитус.

1.8.5.Извършна тоалет при пациетти с декубитус.

1.8.6.Извършва къпане на кърмаче и възрастен.

1.8.7.Подпомага пациента при ресане на косата, бръснене, измиване на кожата и кожните гънки.

1.8.8.Подпомага пациента при избора на козметични средства за тоалет на деца и възразстни.

1.9.При избягване на опасности.

1.9.1.Подпомага пациента да се предпазва от механични наранявания и травми.

1.9.2.Контролира рисковете на околната среда, свързани с опасност за здравето на пациента и намалява до минимум вероятността от физическо увреждане.

1.9.3.Изработва и прилага програми за за профилактика на инциденти в домашна и болнична обстановка.

1.9.4.Използва лични приедпазни средства при извършване на манипулации, процедури и грижи.

1.9.5.Работи в съответствие с изискванията и стандартите за предпазване и предотвратяване на разпространение на ВБИ.

1.10.При комуникации.

1.10.1.Оказва психологична помощ и поддръжка на пациента и неговите близки.

1.10.2.Провежда разговори за прием  и ориентация на пациенти.

1.10.3.Подпомага пациента да комуникира с лекаря и другите пациенти.

1.10.4.Общува с цел терапевтична помощ.

1.10.5.Дава сведения на близките на пациента в рамките на своята компетентност / хранене, психоемоционално състояние, двигателна активност и др./

1.10.6.Осигурява условия на пациента за комуникация с неговите близки / свиждане, телефонни разговори и др./

1.10.7. Отговаря за неразпространението на конфиденциална за пациента информация.

1.10.8. Изготвя и предоставя устни и писмени доклади на лекаря за състоянието на поверените й пациенти.

1.10.9. Организира  и води  дейности със социалнотерапевтична цел.     

1.11.При изповядване на религията.

1.11.1.Извършва сестрински грижи, зачитайки религиозните убежденя на пациента.

      1.11.2.Осигурява при желание от страна на пациента духовно лице.

1.12.При извършване на работа.

      1.12.1.Участва в екип с физиотерапевти и трудотерапевти  в рехабилитацията на пациента.

1.12.2.Наблюдава интересите на пациента към работата и го насочва към извършване на дейност, чрез която той се чуства полезен.

1.13.При развлечения.

1.13.1.Осигурява на пациента развлечения според състоянието и желанието му./ четене на книги, разходки, дневни занимания, игри и др./

1.14.При обучение.

1.14.1.Обучава пациента в принципите на здравословното хранене и здравословния начин на живот.

1.14.2.Провежда обучение за ресоциализация и адаптация на пациенти след операции, при хронични заболявания и др.

      1.14.3.Обучава пациента относно провеждане на медикаментозна терапия.

1.14.4.Обучава пациента и неговите близки за получаване на умения за справяне при остро настъпили /спешни /рискови състояния.

1.15.При други грижи:

      1.15.1.Полага грижи и наблюдава общото състояние на новородени деца.

1.15.2.Осъществяване на активно наблюдение на новородени деца, поставени в кувьоз.

1.15.3.Полага и регистрира специални сестрински грижи при за пациенти в стерилна среда.

1.15.4.Провежда назначената от лекар медикаментозна профилактика на венозна тромбоза,   имуносупресия и др.

1.15.5.Наблюдение на къси катетри – венозни, артериални, пъпни, външночерепни.

1.15.6.Наблюдение на общо състояние на пациенти след инвазивни манипулации и процедури - пункции, лапароскопски, бронхоскопски, гастроскопски, цистоскопски, колоноскопски.

1.15.7.Изследва пациента за външни паразити и извършва процедури по обезпаразитяване.

1.15.8.Подготвя и подпомага пациента при провеждане на клинико-лабораторни изследвания.

1.15.9.Организира получаването на резултати от проведени изследвания.

1.15.10.Упражнява контрол  при приемане на предписаните медикаменти и проследява тяхното въздействие върху пациента.

1.15.11. Обгрижва  и наблюдава  на пациенти, поставени в стерилна среда.

1.15.12..Познава медикаментозната  профилактика на венозна тромбоза.

1.15.13.Оценява  основните показатели, които служат за наблюдение на здравословното състояние на пациента: температура, пулс, кръвно налягане, диуреза, антропометрични измервания, зенични рефлекси, дерматологична симптоматика, наблюдение на проявите на съзнание.

