Проект!

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „ФЕЛДШЕР”

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ ФЕЛДШЕР

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР”

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  ФЕЛДШЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЕТА С ПРОТОКОЛ № 11  09.12.2006 г.  на  НСК

 

 

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

 

         Медицинският фелдшер е лице с висше образование получил диплом от Медицински колеж, който е признат от държавата и обучението в него съответства на държавните изисквания за обучение по образователна степен “Специалист по здравни грижи”, с професионална квалификация – МЕДИЦИНСКИ ФЕЛДШEP.

Нивото на професионална квалификацияа отговаря на съвременните постижения на медицинската наука и практика, както и на новостите и непрекъснатото й  развитие в частност в областта на спешната и неотложна медицинска помощ.

Подготвените специалисти могат да извършат самостоятелно или в екип под ръководството на лекар квалифицирана и компетентна медицинска помощ при всякакви условия. За изпълнение на многостранните и отговорни задачи медицинския фелдшер притежава солидни знания относно диагностиката, лечението, рехабилитацията, профилактиката и промоцията на различните заболявания. Извършва превантивна дейност свързана със социално значимите заболявания.

Професията на медицинския фелдшер изисква динамичност, самостоятелност, работа на смени и при трудни условия .Тя е професия с особенно високи изисквания към личността и професионални качества на на специалиста.

Медицинския фелдшер работи при условия на емоционално натоварване и интелектуално напрежение, с голямо разнообразие на междуличностни контакти.

 

ІІ. Медицинският фелдшер притежава;

 

 При изпълнението на многостранните и отговорни задачи в здравеопазването медицинският фелдшер притежава умения за:

            1. Наблюдение, анализиране и констатиране на физическите и психически реакции на пациента.

2 . Овладяване снемането на анамнеза, физикалните и инструментални методи на изследване, за правилното поставяне на диагноза и прилагане на адекватно лечение.

            3. Изпълнява технически дейности, свързани с грижите за болния при определяне на диагнозата, прилагане на лечението и на профилактичните мероприятия.

            4. Притежава задълбочени познания по етиологията, патогенезата, клиниката, диагнозата, диференциалната диагноза, профилактиката, лечението и рехабилитацията на различните патологии на вътрешните, детските, хирургическите, нервните и психични, кожно-венерическите, очните и ушните, инфекциозните заболявания.

            5. Притежава задълбочени познания по предклиничните фундаментални науки – анатомия, физиология, микробиология, патоанатомия, патофизиология и фармакология.

Ø      Познания в областта на социалните науки медицинска психология, медицинска социология, медицинска етика и деонтология   за правилно решаване на възникналите социално-психологични и морално-етични проблеми в ежедневната работа.

Ø      Чуждоезична подготовка за получаване на бърза и ефективна информация, за обмен на опит с чужди специалисти и следене на световните достижения на медицинската наука и практика.

Ø      Базови умения и знания в областта на здравните грижи почиващи на основните концепции и принципи за запазването и възстановяването на човешкото здраве.

Ø      Основни умения за работа с компютър и познания в областта на информатиката.

Ø      Ползва латинския език и терминология в своята медицинска практика.

Ø      Системно да полага грижи за своята професионална подготовка чрез самоподготовка, курсове и други форми на следдипломна квалификация.

Ø      Теоретични знания и практически умения за предпазване, подържане, възстановяване и подобряване здравето на лицата и независимостта на виталните им, физически ипсихични функции, като се съобразяват с личността  на всеки един от тях и с техните социално-психологически, икономически и културни особенности.

Ø      Познава учението за диетите, тяхното профилактично и терапевтично приложение, обработка и качество на храните, екологични норми и изисквания за рационално хранене.

 

 

ІІІ. КОМПЕТЕНЦИИ НА МЕДИЦИНСКИЯ ФЕЛДШЕР

 

            1. Основни дейности:

 

1.1. Произтичащи от независимите функции на медицинския фелдшер:

Ø      Диагностична и терапевтична в рамките на своите компетенции;

Ø      Хигиенно-противоепидемична;

Ø      Медико-социална;

Ø      Възпитателна и здравнопросветна;

Ø      Рехабилитационна.

 

1.2. Произтичащи от зависимите функции на медицинския фелдшер:

Ø      Грижи за леглото и обща хигиена на болния;

Ø      Наблюдение и грижи за състоянието на болния, за функцията на съответните органи и техните болестни промени;

Ø      Извършване на лечебни и диагностични дейности;

Ø      Наблюдение и контрол на лечебното и рационалното хранене

 

2. Наблюдение и грижи за болния:

Ø      Грижи за хигиената на тялото

Ø      Сутрешен тоалет

Ø      Вечерен тоалет

Ø      Профилактика на декубитуса

Ø      Грижи за устата, очите, ушите и носа

Ø      Поддържане проходимостта на горните дихателни пътища

Ø      Измерване на параметрите на различните биологични функции: пулс, кръвно налягане, дишане, температура /стойности/, диуреза.