1.15.14. Осъществява  и наблюдава  превръзки и бандажи.

      1.15.15.Прилага профилактика и грижи за декубитус.

1.15.16.Подготвя пациентите  за операция –  полага предоперативни грижи за кожата на болния и   участва в психопрофилактичната  подготовка за интервенцията.

1.15.17.Наблюдава  пациент с гипсова и друга обездвижваща превръзка за произтичащи усложнения.

1.15.18.Наблюдава  скарификации, инжекции и перфузии.     

1.15.19.Наблюдава поставени  къси катетри – венозни, артериални, външно-черепни и пъпни.

1.15.20.Наблюдава пациенти, на които е направена пункция с диагностична и терапевтична цел.

1.15.21.Изследва пациентите за  външни паразитози и да  полага на грижи за засегнати лица.

1.15.22.Събира данни, получени след лабораторни изследвания на урина и кръв.

1.15.23.Оказва  психологична помощ и поддръжка на болните.  

2.Дейности и грижи по лекарско предписание

2.1.Извършва скарификации, инжекции и перфузии / без продукти от човешки произход, които предварително се нуждаят от задължителен контрол за съвместимост/.

2.2.Извършва скарификации и инжекции за ваксини.

2.3.Поставя и сваля катетър или перфузионна игла в повърхностна вена на крайниците или във външно-черепна вена.

2.4.Наблюдава поставени централни венозни катетри и инплантирани системи за съдов достъп, поставени от лекар.

2.5.Извършва /поставя /инжекции и перфузии в тези централни венозни катетри и тези системи.

2.6.Дава медикаменти на пациентите.

2.7.Поставя, наблюдава  и изважда  новородени от кувьоз.

2.8.Поставя и наблюдава новородено, нуждаещо се от фототерапия.

2.9.Наблюдава  хранителния режим на кърмаче със смущения в храненето.

2.10.Подновява медикаментозни превръзки.

2.11.Осъществява и наблюдава специфични превръзки.

2.12.Подготовя и извършва свалянето на конци, дренове и сонди. Наблюдава  пациента след манипулацията.

2.13.Поставя поддържащи бандажи.

2.14.Поставя катетър на жена за вземане на стерилна урина, промивка, впръскване в пикочния мехур на медикаменти.

2.15.Извършва перианален тоалет.

2.16.Извършва вагинална промивка.

2.17.Поставя газова тръба.

2.18.Извършва клизми.

2.19.Обработва, промива  и наблюдава  рана, фистула или стома.

2.20.Полага грижи и наблюдава направена  пластика.

2.21.Осъществява грижи и наблюдение на хронични лезии.

2.22.Осъществява грижи и наблюдение на интубиран или трахеостомиран пациент, като първата  смяна на канюлата на трахеостамата се извършва от лекар.

2.23.Участва  в лечението на хипотермия и хиперемия.

2.24.Дава медикаментозни продукти в аерозални опаковки.

2.25.Полага  грижи за устната кухина на болния с прилагане на медикаментозни продукти и при нужда инструментална помощ.

2.26.Прави промивка на око с накапване на колир.

2.27.Прави промивка на синуси посредсвом катедри поставени от лекар.

2.28.Прави промивка на уши и медикаментозно накапване.

2.29.Регистрира ЕКГ.

2.30.Проверява  функционирането на обичайните апарати за изкуствена вентилация и за мониторно изследване и да контролира различните показатели. Наблюдава  пациентите,  поставени на тези апарати.

2.32.Наблюдава пациенти на кислобарна кислородна терапия и в случай на нужда   да поставя хипербарна камера.

2.33.Включва, наблюдава  и изключва  ренална и периотониална диализа и на система за плазмообмен.

2.34.Сваля  гипсова или друга обездвижваща превръка.

2.35.Взема венозна или капилярна кръв.

2.36.Осъществява безкръвни вземания на кожа и кожни придатъци или на напосредствено достъпни лигавици.

2.37.Участва  в осъществяването на потни тестове и събиране на слъзни секрети.

2.38.Взема стерилна урина.  Повтаря се

2.39.Дава  технически указания преди вземане на материал за медико-биологични анализи.

2.40.Осъществява грижи и наблюдение на пациенти при санитарно транспортиране между лечебните заведения.

2.41.Участва в рамките на полидисциплинарен екип в техники с психотерапевтична цел.

  1. Дейности и грижи, които се извършват в присъствието и под контрол на лекар.

3.1.Поставяне на  първа инжекция от серия алергени.

3.2.Първо поставяне на катетър на болен с ретенция на урина.

3.3.Регистриране на ЕКГ и ЕЕГ при дозирана работа или употреба на модифициращи медикаменти.

3.4.Измерване и отчитане на хемодинамичното налягане с използване на техники, които могат да доведат до странични явления.

3.5.Действия, предприети при застрашаващи живота ситуации.

3.6.Дейности в опрационен блок свързани с осъществяването на превръзки помощ и обслужване с инструменти. Този вид дейности приоритетно се изпълняват от медицинската сестра, която има специализация за операционна сестра.

3.7.Подготовка, използване и наблюдение на апаратите за извънтелесно кръвообръщение.

3.8.Поставяне на гипсови и други обездвижващи превръзки.

3.9.Спешно санитарно транспортиране между лечебни заведения извършени в рамките на службите за бърза и неотложна медицинска помощ и реанимация.

3.10.Санитарно транспортиране с медицинско обслужване от мястото на злополуката до лечебното заведение извършено в рамките на БНМП.

3.11.Шокова терапия.

3.12.Инсулино терапия.

4. Дейности и грижи, които се извършват по писмено лекарско предписание, качествено и количествено, датирано и подписано, при условие, че лекарят може да се намеси във всеки момент.

4.1.Инжектиране и перфузии на продукти от човешки произход, които предварително се нуждаят от задължителен контрол за съвместимост.

4.2.Поставяне на пневматичен турникет за хирургични цели.

4.3.Грижи и наблюдение на оперирани пациенти след завършване на интервенцията.

4.4.Снемане на централни венозни катетри.

4.5.Лечение за отказване на вредни навици.

4.6.Сънна терапия.

4.7.Водни процедури с психиатрична индикация.

5.Дейности и грижи, които се извършват в ситуация на спешност при отсъствие на лекар

5.1.В тези случаи медицинската сестра извършва необходимата долекарска помощ. Тези нейни действия трябва веднага, щом е възможно да бъдат регистрирани от нея в писмен, датиран и подписан отчет, който се предава на лекаря.

5.2.В случаите, когато спешната ситуация е възникнала извън здравното заведение, медицинската сестра решава какво трябва да предприеме до намесата на лекаря. Тя взема всички мерки, за да заведе пациента до здравната служба, която е най-подходяща за неговия случай.

6.Промотивни, профилактични и образователни дейности, съобразно професионалния сектор.

6.1. първоначално и постоянно обучение на сестринския персонал в здравните заведения и на друг персонал;

6.2. подготовка на обучаващите се стажанти;

6.3. обучаване, профилактика и възпитание на пациента и близките му;

6.4. изследване в областта на сестринските грижи;

6.5.Тя участва в действия за:

6.5.1.Профилактика и възпитание в областта на хигиената, на индивидуалното ни колективното здраве, по-специално на всичко, което засяга борбата със заболяванията, пренасяни по полов път, със СПИН, с рака, токсикоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето, малтретирането, трудовите и битовите злополуки.

6.5.2.Откриване на сетивни смущения, на недъзи или аномалии на скелета, на професионални или ендемични заболявания.

6.5.3.Сексуално информиране или информиране в областта на психическото здраве.

6.5.4.Изследване в областта на епидемиологията, ергономията, хигиената и безопасността.

6.5.5.Спасяване в дейности при бедствени ситуации и при оказване на хуманитарна помощ.

6.5.6.При осъществяване на всички свои дейности, медицинската сестра спазва правилата за асептика и антисептика.

 

ІV.МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА МОЖЕ ДА РАБОТИ:

      Придобитият обем теоретични знания и практически умения на медицинската сестра й позволява да работи в различни сектори на здравеопазната система: специализирани лечебни заведения, санитарно-курортни заведения, научно-изследователски медицински институти, детски заведения, отделения за новородени, профилакториуми, в детски заведения за отглеждане и възпитание, училищни кабинети, старчески домове и други социални заведения.