Ø      Наблюдение на външния вид, двигателната активност и конфорта на болния

Ø      Клинично наблюдение върху динамиката на развитие на болестния процес.

 

3. Технически дейности.

 

            В изпълнение на своите функции медицинския фелдшер има право да извършва следните дейности и манипулации:

Ø      Подготовка и извършване преглед на пациент;

Ø      Поставяне на ваксини и серуми;

Ø      Проби за чувствителност;

Ø      Мускулни, венозни, подкожни, въвкожни инжекции;

Ø      Венозни и подкожни перфузии;

Ø      Поставяне на периферен венозен катетър;

Ø      Фиксиращи и кръвоспиращи превръзки;

Ø      Поставяне и подновяване на медикаментозни превръзки;

Ø      Прилагане на локална анестезия;

Ø      Извършване на инцизии на абцес, панарициум, флегмон, фурумкул и карбулкул;

Ø      Първична хирургична обрабобтка на рани. Извършване шев на повърхностни рани. Сваляне на конци и дренове;

Ø      Имобилизация при фрактури-временна;

Ø      Поставяне на сонди: стомашна с цел промивка на стомаха; назофарингиален катетър; катетеризация на пикочен мехур с мек катетър;

Ø      Вагинална промивка;

Ø      Инхалации

Ø      Сърдечно-белодробна реанимация: без технически средства; с технически средства;

Ø      Вземане на биологични материали – кръв, урина, фекалии и др. за различни видове изследвания;

Ø      Подготовка за кръвопреливане;

Ø      Парентерално хранене;

Ø      Клизми;

Ø      Физиолечебни процедури при приложение на естествени физикални фактори;

Ø      Работа с медицинска техника и апаратура: Амбу, ЕКГ – апарат, Аспиратор, Перфузор;

Ø      Ендотрахиална трахиация и лаваус на трехеобронхиалното дърво;

Ø      Провежда профилактични и противоепидемични мерки в заразените огнища;

Ø      Организира  и извършва текуща и крайна дезинфекция;

Ø      Провежда текущ санитарен контрол на питейни води и хранителни продукти;

Ø      Участва в организирането и провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията, в провеждането на детската и женска консултация;

 

3.1. Технически дейности в условия на спешност:

 

Ø      Работа с Дефибрилатор в случаи на спешност след придообити компетенции

Ø      Водене на раждане в извънболнична обстановка до момента на транспортиране в ЛЗ.

Ø      Отстраняване на повърхностни чужди тела.

 

4. Комуникативни дейности.

 

Ø      Посрещане и ориентиране на пациент;

Ø      Помощ и психологическа подкрепа;

Ø      Връзка със семейството и близките на пациента;

Ø      Информиране на пациента и семейството му в рамките на придобитите компетенции;

Ø      Комуникации със специализирани спешни и достационарни здравни заведения;

Ø      Комуникации със социални звена;

 

5. Приобщаващи дейности.

 

Ø      Обучение на помощния персонал;

Ø      Прием и обучение на стажанти;

Ø      Взаимодействие с органите на изпълнителната власт и управленчески органи на здравеопазването;

Ø      Взаимоотношения с обществени организации;

Ø      Обучение на пациента и семейството му

 

6. Автономна и ръководна дейност.

 

Ø      Медицинският фелдшер планира дейността си при самостоятелна работа и поема отговорност за нея;

Ø      Води учетна и отчетна документация;

Ø      Ръководи дейността на здравния персонал на негово подчинение;

 

7. Други дейности.

 

Ø      Участие в проучването, оценката и контрола на жизнената среда;

Ø      Участие в статистическа дейност;

Ø      Участие в профилактични и образователни дейности по хигиена, индивидуално и колективно здраве.

Ø      Сексуално информиране или информиране в областта на психическото здраве.

 

 

 

 

 

8. Фелдшерът може да работи като:

 

Ø      Медицински специалист в здравните служби на промишлените предприятия и обекти на материалното производство;

Ø      В училищен здравен пункт;

Ø      В звената на ЦСМП и НМП като помощник на лекаря в състав на спешния екип или като самостоятелен екип;

Ø      Като помощник на общопрактикуващия лекар;

Ø      Като помощник на лекаря в специализираните диспансери;

Ø      Като помощник на лекаря анестезиолог в анестезиологичния екип;

Ø      В заведенията за хематология и трансфузология;

Ø      В здравните служби на поделенията на МНО, МВР и Гражданска защита;

Ø      В заведенията за социални грижи, в социални домове;

Ø      Като организационен работник в БЧК;

Ø      В медико-физкултурните диспансери, спортни зали ;

Ø      Медицинско осигуряване на летни лагери, зелени училища, екскурзионни и туристически летувания.

Ø      Медицински специалист в ресурсни центрове, кризисни центрове, дневни центрове.

Ø      В различните социални програми на МТСП-Интеграционни центрове, домове за временно настаняване;